REKLAMA

Młody Rolnik 2021: Od 31 marca można wnioskować nawet o 150 tys. zł

ARiMR wkrótce uruchomi nabór wniosków na „Premie dla młodych rolników”. Pomoc ta jest związana z rozpoczynaniem prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym. Kto może skorzystać z tej formy wsparcia i na jakich zasadach?

fot. Adobe Stock
Redakcja - Prawo i Finanse 28.03.2021 chat-icon0

REKLAMA
ARiMR wkrótce uruchomi nabór wniosków na „Premie dla młodych rolników”. Pomoc ta jest związana z rozpoczynaniem prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym. Kto może skorzystać z tej formy wsparcia i na jakich zasadach? Program „Premie dla młodych rolników” według harmonogramu zostanie uruchomiony jeszcze w marcu. Termin naboru wniosków Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosi w jednym dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym oraz na swojej stronie internetowej. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi planowało wprowadzenie zmian w zasadach tegorocznego naboru, jednak prawdopodobnie odbędzie się on na dotychczasowych zasadach. Wnioski można składać od 31 marca 2021 r.do 29 maja 2021 r. Zmianie ulegają przepisy dotyczące: - ostatecznego terminu na zakończenie realizacji biznesplanu i złożenie wniosku o płatność drugiej raty pomocy – z 31 sierpnia 2023 r. na 31 sierpnia 2025 r.; - szczegółowego wykazu kierunków studiów, zawodów oraz tytułów kwalifikacyjnych, a także rodzajów dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych;| - połączenia limitów środków dla województwa mazowieckiego i pozostałych województw; - wprowadzenia możliwości składania biznesplanu na nośniku USB. Wydłużony termin złożenia wniosku o płatność drugiej raty pomocy Zmienia się ostateczny termin na zakończenie realizacji biznesplanu i złożenie wniosku o płatność drugiej raty pomocy – z 31 sierpnia 2023 r. na 31 sierpnia 2025 r. Zmiana wynika z wprowadzenia dwuletniego okresu przejściowego pomiędzy kończącą się obecną perspektywą finansową oraz przyszłym okresem programowania i dotyczy beneficjentów, którzy dopiero będą składać wnioski o płatność drugiej raty pomocy. Dlatego beneficjent „Premii dla młodych rolników” może złożyć wniosek o płatność drugiej raty pomocy po realizacji biznesplanu, nie później niż do dnia upływu 3 lat licząc od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy (4 lat w przypadku wyrażenia przez ARiMR zgody na wydłużenie okresu realizacji biznesplanu), ale nie później niż do dnia 31 sierpnia 2025 r. Zmiany w wykazie kwalifikacji zawodowych W ramach „Premii dla młodych rolników” zmienia się szczegółowy wykaz kierunków studiów, zawodów oraz tytułów kwalifikacyjnych, a także rodzaje dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych, określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia. Dzięki tej zmianie będzie możliwe uwzględnienie: kwalifikacji oznaczonych nowymi kodami, dodatkowego zawodu (technik turystyki na obszarach wiejskich) oraz dodatkowych dokumentów potwierdzających kwalifikacje (dyplomu zawodowego, certyfikatu kwalifikacji zawodowej czy świadectwa czeladniczego w zawodzie „mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych”). Zmiany będą miały zastosowanie także do osób, którym przyznano już pomoc i które zobowiązały się do uzupełnienia kwalifikacji w okresie 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Zmiany w zakresie połączenia limitów środków dla województwa mazowieckiego i pozostałych województw Wprowadzono rozwiązanie polegające na połączeniu limitów środków dla województwa mazowieckiego i pozostałych województw. Dzięki tej zmianie pomoc będzie przysługiwała w kolejności ustalonej przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji, czyli bez wyodrębniania limitu dla województwa mazowieckiego, co ma na celu jak najpełniejsze wykorzystanie środków finansowych w tym instrumencie wsparcia. Zmiana w zakresie wprowadzenia możliwości składania biznesplanu na nośniku USB Do dnia 30 czerwca 2021 r., jeżeli biznesplan nie jest składany w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320) składa się go na informatycznym nośniku danych (CD, DVD lub pamięć USB) wraz z wydrukiem podsumowania biznesplanu. Od dnia 1 lipca 2021 r., jeżeli biznesplan nie jest składany w postaci elektronicznej na adres do doręczeń elektronicznych w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320 oraz z 2021 r. poz. 72), składa się go na informatycznym nośniku danych (CD, DVD lub pamięć USB) wraz z wydrukiem podsumowania biznesplanu. Dla naboru wniosków o przyznanie pomocy przeprowadzanego w 2021 roku doręczenie korespondencji na elektroniczną skrzynkę podawczą w ePUAP jest równoważne w skutkach prawnych z doręczeniem przy wykorzystaniu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.
Jakie można otrzymać wsparcie? Wysokość premii wynosi łącznie 150 tys. zł. Kwota ta jest wypłacana w 2 ratach: I rata stanowi 80% (120 tys.) - rolnik otrzymuje ją po spełnieniu w okresie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Drugą ratę, stanowiącą pozostałe 20% (30 tys.), zostaje wypłacona po realizacji biznesplanu. Pomoc w tym zakresie przyznaje się na dane gospodarstwo tylko raz.
Komu przyznawana jest pomoc? Głównym kryterium umożliwiającym przystąpienie do tego programu, jest wiek potencjalnego beneficjenta – w dniu złożenia wniosku o wsparcie nie może przekraczać on 40 lat. Dodatkowo rolnik ubiegający się o premię powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe, a w przypadku ich braku, zobowiązać się do uzupełnienia wykształcenia w terminie 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Natomiast najpóźniej w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, rolnik powinien rozpocząć prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym jako jedyny kierujący. Osoba ubiegająca się o przyznanie pomocy powinna rozpocząć prowadzenie działalności w gospodarstwie rolnym przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed jego złożeniem. Prowadzenie działalności w gospodarstwie rozpoczyna się, co do zasady z dniem, gdy osoba ubiegająca się o przyznanie pomocy stała się właścicielem lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha użytków rolnych. W uzasadnionych przypadkach, gdy wystąpią okoliczności świadczące o tym, że mimo stania się właścicielem lub objęcia w posiadanie gospodarstwa osoba ta faktycznie nie prowadziła działalności rolniczej, można wyznaczyć późniejszą datę rozpoczęcia działalności w gospodarstwie, w szczególności datę: - zgłoszenia zwierząt gospodarskich do rejestru w celu prowadzenia działalności rolniczej, - wystąpienia o płatności bezpośrednie, - wystąpienia o pomoc finansową dla rolników w ramach programów UE lub pomocy krajowej, - wystąpienia o kredyt preferencyjny, - zarejestrowania działu specjalnego produkcji rolnej. Wnioskodawca przedstawia biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa w zakresie działalności rolniczej lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie. Biznesplan należy zrealizować w terminie 3 lat od dnia wypłaty I raty pomocy. Gospodarstwo młodego rolnika: - ma powierzchnię UR równą co najmniej średniej krajowej, a w przypadku gospodarstw położonych w województwie o średniej niższej niż krajowa – równą co najmniej średniej wojewódzkiej, oraz nie większą niż 300 ha; - przynajmniej 70% minimalnej wielkości, o której mowa w punkcie powyżej (część podstawowa gospodarstwa), stanowi przedmiot własności beneficjenta, użytkowania wieczystego lub dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub JST; - ma wielkość ekonomiczną nie mniejszą niż 13 tys. euro i nie większą niż 150 tys. euro. W wyniku realizacji biznesplanu powinien nastąpić wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa, co najmniej o 10% w odniesieniu do wartości wyjściowej. Młody rolnik zobowiązuje się również do: - prowadzenia działalności w gospodarstwie rolnym jako kierujący co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty I raty pomocy, - podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako rolnik z mocy ustawy i w pełnym zakresie przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia wypłaty I raty pomocy, - prowadzenia uproszczonej rachunkowości w gospodarstwie. Na co można przeznaczyć otrzymaną premię? Środki z pomocy muszą w całości zostać przeznaczone na prowadzoną w gospodarstwie działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie w kwocie stanowiącej co najmniej 100% kwoty pomocy, w tym inwestycje w środki trwałe o szacunkowej wartości równej co najmniej kwocie stanowiącej 70% kwoty pomocy. Należy również pamiętać o tym, że inwestycje w środki trwałe nie mogą zostać rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy i mogą dotyczyć zakupu wyłącznie nowych maszyn, urządzeń oraz wyposażenia. Ponadto, w przypadku inwestycji budowlanej, może być uwzględniona inwestycja, która będzie położona na gruntach stanowiących własność wnioskodawcy lub beneficjenta, przedmiot użytkowania wieczystego lub przedmiot dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego. (rpf) kp / Źródło: ARiMR

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA