REKLAMA

KRIR: Konieczne zmiany w zasadach przyznawania punktów za członkostwo w grupie producenckiej – PROW 2014 – 2020

Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem w sprawie wprowadzenia zmian w programach Restrukturyzacja Małych Gospodarstw, Modernizacja Gospodarstw oraz Młody Rolnik związanych z przyznawaniem punktów za członkostwo w grupie producenckiej.

fot. Paweł Pąk
26 sierpnia 2021 chat-icon0

REKLAMA
Zdaniem samorządu rolniczego konieczne jest podjęcie działań mających na celu wspieranie powstawania nowych i rozwój już istniejących grup producenckich. Izba Rolnicza wnioskuje o zmiany w programach PROW 2014-2020, tak aby nie odejmować punktu członkom grup producenckich w przypadkach nie uznania lub rozwiązania grupy, które nastąpiło nie z winy rolników, ale z powodów od nich niezależnych.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi udzieliło odpowiedzi w tej sprawie:

W przypadku instrumentów wsparcia: „Restrukturyzacja małych gospodarstw” oraz „Premie dla młodych rolników”, gdy okaże się, że po przyznaniu pomocy, w trakcie realizacji biznesplanu, wybrana przez beneficjenta grupa nie zostanie uznana lub przestanie funkcjonować, ma on określone możliwości działania.

REKLAMA
1. Beneficjent może wystąpić do ARiMR z wnioskiem o wyrażenie zgody na zmianę założeń biznesplanu, np. poprzez udział w innej grupie producentów rolnych czy zastąpienie udziału w zorganizowanych formach współpracy producentów rolnych innym działaniem, z tytułu którego przyznawane są punkty w ramach systemu wyboru operacji (np. przygotowywanie do sprzedaży lub przetwarzanie produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, uczestnictwo w systemach jakości, czy – w przypadku „Restrukturyzacji małych gospodarstw” – udział w szkoleniach lub korzystanie z usług doradczych).

2. Jeżeli jednak beneficjent nie ma takiej możliwości, to zgodnie z przepisami prawa UE powinien zgłosić na piśmie właściwemu organowi wraz z odpowiednimi dowodami, przypadek wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności, w terminie piętnastu dni roboczych od dnia, w którym beneficjent lub upoważniona przez niego osoba są w stanie dokonać tej czynności.

Dyrektor oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podejmuje decyzje dotyczące siły wyższej i nadzwyczajnych okoliczności indywidualnie dla każdego przypadku na podstawie odpowiednich dowodów oraz stosując pojęcie siły wyższej w świetle prawa Unii dotyczącego wsparcia rolnictwa, w tym orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości.

W odniesieniu do instrumentu wsparcia „Modernizacja gospodarstw rolnych”, pomimo niestosowania już kryterium wyboru dotyczącego członkostwa podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy w grupie producentów rolnych lub organizacji producentów, nadal mamy do czynienia z beneficjentami, którzy w poprzednich naborach otrzymali pomoc po wykazaniu członkostwa w grupie.

REKLAMA
W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających beneficjentowi realizację zobowiązań zastosowanie znajdą przepisy i postanowienia umowy dotyczące siły wyższej i nadzwyczajnych okoliczności. Podobnie jak w przypadku ww. premiowych instrumentów, także w przypadku „Modernizacji gospodarstw rolnych” każdy zgłoszony przypadek powinien być badany indywidualnie ze względu na różnorodność stanów faktycznych oraz konieczność weryfikacji, czy zaistniały nadzwyczajne i nieprzewidywalne okoliczności (niezależne od podmiotu, który się na nie powołuje), których następstw nie można było uniknąć mimo zachowania należytej staranności.

(rpf) jp / Źródło: KRIR


REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

Przemycali narkotyki w ziemniakach

Redakcja 2 czerwca 2023 chat-icon0

Dwudziestu podejrzanych, w tym 6 osób w Hiszpanii i 14 w Polsce i zabezpieczenie pięciu  sfałszowanych dokumentów potwierdzających tożsamość, pieniędzy oraz biżuterii to efekt wspólnej akcji służb. Śledztwo w sprawie jest prowadzone przez zachodniopomorski pion PZ Prokuratury Krajowej.

Prokuratorzy we współpracy z policją ustalili, że na terenie województwa lubuskiego od kilku lat działa zorganizowana grupa przestępcza zajmująca się na szeroką skalę wewnątrzwspólnotowym przewozem środków odurzających i substancji psychotropowych z Hiszpanii, przez Niderlandy i Niemcy do Polski.

Przykrywką dla przemytu narkotyków był przewóz mrożonych owoców i warzyw

Przestępcza działalność była zakamuflowana pod przykryciem legalnie działającej firmy przewożącej owoc

REKLAMA

Rolnicy oczekują odszkodowań za szkody wyrządzone przez dzikie ptactwo

Super Visor 20 maja 2023 chat-icon2

18 maja 2023 roku w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyły się rozmowy dotyczące szkód w uprawach i gospodarce rybackiej powodowanych przez ptactwo takie jak kruki, żurawie, gęsi czy kormorany. Gospodarzem spotkania był podsekretarz stanu Krzysztof Ciecióra.

W spotkaniu uczestniczyli także sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, pełnomocnik rządu ds. leśnictwa i łowiectwa Edward Siarka oraz dyrektor generalny ochrony środowiska Andrzej Szweda Lewandowski i prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz.

Przedstawiciele samorządu rolniczego wyrazili obawy dotyczące ekonomicznego wpływu na ich uprawy szkód powodowanych przez ptaki, mówili między innymi o trudnościach rolników z rozpoznaniem właściwego organu, do którego należy się zwrócić o pozyskanie zgody na spłoszenie czy też odstrzał ptaków, z których część to zwierzęta łowne oraz objęte częściową ochroną.