REKLAMA

Dotacje dla pszczelarzy

Osoby zajmujące się pszczelarstwem mogą liczyć w latach 2020-2022 na dotację mające im pomóc w rozwoju pasieki.

Redakcja - Prawo i Finanse 28.12.2021 chat-icon0

REKLAMA

Dzięki programowi prowadzonemu przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa można liczyć na redundację części kosztów poniesionych między innymi na zakup stołu do odsklepiania, miodarki czy też matek pszczelich.

Spis treści

1. Gdzie można uzyskać refundację kosztów?

2. Dla kogo przeznaczona jest pomoc?

3. Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

4. Które produkty mogą zostać objęte dotacją?

5. Jaka jest kwota pomocy?

6. W jaki sposób wypłacana jest pomoc?

7. Jak złożyć wniosek?

Gdzie można uzyskać refundację kosztów?

Program dofinansowania z Unii Europejskiej prowadzi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Wsparcia Produktów Pszczelich na lata 2020-2022 (zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 grudnia 2013 r. ).

Poza programem „Wsparcie Produktów Pszczelich na lata 2020-2022” można pozyskać dotację na działalność pszczelarską między innymi korzystając z „Premii dla młodego rolnika”, która jest wypłacana w formie bezzwrotnej pomocy związanej z rozpoczęciem działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym. Kolejnym programem, w którym można się starać o dofinansowanie na rozwój pasieki jest „Program restrukturyzacji małych gospodarstw. Należy przy tym pamiętać, że można skorzystać w tym samym czasie z jednej z opisanych powyżej form dofinansowania.

Dla kogo przeznaczona jest pomoc?

Pomoc przeznaczona jest dla beneficjentów którzy mają nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, tzw. numer EP. Beneficjent musi też prowadzić działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

Jeśli benficjent nie posiada tzw. numeru EP (numer ewidencji producentów), musi dołączyć do wniosku wypełniony i podpisany wniosek o wpis do EP oraz zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii o wpisaniu pszczelarza do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Niezbędne jest także zaświadczenie o liczbie pni pszczelich, które musi musi być wydane w roku, w którym ten pszczelarz ubiega się o pomoc. Niezbędne będzie też zaświadczenie o pomocy de minimis, którą otrzymał beneficjent.

Które produkty mogą zostać objęte dotacją?

Podstawę funkcjonowania każdej pasieki stanowią urządzenia niezbędę do jej oporządzenia. Poza ulami i rodzinami pszczelimi niezbędny jest osprzęt do obróbki miodu. Wsparcie dla pszczelarzy stanowi dotacja, którą można pozyskać na:
- odstojniki,
- stoły do sklepiania,
- miodarki,
- topiarki do wosku,
- refraktometry,
- urządzenia do kremowania miodu,
- suszarki i wialnie do pyłku pszczelego,
- wagi pasieczne,
- dekrystalizatory.Finansowanie można pozyskać również na to, co stanowi bazę dla każdej pasieki, czyli pszczoły oraz ule różnego typu. Istnieje możliwość uzyskania dotacji na zakup matek pszczelich oraz odkładów, leki do zwalczania warrozy oraz zakup leków do zwalczania warrozy a także przeprowadzenie analizy jakości miodu. Dotacją z ARiMR objęte są również szkolenia dla pszczelarzy.

Jaka jest kwota pomocy?

20 zł na każdą rodzinę pszeczelą mogą otrzymac podmioty, które prowadzą działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół. Jest to kwota przekazywana w formie dotacji do każdej przezimowanej rodziny pszczelej.

To jak wysoka będzie pomoc dla pasieki wynika z zastosowania iloczynu liczby przezimowanych rodzin pszczelich i stawki pomocy na jedną przezimowaną rodzinę pszczelą.

- W przypadku, gdy ze złożonych wniosków będzie wynikało, że zapotrzebowanie na pomoc przekracza łącznie kwotę 35,5 mln zł do obliczenia wysokości tej pomocy zostanie zastosowany współczynnik korygujący. Współczynnik korygujący stanowi iloraz kwoty 35,5 mln zł i kwoty równej zapotrzebowaniu na tę pomoc wynikającej ze złożonych wniosków – informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

W jaki sposób wypłacana jest pomoc?

Środki przyznane w ramach programu są przelewane na rachunek beneficjenta wskazany w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, w tzw. EP.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o udzielenie pomocy należy złożyć do zgodnego z lokalizacją dzałalności pszczelarza Biura Powiatowego ARiMR na formularzu, który można pobrać ze strony internetowej Agencji.

Wypełniony wniosek można przesłać przez platformę ePUAP lub listem poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej. Można również wybrać się osobiście do jednego z oddziałów powiatowych i wrzucić dokumenty do specjalnie przygotowanej wrzutni. Jeśli jest obecnie taka możliwość można to również zrobic osobiście w kancelarii oddziału ARiMR.

Istotny jest fakt, że za datę złożenia wniosku w przypadku skorzystania z platformy ePUAP i rejestrowanej przesyłki pocztowej uznaje się datę nadania, natomiast w przypadku umieszczenia wniosku we wrzutni lub złożenia na kancelarii Biura Powiatowego, ważna jest data umieszczenia we wrzutni lub złożenia wniosku w kancelarii.

Poniżej pełna treść zarządzenia Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 07 grudnia 2021 r. o numerze Nr 139/2021 w sprawie wprowadzenia wzorów umów w ramach mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich” na rok pszczelarski 2021-2022 zawieranych między Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa a podmiotami uprawnionymi:

§ 1.

Wprowadza się do stosowania wzory umów w ramach mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich” na rok pszczelarski 2021-2022 zawieranych między Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa a podmiotami uprawnionymi stanowiące załączniki do niniejszego Zarządzenia na następujące działania, tj. umowy:
- umowa na realizację projektu szkoleniowego – Załącznik Nr 1,
- umowa na realizację projektu na zakup sprzętu pszczelarskiego – Załącznik Nr 2,
- umowa na realizację projektu zakupu leków do zwalczania warrozy – Załącznik Nr 3,
- umowa na realizację projektu zakupu urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej – Załącznik Nr 4,
- umowa na realizację projektu zakupu pszczół – Załącznik Nr 5,
- umowa na realizację projektu wsparcia naukowo-badawczego – Załącznik Nr 6,
- umowa na realizację projektu analiz jakości miodu – Załącznik Nr 7.

§ 2.

Wzory umów, o których mowa w § 1 wraz z załącznikami udostępnia się:
1) Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa;
2) na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

§ 3.

Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia uchyla się w całości Zarządzenie Nr 160/2019 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 19.12.2019 r. w sprawie wprowadzenia wzorów umów w ramach mechanizmu Wsparcie rynku produktów pszczelich na lata 2020-2022 zawieranych między Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa a podmiotami uprawnionymi, zmienione Zarządzeniem Nr 12/2021 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 08.02.2021 r.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania.

(rpf) pp


REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA