14,1°C

reklama
reklama

Aktywny i zdrowy senior rolnik

Napisał  Lut 23, 2017

Osoby starsze stanowią niewykorzystany kapitał ludzki na obszarach wiejskich. Zatem, według MRiRW, niezbędna jest ich aktywizacja i przedstawienie ciekawych propozycji samorealizacji.

Dla tej grupy osób potrzebne jest też zaprojektowanie specyficznych dla obszarów wiejskich modeli zabezpieczenia socjalnego

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało w ramach Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju dwa projekty: gospodarstwo opiekuńcze oraz aktywny i zdrowy senior-rolnik.

Gospodarstwa opiekuńcze to forma gospodarowania polegająca na łączeniu działalności rolniczej z opieką nad osobami potrzebującymi wsparcia.

Projekt MRiRW zakłada m.in.:
- utworzenie w każdym województwie od kilku do nawet kilkudziesięciu gospodarstw opiekuńczych, w formule podmiotów działalności gospodarczej lub innej formie dozwolonej przepisami prawnymi;
- budowę systemu wsparcia instytucjonalnego dla gospodarstw opiekuńczych, w tym ustanowienie koordynatorów regionalnych oraz zbudowanie kapitału ludzkiego dla potrzeb realizacji projektu;
- budowę sieci gospodarstw wpisujących się w ideę rolnictwa społecznego;
- wypracowanie modelowych rozwiązań dla potrzeb rozwoju gospodarstw opiekuńczych;
- prowadzenie działań promocyjnych, w tym konferencje regionalne i ogólnopolskie, spotkania (warsztaty) dla osób zainteresowanych tą formą działalności;
- budowę mechanizmów kontroli jakości i rzetelności świadczenia usług;
badania interdyscyplinarne towarzyszące projektowi.

Na realizację projektu planuje się m.in. środki Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Planu Operacyjnego 2016-2017 oraz 2018-2019, Regionalnych Programów Operacyjnych, POWER. Bezpośrednim realizatorem projektu będzie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, a w projekt włączone zostaną Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie rozpoczęło realizację projektu pt. „Gospodarstwa opiekuńcze - budowanie sieci współpracy” w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. W związku z tym w dniach 25-27.01.2017 r. w siedzibie CDR O/Kraków odbyło się szkolenie dla doradców.

W trakcie przygotowania są spotkania informacyjno-szkoleniowe dla rolników i członków ich rodzin, zainteresowanych podjęciem działalności opiekuńczej. Spotkania odbędą się w każdym województwie w okresie od lutego do połowy marca br. Planuje się przeprowadzenie 48 spotkań (po 3 w każdym województwie) dla ok. 1000 osób.Kujawsko-pomorski ODR realizuje projekt „Zielona opieka - gospodarstwa opiekuńcze w woj. kujawsko-pomorskim” finansowany z Regionalnego Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3: Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Podziałanie 9.3.2: Rozwój usług społecznych).

Zgodnie z założeniem projektu 2.01.2017 r. uruchomiono 15 gospodarstw opiekuńczych na terenie powiatów: brodnickiego, mogileńskiego, świeckiego, tucholskiego i wąbrzeskiego. Rekrutacja opiekunów/gospodarzy odbyła się w drugim półroczu 2016 roku. Z usługi opiekuńczej korzysta w nich 76 podopiecznych, w większości z obszarów wiejskich.

Czas udziału w projekcie jednej osoby to pół roku. W projekcie będzie świadczone stałe doradztwo dla gospodarstw wspierające ich funkcjonowanie i rozwój oferty, służące dostosowaniu zajęć do indywidualnych potrzeb podopiecznych. Zostaną zorganizowane również szkolenia wspierające zakładanie i rozwijanie tej działalności. Część z nich będzie miała charakter wyjazdowy - zostaną odwiedzone inne gospodarstwa w projekcie, co pomoże upowszechniać dobre praktyki i rozwiązania. Łącznie w przedsięwzięciu weźmie udział 225 podopiecznych. Projekt ma charakter pilotażowy.

Projekt „Aktywny i zdrowy senior rolnik” realizowany przez KRUS, ma na celu wypracowanie kompleksowego systemu opieki i rehabilitacji nad osobami starszymi z obszarów wiejskich objętych systemem rolniczego ubezpieczenia społecznego. Projekt ma charakter pilotażowy, przy czym oczekuje się, iż będzie on przyczynkiem do modernizacji systemu zabezpieczenia społecznego w zakresie opiekuńczo-rehabilitacyjnych komponentów oferty ubezpieczeniowej dla osób starszych z obszarów wiejskich objętych systemem rolniczego ubezpieczenia społecznego. Projekt jest częścią projektu strategicznego „Zdrowsze społeczeństwo”, ujętego w obszarze Kapitał ludzki i społeczny w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

W celu opracowania szczegółowych założeń ww. projektu oraz nadzoru nad jego realizacją Prezes KRUS 4 stycznia 2017 r. powołał Zespół ds. realizacji projektu „Aktywny i zdrowy senior rolnik”, w skład którego wchodzą pracownicy Kasy oraz Funduszu Składkowego USR. W styczniu br. odbyło się I Posiedzenie Zespołu, na którym poddano weryfikacji główne założenia projektu oraz omówione zostały kluczowe kwestie dla realizacji projektu m.in. kryteria naboru uczestników do projektu i propozycje odnośnie podmiotów, które mogłyby wesprzeć realizację projektu. 

Uruchomienie projektu planuje się w połowie br., przy czym dokładny termin rozpoczęcia pilotażu uzależniony jest od wypracowania struktury formalno-prawnej realizacji projektu oraz pozyskania źródeł finansowania. Wsparcie finansowane projektu planuje się m.in. ze środków Funduszu Składkowego USR.

(rzd) jm

Udostępnij:

Skomentuj