REKLAMA

Poręczenia spłaty kredytów studenckich udzielane przez ARiMR


Rozpoczął się nowy rok akademicki, dlatego też wszystkim zainteresowanym warto przypomnieć, że studenci lub doktoranci mogą, podobnie jak w latach ubiegłych, skorzystać z pomocy materialnej polegającej na uzyskaniu niskooprocentowanego i długoterminowego kredytu studenckiego.

Agro Brand
REKLAMA

Rozpoczął się nowy rok akademicki, dlatego też wszystkim zainteresowanym warto przypomnieć, że studenci lub doktoranci mogą, podobnie jak w latach ubiegłych, skorzystać z pomocy materialnej polegającej na uzyskaniu niskooprocentowanego i długoterminowego kredytu studenckiego. 

Kredyt są udzielane przez banki komercyjne z ich własnych środków, do którego Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje pochodzące z budżetu państwa dopłaty do odsetek.
System kredytów studenckich został wprowadzony w 1998 roku, a jego wdrożenie miało na celu ułatwienie dostępu do szkolnictwa wyższego, młodzieży z mniej zamożnych rodzin. Niestety, podobnie jak w przypadku każdego kredytu, tak i w przypadku kredytu studenckiego, warunkiem jego uzyskania jest przedstawienie bankowi kredytującemu odpowiedniego zabezpieczenia.

Już w pierwszych latach funkcjonowania systemu kredytów studenckich pojawiły się trudności z ich dostępnością dla młodzieży z obszarów wiejskich m.in. ze względu na niewystarczające w opinii banków zabezpieczenia kredytowe.

Z powyższego względu, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w ramach szeroko rozumianych działań wspierających rozwój obszarów wiejskich, wdrożyła w 2001 roku program pomocowy polegający na udzielaniu studentom wywodzącym się z obszarów wiejskich poręczeń spłaty kredytów studenckich. Dotychczas z pomocy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa skorzystało około 5,56 tys. studentów, którym Agencja udzieliła poręczeń w łącznej wysokości 78,37 mln zł.

Warunki udzielania przez ARiMR poręczeń spłaty kredytów studenckich
Beneficjenci poręczeń
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może udzielać poręczeń spłaty kredytów studenckich studentom oraz doktorantom zamieszkującym obszary wiejskie. W celu udokumentowania faktu zamieszkiwania na obszarze wsi, student zobowiązany jest uzyskać stosowne zaświadczenie z urzędu gminy.
Pierwszeństwo w uzyskaniu poręczenia kredytu studenckiego mają studenci o dochodach na osobę w rodzinie w wysokości nieprzekraczającej 1.000 zł.  

Wysokość udzielanych przez Agencję poręczeń  
W zależności od wysokości dochodu na osobę w rodzinie Agencja może poręczać do 80% lub do 100% wykorzystanej kwoty kredytu.
Poręczenia w wysokości 100% mogą uzyskać studenci, których dochód na osobę w rodzinie, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o pożyczkach i kredytach studenckich, nie przekracza 1.000 zł.

Zaznaczyć należy, że uzyskanie poręczenia nie wiąże się dla studentów z dodatkowymi kosztami na rzecz Agencji, która nie pobiera prowizji od udzielonego poręczenia. Poręczenie Agencji nie obejmuje odsetek od kredytu studenckiego, prowizji i innych opłat należnych Bankowi.

Procedura ubiegania się o poręczenie
Przy opracowywaniu a następnie wdrażaniu procedury udzielania przez Agencję poręczeń kierowano się dążeniem do możliwie prostej i przyjaznej dla studentów procedury, która umożliwia studentom załatwienie wszystkich formalności związanych z poręczeniem Agencji bezpośrednio w placówkach banków współpracujących.

W tym celu Agencja nawiązywała współpracę z bankami, które zajmują się udzielaniem kredytów studenckich. Aktualnie przy udzielaniu poręczeń spłaty kredytów studenckich Agencja współpracuje z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz SGB - Bank S.A. Wspominane Banki działają w oparciu o sieć własnych oddziałów, a także poprzez zrzeszone banki spółdzielcze.

Ubiegając się o poręczenie Agencji student powinien w wybranym przez siebie Banku:
- złożyć wniosek o udzielenie poręczenia zgodny z wzorem określonym przez Agencję wraz z dokumentami określającymi dochody w rodzinie pozwalające ustalić dochód na osobę w rodzinie studenta oraz zaświadczeniem z urzędu gminy o zamieszkaniu na obszarze wsi,
- ustanowić prawne zabezpieczenie poręczenia ARiMR w formie weksla in blanco,
- podpisać umowę o udzielenie poręczenia spłaty kredytu studenckiego.

Działające w imieniu Agencji wcześniej wymienione Banki wydają formularze wniosków o udzielenie poręczenia, przyjmują je i rozpatrują, a także zawierają stosowne umowy o udzielenie poręczenia, jak również pobierają od studentów weksel in blanco będący zabezpieczeniem udzielanego przez Agencję poręczenia.

Informacje na temat poręczeń spłaty kredytów studenckich dostępne są również na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl

Warunki kredytu studenckiego
Na wstępie zaznaczyć należy, że w bieżącym roku na mocy przepisów rozporządzenia MNiSW  z dnia 5 lipca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania (...) kredytów studenckich wprowadzono szereg zmian w zakresie samych zasad i warunków udzielania kredytów studenckich. Poniżej przestawione zostały ogólne zasad w tym zakresie.
O kredyt studencki mogą się ubiegać wszyscy studenci i doktoranci, a także osoby ubiegające się o przyjęcie na studia (otrzymają kredyt po uzyskaniu statusu studenta lub doktoranta), pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia.

Pierwszeństwo w otrzymaniu kredytu studenckiego mają studenci o niskich dochodach na osobę w rodzinie, a maksymalną wysokości tego dochodu określa corocznie Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W roku akademickim 2016/2017 maksymalna wysokość dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o kredyt studencki wynosi 2.500 zł.

Wnioski o kredyt studencki można składać w bankach: PKO BANK POLSKI S.A., PEKAO S.A., BPS S.A. i SGB-BANK S.A. w terminie od 15 lipca do 20 października każdego roku, wyjątkowo w 2016 r. - od 15 sierpnia do dnia 31 października, termin na składanie wniosków w latach poprzednich upływał w dniu 15 listopada.    

Kredyt wypłacany jest w ratach miesięcznych, nie dłużej niż przez 10 miesięcy w roku akademickim. Zgodnie z nowymi przepisami wysokość raty kredytu wynosi 600 zł (rata podstawowa), 800 zł albo 1000 zł  (rata podwyższona) oraz 400 zł (rata obniżona); we wniosku kredytowym student w zależności od kosztów utrzymania wskazuje kwotę miesięcznej raty kredytu, ale jej ostateczna wysokość zależy również od oceny zabezpieczenia kredytu.

Na okres kredytowania składa się:  
- okres wypłacania rat kredytu w czasie studiów: magisterskich do 6 lat oraz doktoranckich maksymalnie do 4 lat (łącznie do 10 lat),
- okres spłaty kredytu, który rozpoczyna się nie później niż po upływie 2 lat od zakończenia studiów i trwa nie krócej niż dwukrotność okresu, na jaki został udzielony kredyt.

Po dokonaniu oceny wniosku kredytowego oraz zabezpieczeń kredytu, Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu. Wypłata rat kredytu następuje po podpisaniu umowy kredytu, która powinna być zawarta do dnia 31 grudnia a pierwsze środki wypłacane są studentom od miesiąca, w którym była zawarta umowa z wyrównaniem od października.

W czasie studiów kredytobiorca nie spłaca odsetek od kredytu, ponieważ odsetki te pokrywa w całości BGK ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich. Spłatę odsetek kredytobiorca rozpoczyna wraz ze spłatą kredytu, które naliczane są w wysokości nie mniejszej niż połowa stopy redyskontowej weksli ogłaszanej przez Narodowy Bank Polski (obecnie stopa redyskontowa wynosi 1,75).

(rpf) rp / źródło: ARiMR


REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA