REKLAMA

Czego komornik nie może zabrać z zadłużonego gospodarstwa?

Redakcja
23.02.2024
chat-icon 0

Zmagania z zadłużeniem mogą być trudnym doświadczeniem dla każdego rolnika. W sytuacji, gdy komornik rozpoczyna działania egzekucyjne wobec gospodarstwa rolnego, istnieje wiele obaw dotyczących tego, co może zostać zabezpieczone lub zlicytowane.

fot. Paweł Pąk
REKLAMA

Ważne jest zrozumienie, że prawo polskie określa jasne granice ochrony majątku rolnika przed egzekucją komorniczą, mając na celu ochronę podstawowych narzędzi pracy i środków do życia. Ile może zabrać komornik w praktyce?

Jakich świadczeń nie może zająć komornik?

Pierwszym i najważniejszym aspektem, o którym należy pamiętać, jest fakt, że komornik nie ma prawa zająć wszystkich świadczeń. Do elementów, które są chronione, zaliczają się m.in. środki finansowe przeznaczone na bieżącą działalność gospodarczą rolnika. Oznacza to, że środki niezbędne do zakupu nasion, nawozów czy pasz, a także środki konieczne do opłacenia bieżących kosztów utrzymania zwierząt hodowlanych, są zabezpieczone przed egzekucją. Ponadto, zgodnie z prawem, komornik nie może zająć narzędzi i maszyn rolniczych niezbędnych do prowadzenia gospodarstwa, co oznacza, że podstawowe narzędzia pracy, takie jak traktory, kombajny czy siewniki powinny pozostać w posiadaniu rolnika.

Czy komornik może zająć rzeczy nienależące do dłużnika?

Kolejnym ważnym aspektem jest ochrona przed zajęciem przedmiotów, które nie należą do dłużnika, ale są wykorzystywane w gospodarstwie rolnym. Komornik, działając na podstawie tytułu wykonawczego, ma obowiązek dokładnego zidentyfikowania własności przedmiotów podlegających egzekucji. Oznacza to, że przedmioty należące do osób trzecich, które są jedynie użytkowane przez gospodarstwo, nie mogą być przedmiotem zajęcia przez komornika. W praktyce wymaga to jednak od rolnika lub właściciela przedmiotu przedstawienia odpowiednich dowodów własności.

Czy komornik może zająć konto bankowe nienależące do dłużnika?

Kwestia zajęcia konta bankowego, które nie należy do dłużnika, budzi wiele wątpliwości i obaw, zwłaszcza w kontekście prowadzenia działalności gospodarczej, w tym gospodarstwa rolnego. Co do zasady, komornik ma prawo do zajęcia konta bankowego dłużnika w celu uregulowania wierzytelności, jednakże działanie to musi być zawsze poparte odpowiednim tytułem wykonawczym oraz dokładną identyfikacją dłużnika jako właściciela konta. W świetle prawa komornik nie może zająć konta bankowego, które nie jest własnością dłużnika.

W przypadku kont wspólnych, np. prowadzonych przez małżeństwa, gdzie jeden z małżonków jest dłużnikiem, sytuacja staje się bardziej skomplikowana. Prawo dopuszcza możliwość zajęcia środków z takiego konta, jednakże zabezpieczone są interesy osoby trzeciej (w tym przypadku małżonka niebędącego dłużnikiem) poprzez możliwość złożenia przez nią oświadczenia o wysokości środków, które wpłaciła na konto wspólne. Dzięki temu, komornik może zająć jedynie część środków proporcjonalną do udziału dłużnika w tych środkach.

Kiedy komornik zwraca pieniądze?

Sytuacja, w której komornik zwraca pieniądze, może mieć miejsce w kilku określonych przypadkach, będących wynikiem przeprowadzonej egzekucji komorniczej. Prawo przewiduje, że po zakończeniu procesu egzekucyjnego, wszelkie nadwyżki uzyskane z realizacji zabezpieczonych środków, po pokryciu należności wierzyciela wraz z odsetkami oraz kosztami egzekucyjnymi, muszą zostać zwrócone dłużnikowi. To fundamentalna zasada, która gwarantuje, że egzekucja komornicza nie będzie prowadziła do nadmiernego uszczuplenia majątku dłużnika ponad kwotę zadłużenia.

Pierwszym przypadkiem, w którym komornik dokonuje zwrotu pieniędzy, jest sytuacja, gdy wartość zrealizowanych składników majątkowych przewyższa kwotę zadłużenia wraz z kosztami egzekucji. Może to mieć miejsce na przykład po sprzedaży nieruchomości lub innych wartościowych przedmiotów należących do dłużnika. Gdy cały proces dobiegnie końca, a wierzyciel otrzyma pełną kwotę wierzytelności wraz z kosztami egzekucyjnymi, wszelkie pozostałe środki są zobowiązane do zwrotu dłużnikowi. Drugi przypadek dotyczy sytuacji, gdy dłużnik spłaci swoje zadłużenie przed zakończeniem procesu egzekucyjnego, na przykład poprzez bezpośrednią wpłatę na rachunek wierzyciela. Jeśli w takiej sytuacji komornik już zajął pewne środki, ale nie zostały one jeszcze przekazane wierzycielowi, dłużnik ma prawo do ich odzyskania.

Jak wyglądają licytacje komornicze gospodarstw rolnych?

Licytacje komornicze gospodarstw rolnych są procedurą ostateczną, do której dochodzi w przypadku, gdy inne metody egzekucji okazują się nieskuteczne. Proces ten jest ściśle regulowany prawnie, a jego celem jest sprzedaż majątku zadłużonego gospodarstwa w taki sposób, aby uzyskane środki pozwoliły na pokrycie zobowiązań dłużnika. Przed przystąpieniem do licytacji komornik jest zobowiązany do dokonania wyceny majątku, a sama licytacja musi być odpowiednio ogłoszona i dostępna dla potencjalnych nabywców. Rolnicy, których dotyczy egzekucja, mają prawo uczestniczyć w licytacji i mogą również skorzystać z prawa pierwokupu.

(rpf)

chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA