fbpx

LEADER – oddolna inicjatywa wspierająca aktywizację społeczności wiejskich

Napisał  Lut 02, 2023

Inicjatywa Komisji Europejskiej, wprowadzona w 1991 roku inicjatywa o nazwie LEADER ma za zadanie włączanie lokalnych społeczności w diagnozowanie problemów własnego obszaru i wypracowywanie sposobów ich rozwiązania.

Inicjatywę LEADER wdrożono do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014–2020, a beneficjentem działania, w zależności od zakresu operacji, mogła być:
- osoba fizyczna;
- osoba prawna: gmina, powiat, kółka rolnicze, organizacje pozarządowe, kościoły, związki wyznaniowe i inne;
- jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawy przyznają zdolność prawną;
- Lokalna Grupa Działania (LGD) – wyłącznie na operacje własne oraz projekty grantowe.

Wśród korzyści z oddolnego podejścia inicjatywy LEADER do potrzeb lokalnych społeczności, można wymienić takie działania, jak rozwój lokalny oraz włączenie społeczne.

W ramach inicjatywa LEADER w Polsce, w działaniu PROW 2014–2020, można wymienić między innymi takie korzyści jak:
- 291 Lokalnych Grup Działania (LGD);
- ponad 23 tys. podpisanych umów na realizację projektów objętych Lokalną Strategią Rozwoju (LSR);
- realizacja licznych projektów służących rozwojowi rynków zbytu produktów i usług lokalnych;
- powstanie wielu inkubatorów przetwórstwa lokalnego;
- kilkanaście tysięcy nowych etatów;
- kilka tysięcy nowych przedsiębiorstw;
- rozwój działalności kilku tysięcy przedsiębiorstw;
- utworzenie tysięcy nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Projekty, w ramach podpisanych umów, będą realizowane do 2024 roku.

Na realizację inicjatywy LEADER przeznaczono następujące kwoty:
- do 300 tys. zł na operacje, m.in. z zakresu rozwoju działalności gospodarczej;
- do 500 tys. zł na utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego;
- do 100 tys. zł na operacje z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej;
- do 50 tys. zł na operację własną LGD.

Całkowita wartość operacji realizowanych poza projektem grantowym wynosiła co najmniej 50 tys. złotych, a całkowita wartość grantu wynosiła nie mniej niż 5 tys. zł i nie więcej niż 50 tys. zł, natomiast maksymalne wsparcie w formie grantów nie mogło przekroczyć 100 tys. na jednego grantobiorcę.

Wsparcia udzielano na operacje mające na celu:
- wzmocnienie kapitału społecznego;
- zakładanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości;
- dywersyfikację źródeł dochodu;
- podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR, w szczególności rolników i osób długotrwale pozostających bez pracy;
- podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych, a także innowacji;
- rozwój produktów lokalnych;
- rozwój rynków zbytu;
- zachowanie dziedzictwa lokalnego;
- rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej;
- budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych.

(rpf) pp / Źródło: MRiRW

Udostępnij: