ARiMR: możliwość weryfikacji postępowań ofertowych logo PROW 2014-2020

ARiMR: możliwość weryfikacji postępowań ofertowych

Napisał  Lut 09, 2017

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinfomrowała o możliwości weryfikacji postępowań ofertowych przed złożeniem wniosku o płatność dla beneficjentów poddziałania 4.2 PROW 2014 - 2020

Beneficjenci poddziałania 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój (PROW 2014-2020), którzy złożyli wnioski o przyznanie pomocy w roku 2015 i podpisali umowy o przyznaniu pomocy, mają możliwość, aby  jeszcze przed złożeniem wniosku o płatność upewnić się, czy przeprowadzili postępowanie ofertowe zgodnie z Zasadami konkurencyjności wydatków PROW 2014-2020.

W tym celu Beneficjenci mogą złożyć do Departamentu Oceny Projektów Inwestycyjnych ARiMR dokumentację związaną z przeprowadzonym postępowaniem ofertowym potwierdzającą wybór najkorzystniejszej oferty. Dokumenty te należy złożyć  nie później niż 4 miesiące przed pierwszym dniem terminu na złożenie wniosku o płatność. W tym samym trybie można również złożyć umowę z wykonawcą, o ile została ona zawarta. Departament Oceny Projektów Inwestycyjnych zweryfikuje dokumentację z przeprowadzonego postępowania ofertowego i poinformuje pisemnie Beneficjenta o wyniku przeprowadzonej oceny. 

Możliwość upewnienia się czy przeprowadzone postepowanie ofertowe było przeprowadzone zgodnie z Zasadami konkurencyjności wydatków PROW 2014-2020, jest pomocna Beneficjentom w uniknięciu braków lub uchybień, które skutkować będą nałożeniem kary administracyjnej. W związku z powyższym, ARiMR zachęca do składania dokumentacji.

Ponadto, informujemy, że w dniu 18 styczna br. weszły w życie przepisy:
- ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 5) - otwórz
- rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U. poz. 106) - otwórz

Powyższe akty prawne regulują warunki oraz tryb konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo - finansowym operacji oraz warunki dokonywania zmniejszeń kwot pomocy wynikających z naruszenia zasady konkurencyjności.

Zasady zawarte w przedmiotowych przepisach będą obowiązywać beneficjentów, którzy podpiszą umowy o przyznaniu pomocy od dnia 18 stycznia 2017 r.

(rpf) rp 

reklama reklama reklama reklama reklama