fbpx
Jak zyskać 150 tysięcy na inwestycje chroniące wody przed zanieczyszczeniem azotanami? fot. Adobe Stock

Jak zyskać 150 tysięcy na inwestycje chroniące wody przed zanieczyszczeniem azotanami?

Napisał  Gru 22, 2022

Przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2022 r. zmieniają rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. MRiRW poinformowało, że przepisy te weszły w życie 20 grudnia bieżącego roku.

Wprowadzone regulacje umożliwiają zwiększenie wysokości limitu pomocy do 150 tys. zł udzielanej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo w ramach operacji typu „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”, w okresie realizacji PROW 2014–2020.  

Zwiększony został limit pomocy o który wnioskują rolnicy w naborze przeprowadzonym na przełomie 2021 i 2022 r. i nie zostały one rozpatrzone (tj. nie doszło do zawarcia umowy o przyznaniu pomocy) oraz dla beneficjentów, którzy przed dniem wejścia w życie przepisów zmienionego rozporządzenia wykonawczego zawarli umowy o przyznaniu pomocy i nie otrzymali płatności końcowej.

Co ważne, w przypadku zainteresowania zwiększeniem kwoty pomocy należy bez zbędnej zwłoki poinformować Agencję o planowanych zmianach. Należy też mieć na uwadze, że przepisy nie uprawniają Agencji do wstrzymania postępowań w przypadku już złożonych wniosków o płatność. W związku z powyższym, aby móc skorzystać z wyższego limitu pomocy beneficjent zobligowany jest złożyć wniosek o zmianę umowy:
- w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia wykonawczego - w przypadku gdy złożył wniosek o płatność końcową przed dniem wejścia w życie tego rozporządzenia i nie otrzymał płatności końcowej;
- najpóźniej w dniu złożenia wniosku o płatność końcową – w pozostałych przypadkach.

- W sytuacji niezłożenia takiego wniosku, albo złożenia go w terminie innym niż wskazany powyżej, Agencja rozpatrzy wniosek o płatność zgodnie z postanowieniami zawartej umowy – informuje ARiMR.

(rpf) pp / Źródło: ARiMR

Udostępnij:

Rzuć na to okiem!