19.9°C

partnerzy:

reklama reklama reklama
ARiMR: możliwość weryfikacji postępowań ofertowych logo PROW 2014-2020

ARiMR: możliwość weryfikacji postępowań ofertowych

Napisał  Lut 09, 2017

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinfomrowała o możliwości weryfikacji postępowań ofertowych przed złożeniem wniosku o płatność dla beneficjentów poddziałania 4.2 PROW 2014 - 2020

Beneficjenci poddziałania 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój (PROW 2014-2020), którzy złożyli wnioski o przyznanie pomocy w roku 2015 i podpisali umowy o przyznaniu pomocy, mają możliwość, aby  jeszcze przed złożeniem wniosku o płatność upewnić się, czy przeprowadzili postępowanie ofertowe zgodnie z Zasadami konkurencyjności wydatków PROW 2014-2020.

W tym celu Beneficjenci mogą złożyć do Departamentu Oceny Projektów Inwestycyjnych ARiMR dokumentację związaną z przeprowadzonym postępowaniem ofertowym potwierdzającą wybór najkorzystniejszej oferty. Dokumenty te należy złożyć  nie później niż 4 miesiące przed pierwszym dniem terminu na złożenie wniosku o płatność. W tym samym trybie można również złożyć umowę z wykonawcą, o ile została ona zawarta. Departament Oceny Projektów Inwestycyjnych zweryfikuje dokumentację z przeprowadzonego postępowania ofertowego i poinformuje pisemnie Beneficjenta o wyniku przeprowadzonej oceny. 

Możliwość upewnienia się czy przeprowadzone postepowanie ofertowe było przeprowadzone zgodnie z Zasadami konkurencyjności wydatków PROW 2014-2020, jest pomocna Beneficjentom w uniknięciu braków lub uchybień, które skutkować będą nałożeniem kary administracyjnej. W związku z powyższym, ARiMR zachęca do składania dokumentacji.

Ponadto, informujemy, że w dniu 18 styczna br. weszły w życie przepisy:
- ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 5) - otwórz
- rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U. poz. 106) - otwórz

Powyższe akty prawne regulują warunki oraz tryb konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo - finansowym operacji oraz warunki dokonywania zmniejszeń kwot pomocy wynikających z naruszenia zasady konkurencyjności.

Zasady zawarte w przedmiotowych przepisach będą obowiązywać beneficjentów, którzy podpiszą umowy o przyznaniu pomocy od dnia 18 stycznia 2017 r.

(rpf) rp 

reklama reklama

Jak zyskać wysoki plon jęczmienia

Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
reklama reklama reklama reklama reklama
reklama