REKLAMA

Pomoc klęskowa dla rolników – ponad 26 tysięcy wniosków na kwotę ponad 138 milionów złotych!

Super Visor
05.11.2022
chat-icon 0

Pomoc klęskowa to kolejna forma pomocy dla rolników poszkodowanych w wyniku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, w tym suszy rolniczej.

Do dnia 15 listopada 2022r. Trwa nabór Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie pomocy finansowej dla rolników, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku, ze szkodami spowodowanymi niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi w ich gospodarstwach rolnych.

fot. Paweł Pąk
REKLAMA
Pomoc klęskowa to kolejna forma pomocy dla rolników poszkodowanych w wyniku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, w tym suszy rolniczej.[/caption]

Do dnia 15 listopada 2022r. Trwa nabór Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie pomocy finansowej dla rolników, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku, ze szkodami spowodowanymi niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi w ich gospodarstwach rolnych.

Komu przysługuje taka pomoc klęskowa?

Pomoc klęskowa przysługuje rodzinie:

  • w skład której wchodzą osoby pozostające w  związku, wspólnie zamieszkują i gospodarują,

  • w której co najmniej jedna osoba prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,

  • w której co najmniej jednej osobie został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Jakie niezbędne dokumenty musimy dołączyć do wniosku o pomoc klęskową?

Do wniosku o pomoc klęskową należy dołączyć:

  • kopię protokołu zawierającego informacje o powierzchni upraw rolnych, na której wystąpiły szkody spowodowane klęskami w 2022 r. gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny;

  • uwierzytelnione przez członka rodziny ubiegającego się o pomoc wydruki protokołu i kalkulacji oszacowania strat powstałych w tym roku w wyniku suszy;

  • zgodę współwłaścicieli gospodarstwa rolnego na ubieganie się o pomoc finansową, oczywiście w przypadku gdy jest ono przedmiotem współwłasności.

Zakładana wysokość pomocy to:

10 000 zł – w przypadku gdy wywołane szkody:

  • spowodowane wystąpieniem suszy wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody;

  • spowodowane wystąpieniem gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji.

5 000 zł –w przypadku gdy straty:

Natomiast gdy gospodarstwo poniosło straty w wyniku suszy, oraz na skutek działania pozostałych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, a rodzina ubiegająca się o wsparcie jest w posiadaniu dwóch protokołów oszacowania szkód, z których wynika, że szkody w jednym przypadku wynoszą więcej 30% średniej rocznej produkcji rolnej, a w drugim mniej, pomoc przyznaje się w wysokości odpowiadającej wyższej ze stawek.

Całkowity budżet programu wynosi 450 mln zł. Jeżeli jednak ze złożonych wniosków będzie wynikało, że zapotrzebowanie przekracza podaną kwotę, do obliczenia wysokości pomocy zostanie zastosowany współczynnik korygujący.

Współczynnik korygujący stanowi iloraz kwoty 450 mln zł i kwoty równej zapotrzebowaniu na tę pomoc wynikającej ze złożonych wniosków.

Rolnicy mają czas na ubieganie się o to wsparcie do 15 listopada 2022 r.

Wnioski takie mogą być składane:

Za datę złożenia wniosku uważa się datę wpływu prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku do biura powiatowego ARiMR.. W przypadku złożenia wniosku po 15 listopada 2022 nie wszczyna się postępowania w sprawie przyznania pomocy.

(rpf) Adrianna Camenzuli / Źródło: ARiMR

chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA