fbpx
ARiMR: Właściciele statków rybackich mogą składać wnioski o pomoc fot. Adobe Stock

ARiMR: Właściciele statków rybackich mogą składać wnioski o pomoc

Napisał  Lut 25, 2023

Właściciele oraz współwłaściciele statków rybackich wpisanych do rejestru, mający nadany numer identyfikacyjny w krajowych systemach ewidencji mogą od 24 lutego 2023 roku wnioskować o pomoc na rozpoczęcie wykonywania działalności gospodarczej.

Pomoc Agencji skierowana jest do właściciela albo współwłaściciela statku rybackiego, wpisanego do rejestru statków rybackich, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków. Składający wniosek o pomoc musi spełnić określone warunki o zobowiązać się do:

1)  trwałego zaprzestania działalności połowowej nie później niż w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznanie pomocy;

2)  nieskładania do ministra właściwego do spraw rybołówstwa wniosku o dokonanie:
a)  wpisu statku do rejestru,
b)  zmiany wpisu w rejestrze w zakresie:
- ponownego wprowadzenia do wykonywania rybołówstwa komercyjnego statku rybackiego, który został uprzednio wycofany z wykonywania rybołówstwa komercyjnego,
- zmiany właściciela albo współwłaściciela statku rybackiego – przez 10 lat, licząc od dnia zawarcia umowy o przyznanie pomocy;

3)  złożenia wniosku o zmianę danych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo w Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie zaprzestania wykonywania działalności w zakresie rybołówstwa komercyjnego w związku z trwałym zaprzestaniem działalności połowowej, nie później niż w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy;

4)  rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy, a w przypadku, gdy rozpoczęcie działalności wiąże się z realizacją inwestycji polegającej na budowie budynków lub budowli w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy i do wykonywania jej nie krócej niż przez okres 3 lat.  

- Pomoc przeznaczona jest na rozpoczęcie wykonywania działalności gospodarczej, z wyłączeniem niektórych działalności, takich jak np. rybołówstwo i rolnictwo – informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która zaznacza, że przez rozpoczęcie wykonywania działalności gospodarczej należy rozumieć:
- podjęcie wykonywania działalności gospodarczej po raz pierwszy, albo
- podjęcie wykonywania działalności gospodarczej po upływie co najmniej 24 miesięcy od dnia ostatniego zawieszenia tej działalności albo jej zakończenia, poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy, albo
- rozszerzenie zakresu wykonywanej działalności gospodarczej o działalność wykonywaną po raz pierwszy albo ponownie po upływie co najmniej 24 miesięcy od dnia wykreślenia tej działalności z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego, poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

200 tysięcy złotych to maksymalna kwota pomocy dla jednego wnioskodawcy, a dofinansowanie ma charakter pomocy de minimis i jest przyznawana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 oraz przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Jednym z warunków pomocy jest jej wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem i udokumentowanie w ciągu miesiąca od rozpoczęcia wykonywania działalności.

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać do dyrektora oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy. Można to zrobić osobiście, nadać rejestrowaną przesyłką pocztowa w placówce Poczty Polskiej lub skorzystać z platformy ePUAP. Pomoc przyznawana będzie na podstawie umowy o przyznanie pomocy.

(rpf) pp / Źródło: ARiMR

Udostępnij: