REKLAMA

Polacy nadal marnują zbyt wiele żywności

Około 4,8 mln ton żywności marnuje się w ciągu roku w Polce, z czego blisko 3 mln ton przypada na konsumentów. W ograniczenia skali zjawiska ma pomóc „Strategia racjonalizacji strat i ograniczania marnotrawstwa żywności”.

fot. Paweł Pąk
Redakcja - Zdrowie 01.12.2021 chat-icon0

REKLAMA
 Około 4,8 mln ton żywności marnuje się w ciągu roku w Polce, z czego blisko 3 mln ton przypada na konsumentów. W ograniczenia skali zjawiska ma pomóc „Strategia racjonalizacji strat i ograniczania marnotrawstwa żywności”. 

1 września 2018 r. do 30 listopada 2021 r. był realizowany projekt pod nazwą „Opracowanie systemu monitorowania marnowanej żywności i efektywnego programu racjonalizacji strat i ograniczania marnotrawstwa żywności – PROM”. Projekt realizowało powołane w tym celu konsorcjum w składzie: Federacja Polskich Banków Żywności – lider projektu, Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Polskie Towarzystwo Technologów Żywności.

Wzmocnienie instytucji publicznych w zakresie zarządzania polityką publiczną dotyczącą ograniczania strat i marnotrawstwa żywności, jak również opracowanie planu przeciwdziałania stratom i marnotrawstwu żywności – to cele projektu PROM.

W ramach fazy badawczej projektu przeprowadzono badania i analizy dotyczące m.in. skali, rodzaju i przyczyn marnotrawstwa żywności, opracowano założenia dla systemu monitoringu marnotrawstwa żywności, oceniono postępowania z żywnością w gospodarstwach domowych i zakładach gastronomicznych, opracowano modele zarządzania ryzykiem strat i marnotrawstwa żywności w wybranych branżach spożywczych, a także przeprowadzono analizę założeń do sytemu służącego monitorowaniu redystrybucji żywności na cele społeczne.

Następnie fazą wdrożenia wyników badań w praktyce było między innymi zrealizowanie kampanii społecznej „Nie marnuj jedzenia”, opracowano też procedurę przekazywania żywności na cele społeczne, ratowano żywność przed zmarnowaniem.

Z kolei na podstawie wyników badań przeprowadzonych przez pozostałych konsorcjantów, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przygotował dokument pt. „Strategia racjonalizacji strat i ograniczania marnotrawstwa żywności”. Strategia ta jest pierwszą w Polsce próbą kompleksowego podejścia do przeciwdziałania stratom i ograniczania marnotrawstwa żywności na poziomie krajowym.

W strategii tej dokonano analizy sytuacji wyjściowej, sporządzono ocenę skuteczności dotychczasowych działań, zostały także określone priorytety oraz kierunki interwencji zmierzające do ograniczania marnotrawstwa żywności w Polsce, w tym również propozycje rozwiązań legislacyjnych i samoregulujących.

Działania zostały sfinansowane ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z programu „Gospostrateg” w planowanej wg umowy kwocie ok. 7,5 mln zł, w tym dla KOWR ok. 420 tys. zł.

Marnotrawstwo żywności to jeden z ważniejszych problemów współczesnego świata. Skala tego zjawiska jest tak duża, że należy je traktować jako problem globalny. Straty i marnowanie żywności występują na każdym etapie łańcucha rolno-żywnościowego, począwszy od produkcji podstawowej (rolnictwo), poprzez magazynowanie, przetwórstwo, transport, dystrybucję po konsumpcję.

Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO) podaje, że na świecie marnuje się rocznie 931 mln ton żywności nadającej się do spożycia, czyli 17% żywności, która dostępna była w 2019 roku dla konsumentów

1 . Marnotrawienie żywności staje się również coraz poważniejszym problemem w Europie. Według szacunków w Unii Europejskiej marnuje się rocznie 88 mln ton żywności, średnio 173 kg na mieszkańca. Ilość ta stanowi ekwiwalent 20% całej produkcji żywności w UE. Straty z tego tytułu sięgają 143 mld euro rocznie. Ogniwami łańcucha żywnościowego, które w największym stopniu przyczyniają się do marnotrawstwa żywności, są gospodarstwa domowe (47 mln ton) i przetwórstwo spożywcze (17 mln ton). Te dwa ogniwa łącznie odpowiedzialne są za 72% strat i marnowania żywności w UE. Pozostałe 28% marnowanej żywności pochodzi z gastronomii (12%), produkcji podstawowej (11%) oraz handlu hurtowego i detalicznego (5%)

2 . W Polsce, na podstawie badań przeprowadzonych w ramach projektu PROM, oszacowano straty i marnotrawstwo na poziomie 4 840 946 ton żywności rocznie. Najwięcej, bo aż 60% wyrzucanej żywności, pochodzi z gospodarstw domowych, znaczny udział ma też produkcja podstawowa oraz przetwórstwo – po ok. 15%

3 . Z jednej strony obserwuje się na świecie nadprodukcję żywności i jej marnotrawienie, z drugiej narasta problem głodu. Z Raportu Food Waste Index przygotowanego przez Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (United Nations Environment Programme, UNEP) wynika, że w 2019 roku 690 mln ludzi na świecie było niedożywionych, a 3 mld nie miało dostępu do zdrowej żywności. Prognozuje się, że liczby te mogą gwałtownie wzrosnąć po pandemii COVID-194

(rpf) pp / Źródło: KOWR, Projekt PROM


REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA