fbpx

Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej – kontynuacja naborów do końca 2023 roku

Napisał  Gru 15, 2022

Rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych lub ASF do 30 grudnia 2022 roku mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej, a już od drugiego stycznia 2023 roku rusza kolejny nabór, który potrwa do 29 grudnia 2023 roku.

Pomoc na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej przeznaczona jest dla dwóch grup rolników. Pierwsza z nich, to ci, których gospodarstwa ucierpiały w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych, czyli deszczu nawalnego, suszy, przymrozków wiosennych, ujemnych skutków przezimowania, obsunięcia się ziemi, lawiny, gradu, huraganu czy uderzenia pioruna. Z kolei drugą stanowią poszkodowani w wyniku wystąpienia afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Do ubiegania się o odszkodowanie kwalifikują się ci rolnicy, których szkody w gospodarstwie, np. w sprzęcie, uprawach rolnych albo zwierzętach gospodarskich, powstały w roku, w którym jest składany wniosek lub w jednym z dwóch poprzednich lat. Przy czym straty muszą wynosić przynajmniej 30 proc. średniorocznej produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda.

Przy wyliczaniu odszkodowania pod uwagę można wziąć również pięć lat poprzedzających rok wystąpienia szkody, jednak w tym przypadku pomija się lata o najwyższej i najniższej produkcji. Z kolei jeśli w gospodarstwie wystąpi ASF, o pomoc mogą starać się rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał w drodze decyzji zabicie świń lub zniszczenie ich zwłok. W tym przypadku strata także powinna wynosić co najmniej 30 proc. trzody chlewnej posiadanej przez rolnika.

300 tys. zł na jednego beneficjenta i gospodarstwo to maksymalna pomoc, jaką można otrzymać w ramach tego wsparcia w całym okresie realizacji PROW 2014-2020. Należy przy tym pamiętać, że poziom dofinasowania nie może przekroczyć jednak 80 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację danej inwestycji.

Środki uzyskane w ramach rekompensaty z tytułu szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych można przeznaczyć na odtworzenie składników gospodarstwa, które uległy zniszczeniu, a wartość szkody musi oszacować komisja powołana przez wojewodę, a zakres kosztów podlegających refundacji musi być zgodny z katalogiem kosztów kwalifikowanych.

I tak, w przypadku gdy w wyniku klęski żywiołowej zniszczona została konkretna maszyna rolnicza, można otrzymać dofinansowanie na jej odkupienie. Trzeba pamiętać, że musi to być nowa maszyna. A jeśli np. w wyniku przejścia huraganu zniszczeniu uległ sad, pomoc finansowa powinna zostać przeznaczona na odtworzenie uszkodzonych nasadzeń. Natomiast gdy przyczyną strat jest ASF, inwestycje realizowane z dofinansowaniem nie mogą być związane z produkcją świń.

W tegorocznym naborze do tej pory do placówek ARiMR wpłynęło 67 wniosków o pomoc na kwotę 6,25 mln zł.

Dokumenty przyjmują biura powiatowe i oddziały regionalne ARiMR. Wnioski można złożyć osobiście, przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP. Pomoc przyznawana jest zgodnie z kolejnością wpływu dokumentacji.

(rpf) pp / Źródło: ARiMR

Udostępnij: