REKLAMA

Kto jest uprawniony do pobierania dodatku solidarnościowego

Redakcja - Prawo i Finanse
24.07.2020
chat-icon 0

Czy jest możliwość włączenia rolników poszkodowanych przez epidemię koronawirusa do katalogu osób uprawnionych do pobierania dodatku solidarnościowego? Resort rolnictwa odpowiada.

fotolia
REKLAMA

Czy jest możliwość włączenia rolników poszkodowanych przez epidemię koronawirusa do katalogu osób uprawnionych do pobierania dodatku solidarnościowego? Resort rolnictwa odpowiada.

„Warunkiem otrzymania dodatku solidarnościowego jest rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę po 15 marca 2020 r., ale również podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy przez łączny okres co najmniej 60 dni w 2020 r.

Nie można posiadać innego tytułu do ubezpieczenia społecznego w ZUS lub w KRUS, gdyż do otrzymania tego świadczenia uprawnione są osoby, które nie podlegają ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu społecznemu rolników lub obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego.

Jednakże warunek niepodlegania ubezpieczeniom społecznym lub obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego nie znajduje zastosowania do bezrobotnych.

Do kryteriów uznania osoby za bezrobotną należy m.in. niebycie właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub niepodleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe oraz nieuzyskiwanie przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba, że dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, obliczony dla ustalenia podatku dochodowego od osób fizycznych, nie przekracza wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2 ha przeliczeniowych ustalonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o podatku rolnym, lub niepodleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w takim gospodarstwie.

Zatem, właściciele lub posiadacze nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych nieprzekraczającej 2 ha przeliczeniowych oraz współmałżonkowie i domownicy pracujący w gospodarstwach o powierzchni użytków rolnych nieprzekraczającej 2 ha przeliczeniowych, a także producenci rolni uzyskujący przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej nieprzekraczające wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2 ha przeliczeniowych ustalonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o podatku rolnym oraz współmałżonkowie i domownicy pracujący w takim gospodarstwie, spełniający pozostałe kryteria w zakresie statusu osoby bezrobotnej, są uprawnieni do otrzymywania tego świadczenia.

Dodatek solidarnościowy wynosi 1400 zł miesięcznie i przysługuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r. Można go otrzymać najwcześniej za miesiąc, w którym osoba uprawniona złożyła wniosek o dodatek solidarnościowy”.

(rpf) kp / Źródło: KRIR

chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA