REKLAMA

Budżet UE na lata 2021-2027: Nadchodzi decydujący moment negocjacji

Redakcja - Prawo i Finanse
10.10.2019
chat-icon 0

Przed posiedzeniem Rady Europejskiej w dniach 17 i 18 października br. Komisja Europejska wezwała szefów państw i rządów UE do przedstawienia wytycznych politycznych i nadania nowej dynamiki negocjacjom, aby umożliwić osiągnięcie porozumienia w sprawie sprawiedliwego, wyważonego i nowoczesnego długoterminowego budżetu UE na lata 2021–2027 jeszcze przed końcem bieżącego roku.

fotolia
REKLAMA

Przed posiedzeniem Rady Europejskiej w dniach 17 i 18 października br. Komisja Europejska wezwała szefów państw i rządów UE do przedstawienia wytycznych politycznych i nadania nowej dynamiki negocjacjom, aby umożliwić osiągnięcie porozumienia w sprawie sprawiedliwego, wyważonego i nowoczesnego długoterminowego budżetu UE na lata 2021–2027 jeszcze przed końcem bieżącego roku.

W opublikowanym 9 października 2019 r. komunikacie Komisja Europejska przedstawia najważniejsze kwestie, które wymagają rozważenia i jasnych wytycznych ze strony przywódców UE, aby umożliwić szybkie osiągnięcie porozumienia. Są to między innymi następujące postulaty:


- całkowity poziom finansowania powinien być współmierny do wspólnych priorytetów Unii;


- budżet powinien być nowoczesny i zapewniać odpowiednią równowagą między politykami oraz silny nacisk na wartość dodaną UE;


- należy przyjąć bardziej przejrzyste podejście do finansowania budżetu UE i wprowadzić nowe źródła dochodów, aby wesprzeć realizację priorytetów i zmniejszyć obciążenie z tytułu wkładów krajowych; oraz


- należy zapewnić większą spójność polityki poprzez ściślejsze powiązanie finansowania z priorytetami politycznymi oraz silniejsze narzędzia służące ochronie budżetu UE w przypadku braków w zakresie praworządności.

Strategiczne decyzje w sprawie tych kwestii powinny pomóc osiągnąć postępy w toczących się obecnie negocjacjach w sprawie przyszłego długoterminowego budżetu UE, tak aby możliwe było osiągnięcie porozumienia przed końcem roku – zgodnie z ustaleniami przywódców UE z czerwca.

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker stwierdził: Długoterminowy budżet UE ma na celu działanie w tych obszarach, w których UE wnosi największą wartość dodaną. Oznacza to inwestowanie w światowej klasy badania naukowe w całej Europie, finansowanie transgranicznej infrastruktury, wsparcie dla małych przedsiębiorstw oraz sieć bezpieczeństwa dla naszych rolników. Dla pokoleń młodych Europejczyków oznacza to też możliwość kształcenia się w innym państwie UE. Wniosek Komisji dotyczący ram finansowych na kolejne siedem lat odzwierciedla właśnie te priorytety. Nasza propozycja stanowi też przyszłościowy, odpowiedzialny i pragmatyczny plan pokazujący, jak uzyskać więcej mniejszym nakładem środków. Wzywam Parlament Europejski i nasze państwa członkowskie do szybkiego osiągnięcia porozumienia.

Komisarz do spraw budżetu i zasobów ludzkich Günther H. Oettinger powiedział: Wiosną ubiegłego roku Komisja przedstawiła propozycję kolejnego długoterminowego budżetu UE, którą uznano powszechnie za dobrą bazę do negocjacji. W ciągu ostatnich 16 miesięcy dokonano wprawdzie postępów w pracach, ale zaczyna nam brakować czasu. Wszyscy musimy teraz dążyć do kompromisu. Powinniśmy zabrać się energicznie do działania i pokonać ostatnią prostą. Europa stoi przed wielkimi wyzwaniami i nie może sobie pozwolić na opóźnienie długoterminowego budżetu. Nasi obywatele czekają na konkretne rezultaty; przyszedł czas na wzięcie odpowiedzialności. Przyszedł czas na decyzje.

W maju i czerwcu 2018 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący nowego i nowoczesnego długoterminowego budżetu, ściśle dostosowanego do priorytetów Unii, wraz z wnioskami ustawodawczymi w sprawie 37 programów sektorowych. W oparciu o te wnioski przeprowadzono już dużą część prac zarówno w Parlamencie Europejskim, jak i w Radzie. Poczyniono postępy w odniesieniu do ogólnych ram finansowych i wielu wniosków dotyczących programów sektorowych.

Konieczne są jednak dalsze wysiłki. Nadchodzi decydujący moment negocjacji. Aby nowe programy mogły zostać uruchomione w planowanym terminie, tzn. 1 stycznia 2021 r., potrzebne są teraz wytyczne strategiczne od przywódców unijnych.

Uzyskanie budżetu na miarę zaplanowanych zadań

Komisja zaproponowała, aby długoterminowy budżet wynosił 1,114 proc. dochodu narodowego brutto (DNB) państw UE-27. Obecnie Unia 27 inwestuje 1,16 proc. DNB UE-27, z uwzględnieniem Europejskiego Funduszu Rozwoju. Proponowany budżet jest już zatem niższy od obecnego. Jeszcze większe cięcia budżetowe utrudnią Unii osiągnięcie jej priorytetów oraz udzielanie potrzebnego wsparcia na rzecz rolników, studentów, naukowców i setek tysięcy innych beneficjentów budżetu UE. Unijni przywódcy powinni w związku z tym postawić sobie za cel realistyczny budżet na miarę zaplanowanych zadań.

Przyjęcie sprawiedliwszego podejścia do finansowania budżetu UE

Obecnie niektórym z najbogatszych państw członkowskich UE przysługują zniżki od wkładów do budżetu UE (zwane również rabatami). W efekcie ich wkład w stosunku do dochodu narodowego brutto na mieszkańca jest najniższy (zob. załącznik). System rabatów wprowadzono w 1984 r. w związku ze Zjednoczonym Królestwem. Wystąpienie tego państwa z UE stanowi okazję do zreformowania strony dochodowej budżetu UE i likwidacji systemu, który stał się nieprzejrzysty i wypaczony. Przywódcy powinni wykorzystać tę szansę i opowiedzieć się za sprawiedliwszym finansowaniem budżetu UE.

Modernizacja strony dochodowej budżetu UE

Jest to również właściwy moment na przyjrzenie się nowym źródłom dochodów do budżetu UE, które byłyby ściślej powiązane z priorytetami polityki UE. Możliwe źródła obejmują dochody związane z systemem handlu uprawnieniami do emisji lub z ilością odpadów z tworzyw sztucznych niepoddawanych recyklingowi. Przywódcy powinni wykorzystać rosnące poparcie dla tych nowych zasobów własnych i zgodzić się na dywersyfikację źródeł dochodów zasilających budżet UE.

Modernizacja strony wydatkowej budżetu UE

W swoim wniosku dotyczącym długoterminowego budżetu UE Komisja zaproponowała nowe, wyważone proporcje pomiędzy poszczególnymi obszarami polityki finansowanymi z budżetu UE. Chociaż polityka spójności i wspólna polityka rolna nadal odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości Europy, są one obecnie modernizowane w odpowiedzi na nowe priorytety. Jednocześnie więcej środków płynie do kluczowych obszarów polityki takich jak badania i innowacje, mobilność studentów, działania na rzecz klimatu, migracja, zarządzanie granicami i bezpieczeństwo, cyfryzacja, a także obronność i działania zewnętrzne Unii. Przywódcy powinni poprzeć te wysiłki na rzecz modernizacji budżetu UE i dopilnować, aby przynosił on realne efekty w obszarach, które są ważne dla europejskich obywateli.

(rpf) jp / Źródło: KE

chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA