REKLAMA

Kiedy potrzebna zgoda KOWR na nabycie nieruchomości rolnych

Redakcja - Prawo i Finanse
12.09.2019
chat-icon 0

Nieruchomości rolne o powierzchni od 0,3 ha do 0,9999 ha może nabyć każdy. Kiedy trzeba uzyskać zgodę KOWR-u?

fot. Paweł Pąk
REKLAMA

Nieruchomości rolne o powierzchni od 0,3 ha do 0,9999 ha może nabyć każdy. Kiedy trzeba uzyskać zgodę KOWR-u?

Nabycie nieruchomości rolnych:

- przez osoby niespełniające wymogów rolnika indywidualnego oraz


- przez podmioty niewymienione w art. 2a ust. 3 pkt 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz


- w sytuacjach innych niż określone w art. 2a ust. 3 pkt 1a-12 ww. ustawy

możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu zgody Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, wyrażonej w drodze decyzji administracyjnej.

Podkreślenia wymaga, że nabycie nieruchomości rolnych m.in.:


- przez osobę bliską zbywcy (tj.: zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, rodzeństwa rodziców, małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione oraz pasierbów),


- o powierzchni mniejszej niż 1 ha,


- w wyniku zniesienia współwłasności, podziału majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa oraz działu spadku,


- w toku postępowania egzekucyjnego i upadłościowego,


- w wyniku podziału, przekształcenia bądź łączenia spółek prawa handlowego,

nie wymaga uzyskania zgody Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Oznacza to, że nieruchomości rolne o powierzchni od 0,3 ha do 0,9999 ha może nabyć każdy. W takich przypadkach zgoda Dyrektora Generalnego KOWR nie jest wymagana.

Jeżeli nabywana nieruchomość rolna ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy określone w ustawie wymogi dotyczące nabywcy nieruchomości rolnej spełnia jeden z małżonków.

Postępowanie administracyjne, którego celem jest uzyskanie zgody na nabycie nieruchomości rolnej toczy się na wniosek:

1. zbywcy nieruchomości rolnej (właściciela, współwłaścicieli) albo

2. osoby fizycznej posiadającej kwalifikacje rolnicze i zamierzającej utworzyć gospodarstwo rodzinne (nabywcy) albo

3. osoby fizycznej zamierzającej powiększyć gospodarstwo rolne (nabywcy) albo

4. uczelni nabywającej nieruchomość rolną albo

5. inwestora, o którym mowa w art. 2a ust. 4 pkt 5 ustawy, realizującego inwestycję celu publicznego.

Przepisy ustawy nie nakładają obowiązku posługiwania się sformalizowanym drukiem, czy ściśle określonym wzorem wniosku. Aby wniosek spełniał swoją rolę, powinien zawierać wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie, winien być podpisany przez wnoszącego żądanie, a także powinien zawierać:

1. oznaczenie zbywcy i nabywcy nieruchomości rolnej z podaniem ich adresów zamieszkania albo siedziby oraz w przypadku osoby fizycznej – numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) zbywcy i nabywcy nieruchomości rolnej, jeżeli został nadany, natomiast jeżeli osoba fizyczna nie posiada obywatelstwa polskiego – kod kraju, numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości;

2. oznaczenie zbywanej nieruchomości rolnej według ewidencji gruntów i budynków.;

3. uzasadnienie wniosku zawierające w szczególności cel, dla którego nieruchomość rolna jest nabywana, oraz przewidywany sposób jej wykorzystania.

Do wniosku dołącza się:

  1. wypis z ewidencji gruntów i budynków dla zbywanej nieruchomości rolnej;

  2. odpis księgi wieczystej lub zaświadczenie wydane na podstawie zbioru dokumentów prowadzonego dla zbywanej nieruchomości rolnej, lub informację o numerze księgi wieczystej dostępnej w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych;

  3. zaświadczenie o przeznaczeniu zbywanej nieruchomości rolnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;

  4. dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do uzyskania zgody;

  5. oświadczenie zbywcy nieruchomości rolnej o zamiarze zbycia nieruchomości rolnej na rzecz wnioskodawcy - w przypadku wniosku składanego przez nabywcę;

  6. oświadczenie zbywcy nieruchomości rolnej - w przypadku wniosku składanego przez zbywcę, o:

- braku możliwości sprzedaży nieruchomości rolnej na rzecz rolnika indywidualnego,

- ustalonej z nabywcą nieruchomości rolnej cenie sprzedaży nieruchomości rolnej.


Jako dowody potwierdzające spełnienie warunków do uzyskania ww. zgody należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. W szczególności dowodem mogą być dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny.

Wniosek o wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości rolnej powinien być złożony w oryginale w Oddziale Terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Tam też można uzyskać dodatkowe informacje, dotyczące m.in. sposobu wypełnienia wniosku.

Postępowania w sprawach dotyczących wyrażenia zgody przez Dyrektora Generalnego KOWR na nabycie nieruchomości rolnych:

  1. o powierzchni mniejszej niż 1 ha,

  2. przez:

- spółkę prawa handlowego, która jest operatorem systemu dystrybucyjnego gazowego w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, w przypadku nabycia nieruchomości rolnej na cele związane z budowa, modernizacją lub rozbudową systemu dystrybucyjnego gazowego,

- spółkę kapitałową lub grupę kapitałową, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw energii oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych, w przypadku nabycia nieruchomości rolnej na cele związane z budową, modernizacją lub rozbudową mienia określonego w art. 1 ust. 2 tej ustawy,

- parki narodowe, w przypadku nabycia nieruchomości rolnych na cele związane z ochroną przyrody,

- spółdzielnię produkcji rolnej w wyniku wykonania prawa pierwokupu, o którym mowa w art. 147 § 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze lub zbycia wkładu gruntowego przez członka tej spółdzielni,

- członka spółdzielni produkcji rolnej, mającego wkład gruntowy w tej spółdzielni, w przypadku zbycia na jego rzecz wkładu gruntowego przez innego członka tej samej spółdzielni,

 1. na podstawie art. 118 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,

 2. na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych,

 3. na podstawie art. 125 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

 4. na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze,

 5. w toku postępowania egzekucyjnego i upadłościowego,

 6. w wyniku zniesienia współwłasności, podziału majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa oraz działu spadku,

 7. w wyniku podziału, przekształcenia bądź łączenia spółek prawa handlowego,

 8. położonych na obszarze górniczym lub terenie górniczym w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze

wszczęte i niezakończone ostateczną decyzją przed dniem 26.06.2019 r. tj. przed dniem wejścia w życie zmienionej ustawy, podlegają umorzeniu z mocy prawa.

(rpf) jp / Źródło: KOWR

chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA