REKLAMA

Kiedy rolnik płaci podatek dochodowy?


To czy rolnik zapłaci podatek zależy od szeregu czynników.

W standardowej sytuacji rolnik nie musi rozliczać się z działalności rolniczej w kontekście PIT, jednak istnieją odstępstwa od tej reguły, co zależy między innymi od tzw. działów specjalnych produkcji rolnej. W takim razie kiedy rolnik musi płacić podatek dochodowy i z czym to jest związane?

REKLAMA
To czy rolnik zapłaci podatek zależy od szeregu czynników.[/caption]

W standardowej sytuacji rolnik nie musi rozliczać się z działalności rolniczej w kontekście PIT, jednak istnieją odstępstwa od tej reguły, co zależy między innymi od tzw. działów specjalnych produkcji rolnej. W takim razie kiedy rolnik musi płacić podatek dochodowy i z czym to jest związane?

Co do zasady rolnicy płacą tylko tzw. podatek rolny od działalności rolniczej, który jest uzależniony od powierzchni i rodzaju posiadanych gruntów. Czym jest wspomniana działalność rolnicza?

Zgodnie z ustawą o PIT, podatku dochodowego nie stosuje się w przypadku przychodów z działalności rolniczej. Uznaje się ją za wytwarzanie produktów roślinnych i/lub zwierzęcych z własnej uprawy/chowu/hodowli, na terenie własnych lub dzierżawionych gruntów rolnych, w stanie nieprzetworzonym (chyba że są to grunty zajęte na rzecz działalności gospodarczej, jednak innego rodzaju niż działalność rolnicza). Prawo uwzględnia w tym także produkcję materiału hodowlanego, reprodukcyjnego i siewnego.

Rolnik a podatek dochodowy - specjalny dział produkcji rolnej

Jak wspomnieliśmy wcześniej, rolnik co do zasady nie płaci podatku dochodowego od działalności rolniczej, ale podatek rolny. Jednak warto bardziej pochylić się nad wyłączeniami w postaci specjalnych działów produkcji rolnej.

Rolnicy są zobowiązani do płacenia PIT w przypadku działań pokroju:
- upraw grzybni i grzybów
- upraw w ogrzewanych tunelach i szklarniach
- wylęgarni drobiu
- fermowej hodowli i chowu drobiu rzeźnego
- upraw roślin in vitro
- hodowli zwierząt laboratoryjnych
- hodowli zwierząt futerkowych
- hodowli dżdżownic, entomofagów, jedwabników
- prowadzenia pasiek

Zazwyczaj rolnik oblicza przychód ze specjalnych działów rolnych na podstawie norm szacunkowych. Jeżeli jednak (nadal stosując normy szacunkowe) wartość przychodów przekracza 1 200 000 euro netto, czyli bez VAT, to jest on zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Kiedy rolnik płaci podatek dochodowy - inne wytyczne

Istnieją także inne przychody, które mimo związania z działalnością rolniczą są uwzględniane w rozliczeniu podatku dochodowego (PIT). To między innymi usługi dotyczące ciągników i maszyn rolniczych i innych sprzętów rolniczych. Podobnie w przypadku usług związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą, przychodów ze zbywania gliny, piasku i żwiru pozyskanych przy budowie zbiorników wodnych, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, opieki nad stawem, nagród, działalności w zakresie przetwórstwa spożywczego i rolnego czy przychodów ze sprzedaży całości lub części nieruchomości, które wchodzą w skład gospodarstwa rolnego, z wyłączeniem sytuacji, w których minęło ponad 5 lat od końca roku, w którym rolnik nabył daną nieruchomość.

Wielu rolników zajmuje się także sprzedażą przetworów wykonanych z samodzielnie wytworzonych składników. Sytuacja jest tutaj dwojaka. Mianowicie, rolnik jest obowiązany do płacenia podatku dochodowego ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy wyrobów np. na targowisku. Jeśli jednak ich wartość w ramach handlu detalicznego nie jest większa od 100 000 zł, rolnik nie musi płacić podatku PIT. Natomiast kiedy przychód jest wyższy od podanej kwoty, to należy rozliczyć się wyłącznie z nadwyżki, a więc kiedy ów przychód wyniósł 125 000 zł, trzeba zapłacić podatek od 25 000 zł.

Ponadto nie można zapominać o pracownikach - w przypadku współpracy z osobami zatrudnionymi z tytułu umowy zlecenia lub umowy o pracę, pracodawca, a więc w tym przypadku rolnik, jest obowiązany do przesłania pracownikowi PIT-11. Musi więc złożyć w urzędzie skarbowym na formularzu PIT-37.

Rolnik a podatek dochodowy - dodatkowe wyłączenia

Istnieją też sporadyczne sytuacje związane z otrzymaniem środków przez rolnika, jednak nadal są wyłączone z obowiązku zapłaty podatku dochodowego, nawet jeśli nie dotyczą działalności rolnej. Chodzi przede wszystkim o zasiłki i odszkodowania z KRUS.

Do podatku dochodowego nie zaliczają się przychody związane z odszkodowaniami dotyczącymi wypadku przy pracy - mowa o jednorazowych odszkodowaniach przez stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu, w skrajnych przypadkach śmierci wskutek wypadku przy pracy rolnej lub choroby związanej z prowadzeniem działalności rolniczej. Można do tego zaliczyć również zasiłki pogrzebowe i macierzyńskie, a także chorobowe oraz dodatki pielęgnacyjne.

Okazuje się, że rolnik może być dodatkowo zwolniony z podatku PIT w przypadku prowadzenia agroturystyki na małą skalę, to jest kiedy liczba wynajmowanych pokoi nie będzie większa od 5. Chodzi oczywiście o wynajem w budynkach mieszkalnych znajdujących się na terenie wiejskim w danym gospodarstwie rolnym - wyłącznie osobom wypoczywającym, a więc najemcą nie może być np. pracownik w delegacji. Ponadto nie trzeba się rozliczać w przypadku przychodu uzyskanego w kontekście zapewnienia gościom wyżywienia. Trzeba jednocześnie zaznaczyć, że wynajem sprzętu turystycznego czy obsługa turystyczna już się kwalifikuje do rozliczenia PIT.

(rpf) 


REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA