partnerzy portalu

reklama
60 tysięcy na restrukturyzację małego gospodarstwa Agro Brand

60 tysięcy na restrukturyzację małego gospodarstwa

Napisał  Gru 15, 2016

Małe gospodarstwa, które nie są w stanie konkurować z tymi dużymi i stale rozwijającymi się, mają teraz dodatkową możliwość restrukturyzacji i podniesienia konkurencyjności na lokalnym rynku.

Złożenie wniosku w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” typ operacji „Restrukturyzacja małych gospodarstw”, których przyjmowanie jest planowane na I kwartał 2017 roku, może się okazać rozwiązaniem wspierającym rozwój małego gospodarstwa i pierwszym krokiem do większych zmian, które można zrealizować również przy pomocy innych programów pomocowych.

Aby spełnić wymogi należy m.in. podlegać ubezpieczeniu w KRUS (rolnik lub małżonek rolnika) w okresie 24 miesięcy poprzedzających termin złożenia wniosku o pomoc. Bardzo ważne jest też to, aby tzw. wielkość ekonomiczna gospodarstwa (WEG) była na poziomie poniżej 10 tysięcy euro.

Premia może być przyznana tylko raz w okresie realizacji PROW 2014-2020 osobie i na gospodarstwo, tj. na grunty rolne, które wchodziły w skład gospodarstwa objętego pomocą. W przypadku małżonków premię może otrzymać tylko jedno z nich, niezależnie od tego, czy prowadzą wspólne gospodarstwo, czy odrębne gospodarstwa.

Pomoc będą mogli uzyskać wnioskodawcy chcący poczynić inwestycje w rozwój produkcji żywnościowej i nieżywnościowej. Także przygotowane do sprzedaży, również bezpośredniej produktów wytwarzanych przez gospodarstwo a także na przetwórstwo produktów rolnych, które pochodzą głównie z gospodarstwa.

Wsparcie w postaci premii o wysokości 60 tys. zł. uwarunkowane jest m.in. przygotowaniem biznesplanu prezentującego restrukturyzację.

Finansowanie
Pomoc ma formę premii (60 000 zł) i wypłacana będzie w dwóch ratach:
- I rata – 80% kwoty pomocy
- II rata – 20% kwoty pomocy

Informacje dla beneficjenta
Pomoc może być przyznana wnioskodawcy, który:
- prowadzi na terytorium RP działalność rolniczą w celach zarobkowych,
- jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego w rozumieniu Kodeksu cywilnego, o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników,
- posiada gospodarstwo rolne o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 10 tys. euro,
- przedłoży biznesplan dotyczący restrukturyzacji gospodarstwa.

Biznesplan powinien przedstawiać koncepcję restrukturyzacji gospodarstwa, w wyniku której nastąpi wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa.

Założenia biznesplanu mogą dotyczyć przede wszystkim rozwoju produkcji produktów rolnych, żywnościowych jak i nieżywnościowych, a także przygotowania do sprzedaży  produktów wytworzonych w gospodarstwie.

Pomocy nie może być przyznana:
- na inwestycje dotyczące plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne oraz niektórych działów specjalnych produkcji rolnej, w szczególności: hodowli zwierząt laboratoryjnych, hodowli ryb akwariowych, hodowli psów rasowych, hodowli kotów rasowych;
- osobie, która jest beneficjentem jednego z poniższych instrumentów wsparcia:
a) „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” PROW 2007-2013,
b) „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Premie dla młodych rolników”, „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” PROW 2014-2020.

Beneficjent zobowiązuje się do rozpoczęcia prowadzenia uproszczonej rachunkowości w gospodarstwie najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji biznesplanu i prowadzenia jej co najmniej do dnia upływu okresu związania celem.

(rpf) mp / źródło: MRiRW

reklama reklama reklama reklama
reklama