REKLAMA

Państwowe grunty tylko w dzierżawie

Redakcja - Uprawa
23.02.2016
chat-icon 0

Rada Ministrów przyjęła dziś projekt ustawy wstrzymującej sprzedaż nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

REKLAMA

Rada Ministrów przyjęła dziś projekt ustawy wstrzymującej sprzedaż nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Zmianie uległy też niektóre ustawy, przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.Celem tych działań jest zwiększona ochrona ziemi rolniczej przed możliwością spekulacyjnego wykupu przez osoby fizyczne i prawne, podmioty zarówno krajowe jak i zagraniczne.

Jest to także próba zatrzymania niekorzystnego trendu w strukturze agrarnej oraz poprawa sytuacji ekonomicznej polskich rolników – to najważniejsze cele projektowanej ustawy. 

Powszechnie wiadomo, że 1 maja 2016 przestaje obowiązywać 12-letni okres ochronny na zakup ziemi rolnej przez cudzoziemców (od wejścia Polski do UE), są obawy, że zainteresowanie jej nabyciem przez osoby z krajów Unii Europejskiej znacząco wzrośnie. Zainteresowanie zakupem polskiej ziemi mogą wykazywać obywatele innych państw UE, w których ceny za hektar są znacznie wyższe.

Rolnicy traktują ziemię jako największa wartość każdego gospodarstwa rolnego a brak regulacji mających na celu ochronę interesów gospodarstw rodzinnych może doprowadzić do negatywnych konsekwencji, może to być wyludnienie wsi czy wyprzedaż gospodarstw rolnych. W wielu krajach Unii Europejskiej, np. we Francji, Niemczech i Danii, stosuje się regulacje ograniczające swobodę obrotu ziemią rolniczą.

Nowe przepisy spowodują, że ziemia zostanie w rękach Agencji Nieruchomości Rolnych, a podstawowym sposobem jej zagospodarowania mają być korzystne dla rolników trwałe dzierżawy - zapewniające jednak właścicielską kontrolę nad sposobem ich zagospodarowania. Co planuje ustawodawca i jak korzystne mają być warunki dzierżawy - dowiemy się zapewne wkrótce.

Jak informuje MRiRW, zgodnie z nowymi regulacjami, sprzedaż nieruchomości (lub ich części) – wchodzących w skład zasobu własności rolnej skarbu państwa – będzie wstrzymana przez 5 lat od dnia wejścia w życie przepisów tej ustawy. Zakaz ten nie obejmie m.in.:

- nieruchomości przeznaczonych na cele inne niż rolne (np. parki technologiczne i przemysłowe, centra biznesowo-logistyczne, inwestycje transportowe, budownictwo mieszkaniowe, itp.), ujęte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;

- nieruchomości położonych w granicach specjalnych stref ekonomicznych;

- domów, lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych, garaży, ogródków przydomowych;

 - nieruchomości rolnych o powierzchni do 1 ha.

Zasadniczo nabywcami nieruchomości rolnych będą mogli być tylko rolnicy indywidualni. Wyjątki od tej normy mają dotyczyć nabywania ziemi przez osoby bliskie sprzedającemu, jednostki samorządu terytorialnego oraz Skarb Państwa. W przypadku innych podmiotów sprzedaż ziemi musi zostać potwierdzona zgodą wydaną przez prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych. Przyjęte zasady obrotu nieruchomościami nie będą dotyczyć nabywania ziemi w wyniku dziedziczenia, orzeczenia sądu lub organu egzekucyjnego.

Nabycie nieruchomości będzie trwale połączone z wymogiem osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz zakazem zbywania i wydzierżawiania zakupionej ziemi przez 10 lat. Tylko w przypadkach losowych zgodę na sprzedażziemi przed upływem tego terminu będzie mógł wydać sąd.

Doprecyzowano definicję rolnika indywidualnego, uściślając, że warunek osobistej pracy w gospodarstwie będzie spełniony między innymi wtedy, gdy osoba podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, chyba że prowadzone przez nią gospodarstwo nie przekracza 20 ha użytków rolnych.

Od dłuższego czasu powierzchnia użytków rolnych systematycznie zmniejsza się. Jednym z czynników sprzyjających temu negatywnemu trendowi jest nabywanie nieruchomości rolnych przez osoby, które traktują ziemię jako lokatę kapitału i które w rzeczywistości nie są zainteresowane prowadzeniem produkcji rolniczej. Obecnie Skarb Państwa posiada ok. 1,5 mln ha nieruchomości rolnych.

Przeciwdziałaniu traktowania ziemi jako lokaty kapitału ma służyć rozszerzona (w stosunku do dotychczasowego zakresu) kontrola obrotu nieruchomościami rolnymi prowadzona przez Agencję Nieruchomości Rolnych. W ramach pierwokupu oraz tzw. prawa nabycia ANR będzie mogła kontrolować nabycie każdej nieruchomości rolnej, a nie jak obecnie, tylko większej niż 5 ha. Uprawnienia te nie będą jej jednak przysługiwać, gdy nabywcą będzie osoba bliska zbywcy.

Ponadto, według nowych przepisów:

- Agencja będzie mogła sprzedać nieruchomości rolne, jeżeli w wyniku tej transakcji łączna powierzchnia użytków rolnych stanowiących własność nabywcy, nie przekroczy 300 ha (limit ten dotyczy również gruntów nabytych kiedykolwiek z zasobu własności rolnej skarbu państwa);

 - z przetargów ograniczonych wyłączone będą osoby, które kiedykolwiek nabyły z zasobu, nieruchomości o powierzchni łącznej co najmniej 300 ha użytków rolnych;

 - w przetargu nie mogą brać udziału osoby mające zobowiązania finansowe wobec Agencji, Skarbu Państwa ZUS, KRUS i jednostek samorządu terytorialnego.

Nowe regulacje mają obowiązywać od 30 kwietnia 2016 r.

(rpf)

na podstawie informacji prasowej ARIMR.

fot. agrobrand.pl

chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA