REKLAMA

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – jakie zadania realizuje?


Zadania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa to między innymi obsługa rolników w zakresie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, wypłaty dopłat bezpośrednich i obszarowych. Do realizacji zadań tej powstałej w 1994 roku agencji należy też realizowanie funduszy Unii Europejskiej związanych ze wszystkim co dotyczy spraw rozwoju wsi.

REKLAMA

Zadania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa to między innymi obsługa rolników w zakresie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, wypłaty dopłat bezpośrednich i obszarowych. Do realizacji zadań tej powstałej w 1994 roku agencji należy też realizowanie funduszy Unii Europejskiej związanych ze wszystkim co dotyczy spraw rozwoju wsi.

Powstała w 1994 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obchodzi w 2022 roku 28-lecie pracy na rzecz rynków rolnych i spraw rozwoju i zwiększenia konkurencyjności polskiej wsi.

Jakie są zadania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa?

Zadania tej największej w Unii Europejskiej agencji płatniczej zostały określone w odrębnych przepisach, to m.in. wspieranie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Rząd RP wyznaczył Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do pełnienia roli akredytowanej agencji płatniczej, zajmującej się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udziela pomocy ze środków krajowych. Agencja, będąca wykonawcą polityki rolnej, współpracuje ściśle z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, podlegając jednocześnie nadzorowi Ministerstwa Finansów w zakresie gospodarowania środkami publicznymi oraz określonymi przepisami unii.

Jaka jest struktura organizacyjna Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa? krajowych środków publicznych

ARiMR jako instytucja stworzona do wspierania spraw rozwoju wsi jest zarządzana przez prezesa agencji. Prezes powołany przez Premiera RP na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Finansów, kieruje Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Struktura ARiMR składa się z trzech poziomów: Centrala, 16 Oddziałów Regionalnych i 314 Biur Powiatowych oraz z dyrektorów i kierowników biur.

Kogo wspiera Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa?

Główni beneficjenci działań realizowanych przez ARiMR to rolnicy, mieszkańcy wsi, grupy producentów rolnych, przedsiębiorcy i samorządy lokalne. Na pomoc ARiMR mogą też liczyć podmioty z sektora rybackiego.

W ramach Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybołówstwa na lata 2014-2020, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa to podmiot, który wdraża instrumenty pomocy finansowanej z następujących funduszy unijnych:

- Europejski Fundusz Rolny Gwarancji (EFRG), Agencja realizuje instrumenty pomocy z I filara Wspólnej Polityki Rolnej czyli płatności bezpośrednie, zajmuje się też wspólną organizacją rynków owoców i warzyw.

- Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), z  tego programu wsparcia finansowane są wszystkie działania dotyczące rozwoju i wzrostu konkurencyjności polskiego rolnictwa, a także przetwórstwa żywności i obszarów wiejskich (II filar Wspólnej Polityki Rolnej).

- Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR), którego zadaniem jest wspieranie przedsięwzięć na rzecz tworzenia zrównoważonego i konkurencyjnego rybołówstwa i akwakultury oraz społecznego rozwoju terytorialnego obszarów rybackich.

Przez ARiMR podejmowane są również działania w ramach pomocy krajowej, które wspierane są ze środków budżetu państwa, czyli ze środków publicznych - są to w szczególności dopłaty do kredytów preferencyjnych i inwestycyjnych oraz klęskowych. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa to również instytucja prowadząca rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych (System IRZ) oraz system identyfikacji działek rolnych (LPIS).

Zadania agencji określone zostały w 1994 roku ale jej kompetencje są stale rozszerzane, po wejściu Polski do Unii Europejskiej od 2004 roku są to również zadania określone przez Komisję Europejską oraz w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR).

Jakie działania realizuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa?

Płatności bezpośrednie

Głównym instrumentem wsparcia dochodów rolników w Unii Europejskiej są płatności bezpośrednie, a rolnicy w Polsce objęci zostali systemem dopłat z tytułu płatności określonych w formie uproszczonej, która udzielana jest proporcjonalnie do powierzchni upraw oraz stad zwierząt posiadanych przez rolników. W Polsce płatności bezpośrednie rozpoczęto wypłacać od 2004 roku, po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Do realizacji zadań agencji należy system płatności bezpośrednich, którym objęto ok. 1,4 mln rolników, a kolejne 700 tys. otrzymuje z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dopłaty z tytułu prowadzenia działalności rolniczej na terenach górskich i trudnych do gospodarowania (ONW). To nie wszystko, bowiem grupa ok. 100 tys. rolników korzysta równolegle z tzw. dopłat rolnośrodowiskowych i w tym zakresie agencja realizuje zadania. Niektóre zadania agencji są też realizowane z krajowych środków publicznych, ARiMR jest też zobligowana do działania zgodnego z przepisami Unii Europejskiej.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

PROW 2014-2020 to drugi, trwający siedem lat (po PROW 2007-2013) program unijny, zadania agencji to realizacja tego programu. Dzięki ciągłości możliwa jest kontynuacja spraw rozwoju procesu modernizacji oraz rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich, które zostały rozpoczęte w minionych latach. Główny cel Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 to wzrost konkurencyjności polskiego rolnictwa z uwzględnieniem celów środowiskowych. W ten sposób agencja realizuje zadania powierzone jej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Unię Europejską.

Zadania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 014-2020

Zadaniem nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich jest realizacja sześciu priorytetów wyznaczonych dla unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020:
1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i leśnictwie oraz na obszarach wiejskich.
2. Zwiększenie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonego zarządzania lasami.
3. Wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, dobrostanu zwierząt oraz zarządzania ryzykiem w rolnictwie.
4. Odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów związanych z rolnictwem i leśnictwem.
5. Promowanie efektywnego gospodarowania zasobami i wspieranie przechodzenia w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu.
6. Promowanie włączenia społecznego, zmniejszania ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

15 działań i 35 poddziałań składa się łącznie na program pomocy, o którą w ramach poszczególnych instrumentów wsparcia mogą się ubiegać zarówno rolnicy, jak i producenci rolni, zakłady przetwórcze, grupy producentów rolnych, osoby fizyczne rozpoczynające lub prowadzące działalność gospodarczą, lokalne grupy działania, jak i samorządy gminne, powiatowe oraz publiczne podmioty doradcze i instytucje naukowe. Udział w dofinansowaniu przez Unię Europejską beneficjenci są zobowiązani do podawania w informacji publicznej.

Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020

Program Operacyjny RYBY 2014-2020 pozwala na kontynuację procesu rozwoju rybołówstwa, akwakultury i przetwórstwa ryb w Polsce, które zostały rozpoczęte programami unijnymi SPO 2004-2006 i PO RYBY 2007-2013, jak również wyznacza nowe kierunki działań. Zakłada realizację sześciu priorytetów oraz pomoc techniczną:
1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy.
2. Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy.
3. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa.
4. Zwiększanie zatrudnienia i spójności terytorialnej.
5. Wspieranie obrotu i przetwarzania.
6. Wspieranie wdrażania Zintegrowanej Polityki Morskiej.

Agencja prowadzi sprawy związane z wdrożeniem większości z tych priorytetów i realizuje zadania zgodnie z założeniami przepisów rozporządzenia Komisji Europejskiej.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Według przepisów rozporządzenia Komisji Europejskiej PROW 2007-2013 był pierwszym, po tym jak Polska wstąpiła do do UE w 200r roku, siedmioletnim unijnym programem pomocowym dla rolnictwa wdrażanym przez ARiMR. Jego budżet wynosił 17,2 mld euro, z czego 13,2 mld euro pochodziło z funduszy unii, czyli z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich (EFRROW), a 4 mld euro budżetu krajowego. PROW 2007-2013 obejmował 23 działania, z których 15 wdrażanych było przez ARiMR. Agencja wykonuje zadania w ramach wspólnej polityki Unii Europejskiej. Agencja prowadzi sprawy na podstawie przepisów ustawy a także krajowych środków publicznych i określonymi przepisami unii.

Jakie zadania zrealizowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013?

W ramach PROW 2007-2013 Agencja udzielała wsparcia finansowego na:

I. Poprawę konkurencyjności sektora rolnego i leśnego poprzez:
1. szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie,
2. ułatwianie startu młodym rolnikom,
3. renty strukturalne,
4. korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów,
5. modernizacje gospodarstw rolnych,
6. zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej,
7. poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa,
8. przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych,
9. uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności,
10. działania informacyjne i promocyjne,
11. zobowiązania z okresu 2004 - 2006 dla działania "Wspieranie gospodarstw niskotowarowych"
12. grupy producentów rolnych.

II. Poprawę środowiska naturalnego i obszarów wiejskich przez:
1. wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW),
2. program rolnośrodowiskowy (Płatności rolnośrodowiskowe),
3. zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne,
4. odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych.

III. Polepszanie jakości życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej poprzez:
1. różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,
2. tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,
3.    podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej,
4.    odnowa i rozwój wsi.

IV. Aktywizację społeczności lokalnych poprzez:
1.    wdrażanie lokalnych strategii rozwoju,
2.    wdrażanie projektów współpracy,
3.    funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.

Najwięcej wypłaconych dotychczas środków z PROW 2007-2013 zostało przeznaczonych na wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), modernizację gospodarstw rolnych oraz renty strukturalne.

Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013"

Całkowity budżet Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013, łącznie ze środkami krajowymi, to 870 mln euro. W ramach tego Programu, podzielonego na pięć priorytetowych osi, wspierane były przedsięwzięcia na rzecz uzyskania trwałej równowagi między zasobami morskimi a zdolnością połowową polskiej floty rybackiej, a także stworzenie nowoczesnego i konkurencyjnego sektora rybackiego w Polsce. ARiMR była odpowiedzialna za wdrażanie działań z trzech osi Programu, na realizacje których przeznaczono 63 proc. całego budżetu PO RYBY 2007-2013.

(rpf) pp


REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA