REKLAMA

Konkurs „Z 365FamNet dokumentujesz – wiele zyskujesz”


Zachęcamy do udziału w konkursie „Z 365FamNet dokumentujesz – wiele zyskujesz”. Aby wygrać cenne nagrody wystarczy pokazać poprzez zrobienie zdjęcia lub filmu w jaki sposób wykorzystujesz oprogramowanie 365FarmNet w codziennej pracy w gospodarstwie rolnym.Wysyłasz zgłoszenie na: konkurs@okiemrolnika.pl

REKLAMA

Zachęcamy do udziału w konkursie „Z 365FamNet dokumentujesz – wiele zyskujesz”. Aby wygrać cenne nagrody wystarczy pokazać poprzez zrobienie zdjęcia lub filmu w jaki sposób wykorzystujesz oprogramowanie 365FarmNet w codziennej pracy w gospodarstwie rolnym. Wysyłasz zgłoszenie na: konkurs@okiemrolnika.pl 

Konkurs jest przeznaczony dla osób, które korzystają z programu 365FarmNet, aplikacji 365Crop lub aplikacji 365Pocket. Nie korzystasz jeszcze z oprogramowania 365FamNet? Nic straconego, możesz pobrać aplikację zupełnie bezpłatnie tutaj: https://www.365farmnet.pl/aplikacja-365pocket/#/pobierz-aplikacje 

POKAZ JAK KORZYSTASZ

Do wygrania atrakcyjne nagrody o łącznej puli 3460 zł:
1. miejsce: Myjka wysokociśnieniowa LAVOR ADVANCED 1108 o wartości 1990 zł
2. miejsce: Wkrętarko-wiertarka MAKITA DHP485RFJ 
o wartości 1000 zł
3. miejsce: Zestaw narzędzi KS TOOLS o wartości 470 zł

Konkurs trwa od 30 września 2019 roku do 5 listopada 2019 roku i jest podzielony na trzy etapy:
1. Etap: Przesyłanie zgłoszeń przez uczestników konkursu pod adres e-mail: konkurs@okiemrolnika.pl od dnia 30 września 2019 r. do dnia 25 października 2019 r. 
2. Etap: W dniu 30 października 2019 r. 5 najlepszych prac wybranych przez jury zostanie opublikowanych na platformie Facebook, gdzie będzie można oddawać głosy poprzez polubienie posta.
3. Etap: Głosy będzie można oddawać do 5 listopada. Zwycięzcą zostanie uczestnik, którego zgłoszenie zbierze największą ilość polubień. Kolejne miejsca (od 2 do 5) zostaną ustalone na podstawie kolejnych najlepszych wyników głosowania na platformie Facebook.

Ogłoszenie wyników:
W dniu 6 listopada 2019 r. nastąpi ogłoszenie laureatów konkursu na stronie www.okiemrolnika.pl oraz na platformie Facebook. Po wyłonieniu laureatów konkursu, organizator ustali ze zwycięzcą pierwszego miejsca w niniejszym konkursie termin spotkania w jego miejscu zamieszkania, celem uroczystego wręczenia nagród oraz sporządzenia relacji z okazji tego zdarzenia.

Swoje zgłoszenie prześlij na adres e-mail: konkurs@okiemrolnika.pl - może to być zdjęcie (lub kilka zdjęć) lub film pokazujący w jaki sposób program 365FarmNet, aplikacja 365Crop lub aplikacja 365Pocket pomagają w codziennej pracy w Twoim gospodarstwie rolnym. Cenimy pomysłowość i kreatywność ;-)

__________________________

Regulamin konkursu pod nazwą Z 365FamNet dokumentujesz – wiele zyskujesz”
(dalej „Regulamin”)

Artykuł I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Nazwa konkursu.
Konkurs jest prowadzony pod nazwą „Z 365FamNet dokumentujesz – wiele zyskujesz” (dalej: „Konkurs”).

2. Organizator Konkursu.
Organizatorem Konkursu jest spółka prawa handlowego prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Okiem Rolnika sp. z o.o. z siedzibą w Iwnie, ul. Gnieźnieńska 2, 62 - 025 Kostrzyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000706765, REGON: 368855848; NIP: 7773299683, kapitał zakładowy w wysokości 205 000,00 zł (dalej: „Organizator”).

3. Sponsor nagród w Konkursie.
Sponsorem nagród w Konkursie jest spółka prawa handlowego prowadząca działalność gospodarczą na terenie Republiki Federalnej Niemiec: 365FarmNet GmbH, Hausvogteiplatz 10 10117 Berlin, Niemcy.

4. Udział w konkursie.
Konkurs prowadzony jest poprzez zgłoszenie udziału pod adres e-mail: konkurs@okiemrolnika.pl

5. Czas trwania Konkursu.
Konkurs trwa od dnia 30 września 2019 r. od godz. 00.01 (rozpoczęcie konkursu) do dnia 5 listopada 2019 r. do godz. 23:59. (zakończenie konkursu). Konkurs jest podzielony na trzy etapy:

1. Etap:
Przesyłanie zgłoszeń przez uczestników konkursu pod adres e-mail: konkurs@okiemrolnika.pl

2. Etap:
Od dnia 30 września 2019 r. do dnia 25 października 2019 r. wybieranie 5 najlepszych prac konkursu przez kapitułę konkursową.

3. Etap:
W dniu 30 października 2019 r. 5 najlepszych prac wybranych przez jury zostanie opublikowanych na platformie Facebook, gdzie będzie można oddawać głosy poprzez polubienie posta. Głosy będzie można oddawać do dnia 5 listopada 2019 r. do godziny 23:59. Zwycięzcą zostanie uczestnik, którego zgłoszenie zbierze największą ilość polubień. Kolejne miejsca (od 2 do 5) zostaną ustalone na podstawie kolejnych najlepszych wyników głosowania na platformie Facebook.

Ogłoszenie wyników:
W dniu 6 listopada 2019 r. nastąpi ogłoszenie laureatów konkursu na stronie www.okiemrolnika.pl oraz na platformie Facebook. Po wyłonieniu laureatów konkursu, organizator ustali ze zwycięzcą pierwszego miejsca w niniejszym konkursie termin spotkania w jego miejscu zamieszkania, celem uroczystego wręczenia nagród oraz sporządzenia relacji z okazji tego zdarzenia.

6. Przystąpienie do Konkursu.
Udział w Konkursie może brać podmiot spełniający łącznie poniższe kryteria (dalej: „Uczestnik Konkursu”):
a) jest osobą fizyczną, która ukończyła 18 lat;
b) w dniach od 30 września 2019 r. do dnia 25 października 2019 r. wysyłając swoje zgłoszenie na adres e-mail: konkurs@okiemrolnika.pl prześle zdjęcie / zdjęcia oraz / lub film pokazujące w jaki sposób program 365FarmNet / aplikacja 365Crop lub aplikacja 365Pocket pomaga w codziennej pracy w gospodarstwie rolnym.
c) wysłanie zgłoszenia udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie przez Organizatora oraz Sponsora swojego wizerunku w następującym zakresie: posługiwanie się wizerunkiem Uczestnika przez Sponsora w związku z Konkursem oraz w celach statystycznych, informacyjnych, a nadto handlowych lub reklamowych związanych z produktami lub usługami Sponsora w/poprzez Internet, telewizję, prasę papierową lub elektroniczną, wszelkie media elektroniczne, w tym społecznościowe, we wszelkich materiałach reklamowych papierowych lub elektronicznych i tym podobnych.

7. Uczestnik Konkursu dokonuje zgłoszenia udziału do Konkursu:
za pośrednictwem adresu e-mail: konkurs@okiemrolnika.pl, przesyłając swoje dane osobowe: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania i numer telefonu kontaktowego.

8. Potwierdzenie zgłoszenia do konkursu.
a) Po wysłaniu e-maila ze zgłoszeniem udziału w konkursie uczestnik otrzymuje zwrotnie potwierdzenie udziału.
b) W sytuacji niezgodności danych ze zgłoszenia udziału i danych przekazanych w procesie weryfikacji Uczestnik traci prawo do Nagrody.

9. Konkurs a ustawa o grach hazardowych.
Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 471 ze zm.).

Artykuł II. RODZAJE NAGRÓD W KONKURSIE
1. Nagrody w Konkursie: (łącznie dalej określane jako: „nagrody”)
a) Nagrodą główną w Konkursie jest nagroda rzeczowa w postaci urządzenia myjącego wysokociśnieniowego LAVOR o wartości 1990 zł
Nagrodą za zajęcie drugiego miejsca w konkursie jest wkrętarko-wiertarka akumulatorowa MAKITA o wartości 1000 zł.
Nagrodą za zajęcie trzeciego miejsca w konkursie jest zestaw narzędzi KS TOOLS o wartości 470 zł.
Ww. nagrody stanowią nagrodę w konkursie z dziedziny szeroko pojętej sztuki, ich wartość nie przekracza progu 2000,00 zł, podlegają zwolnieniu od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.). 
b) W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie potwierdza się, że przewidziane w Konkursie nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody rzeczowe ani na gotówkę ani na jakiekolwiek inne świadczenia.
c) Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Sponsora Konkursu na wygrane wynosi maksymalnie 3460 zł (słownie: cztery tysiące czterysta dwadzieścia zł) brutto. Liczba nagród jest ograniczona i wynosi maksymalnie 3 (słownie: trzy) sztuki. Nagrody otrzymane w Konkursie są wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Nagrody niewydane pozostają do dyspozycji Sponsora

Artykuł III. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW I LAUREATÓW
1. Administratorem danych osobowych Uczestników (w tym Laureatów) jest Sponsor, który na podstawie zawartej z Organizatorem umowy, powierza przetwarzanie danych osobowych Organizatorowi, do którego obowiązków należy przetwarzanie tych danych i ich dalsze wykorzystanie tylko i wyłącznie w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.
2. Dane osobowe podane przez Uczestników (w tym Laureatów) przetwarzane są przez Organizatora i Sponsora w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w tym w celu wysyłki nagrody oraz rozpatrywania reklamacji, zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz przepisami obowiązującego prawa. Na potrzeby przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu przetwarzane są wyłącznie dane osobowe podane przez Uczestników podczas rejestracji do Konkursu.
3. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z przeprowadzeniem Konkursu. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sponsora danych osobowych w celach marketingowych i statystycznych oraz na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od Sponsora za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z przepisami z ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 ze zm.).
4. Podanie danych osobowych przez Uczestnika oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie zgodnie z ust. 3 powyżej przez Organizatora i Sponsora jest dobrowolne, ale niezbędne jak warunek wzięcia udziału w Konkursie.
5. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, a także odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.

Artykuł IV. ZASADY PROWADZENIA I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURS
1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest przesłanie w dniach od 30 września 2019 r. do dnia 25 października 2019 r. za pośrednictwem adresu e-mail konkurs@okiemrolnika.pl zdjęć lub / oraz filmu dotyczących korzystania pokazujące w jaki sposób program 365FarmNet / aplikacja 365Crop lub aplikacja 365Pocket pomaga w codziennej pracy w gospodarstwie rolnym.
2. Kapituła konkursowa niniejszego konkursu składa się z przedstawicieli Organizatora i Sponsora po dwie osoby z każdej strony.
3. Pod uwagę przy wyborze laureatów będzie brana: kreatywność oraz oryginalność a także spełnienie wymogów formalnych Konkursu.
4. Ogłoszenie wyników Konkursu, dokonane zostanie na stronie internetowej www.okiemrolnika.pl w dniu 6 listopada 2019 r.
5. W ramach Konkursu zostanie wyłonionych nie więcej niż 3 Laureatów.
6. Niezależnie od przekazania informacji o Laureatach Konkursu w sposób wskazany w niniejszym ustępie, Laureaci zostaną poinformowani, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od opublikowania wyników Konkursu przez Organizatora, o fakcie zdobycia nagrody za pośrednictwem wiadomości przesłanej na wskazany w przez Uczestnika adres e-mail (tj. adres email) wpisany w formularzu zgłoszeniowym przez Uczestnika przed przystąpieniem do Konkursu) lub/i SMS (tj. nr telefonu podany w formularzu zgłoszeniowym).

Artykuł V. INFORMACJE DODATKOWE
1. Do dokonania zgłoszenia za pośrednictwem strony internetowej niezbędne jest korzystanie przez Uczestnika z urządzeń umożliwiających dostęp do Internetu oraz oprogramowania niezbędnego do korzystania z zasobów Internetu (w tym posiadanie aktualnej wtyczki Flash).
2. Uczestnik Konkursu poprzez ( i z daną chwilą ) przesłania zgłoszenia, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, wyraża swoją zgodę na wykorzystanie zgłoszenia lub jego elementów, w celu przeprowadzenia Konkursu.
3. Z tytułu uczestnictwa w Konkursie nie przysługuje zwrot kosztów ani innych poniesionych przez Uczestników Konkursu wydatków.
4. Uczestnik Konkursu jest uprawniony do wzięcia udziału w Konkursie za pośrednictwem adresu e-mail: konkurs@okiemrolnika.pl . Uczestnik Konkursu nie jest uprawniony do korzystania z programów komputerowych, które mogą w jakikolwiek sposób wpływać na głosowanie na platformie Facebook, w szczególności z programów automatyzujących w tym botów lub skryptów. Oznacza to także, że przesłane Organizatorowi lub Sponsorowi zgłoszenia w inny sposób niż za pośrednictwem adresu e-mail nie biorą udziału w Konkursie.

Artykuł VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA
Sponsor oświadcza, iż ewentualne obowiązki podatkowe związane z uzyskaniem nagród w ramach niniejszego Konkursu znajdują swoje uregulowanie w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm. ).

Artykuł VII. MIEJSCE I TERMIN WYDAWANIA WYGRANYCH
1. Przyznane nagrody za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca wysyłane są przesyłką pocztową za potwierdzeniem odbioru, w terminie do dnia 14 listopada 2019 r
2. Nagroda za zajęcie pierwszego miejsca zostanie wręczona w miejscu zamieszkania laureata, po wcześniejszym uzgodnieniu z nim terminu wręczenia nagrody.

Artykuł VIII. SPOSÓB ZGŁASZANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
1. Reklamacje związane z przebiegiem Konkursu mogą być zgłaszane Organizatorowi na piśmie i wysłane na adres: lub drogą elektroniczną na adres: www.okiemrolnika.pl. Reklamacja powinna zawierać dane pozwalające na zidentyfikowanie osoby składającej reklamację i udzielenie jej odpowiedzi na reklamację: imię i nazwisko, adres do korespondencji/adres e-mail (zależnie od sposobu preferowanej odpowiedzi na reklamację) oraz przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba ją składająca zostanie poinformowana pisemnie lub pocztą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
2. Reklamacje mogą być zgłaszane począwszy od dnia 30 września 2019 r. i nie później niż do 7 dni od ogłoszenia wyników na stronie internetowej www.okiemrolnika.pl, przy czym decyduje data nadania (stempla pocztowego). Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Konkursu.
3. W przypadku złożenia reklamacji, dane osobowe osób składających reklamacje są przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu jej rozpatrzenia. Osoby składające reklamację mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych. Osobie podającej dane osobowe przysługuje prawo poprawiania i usunięcia danych.

Artykuł IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieunormowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa polskiego.
2. Niniejszy Regulamin jest dostępny m.in. na stronie internetowej www.okiemrolnika.pl
Na prośbę Uczestnika skierowaną na adres Organizatora wskazany w zapisach Regulaminu, Organizator udostępnia Uczestnikowi treść Regulaminu w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu, w szczególności w formie elektronicznej na wskazany przez Uczestnika adres e-mail.
3. Uczestnicy nie mogą dostarczać w Aplikacji lub pisemnie w inny sposób treści o charakterze niezgodnym z prawem lub niezgodnymi w ocenie Organizatora lub Sponsora z obyczajami lub zmierzających do naruszenia lub obejścia warunków Regulaminu. Organizator uprawniony jest do bezzwłocznego usunięcia takich treści oraz bezwarunkowego i nieodwołalnego wykluczenia takiego Uczestnika z Konkursu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie Konkursu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, jak również z zastrzeżeniem, że żadna taka zmiana nie wpłynie na prawa nabyte Uczestników.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu bez wyboru Laureatów.
6. Administratorem strony www.okiemrolnika.pl jest Organizator niniejszego konkursu. Kontakt z administratorem możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: konkurs@okiemrolnika.pl
7. Organizator wskazuje, iż każde korzystanie przez Uczestnika z usług świadczonych drogą elektroniczną, w szczególności za pośrednictwem Internetu, może być związane ze szczególnymi zagrożeniami, takimi jak:
a) otrzymywanie od podmiotów trzecich niezamówionej informacji handlowej (przy czym celemuniknięcia wątpliwości potwierdza się, iż zarówno Organizator jak i Sponsor nie będą przekazywać podmiotom trzecim danych osobowych Uczestników, za wyjątkiem sytuacji wskazanych wprost w Regulaminie Konkursu lub w Zgłoszeniu do udziału w Konkursie Uczestnika);
b) oprogramowania o charakterze złośliwym, instalowane w urządzeniu końcowym Uczestnika bez jego woli i najczęściej wiedzy, typu wirusy komputerowe, spyware czy robaki internetowe, jak również inne niechciane oprogramowania wykonujące czynności niezamierzone przez Uczestnika (np. trojany, keyloggery); możliwość bycia narażonym na inne działania ukierunkowane na dostęp przez osoby trzecie do informacji, których ujawnienie nie jest przez Uczestników pożądane, w tym za posłużeniem się crackingiem, phishingiem, sniffingiem, kryptoanalizą i innymi.


REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA