partnerzy portalu

reklama
MRiRW nie zezwala na zastosowanie zawierających neonikotynoidy insektycydowych zapraw nasiennych fot. OkiemRolnika.pl

MRiRW nie zezwala na zastosowanie zawierających neonikotynoidy insektycydowych zapraw nasiennych

Napisał  Maj 19, 2017

Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, podobnie jak w latach 2015- 2016, złożyło wnioski o wydanie zezwoleń na zaprawianie nasion rzepaku ozimego niedopuszczonymi do obrotu i stosowania środkami ochrony roślin zawierającymi substancje czynne z grupy neonikotynoidów.

Zaprawy wskazane we wnioskach zostały wycofane w 2013 r. w związku z przyjętym rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 485/2013 zakazem wprowadzania do obrotu i wysiewu nasion roślin atrakcyjnych dla pszczół zaprawionych substancjami czynnymi z grupy neonikotynoidów (imidaklopryd, tiametoksam i klotianidyna).

Ograniczenia te związane są z konkluzjami zawartymi w raportach naukowych Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) dotyczącymi potencjalnego negatywnego wpływu tych substancji na pszczoły i inne owady zapylające. Zastosowano w tym przypadku także zasadę ostrożności, która pozwala chronić zdrowie ludzi i zwierząt, a także zapewnić ochronę przed jakimkolwiek niedopuszczalnym wpływem na środowisko.

Równocześnie na poziomie UE zainicjowana została ocena wszelkich dostępnych danych naukowych i wyników badań, mająca zweryfikować zgłoszone wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa stosowania neonikotynoidów w ochronie roślin. Zakończenie prac przez EFSA w zakresie bezpieczeństwa stosowania neonikotynoidów, w tym także w uprawie rzepaku, planowane jest na koniec bieżącego roku. Pomimo trwającej oceny, Komisja Europejska w ostatnim czasie zaproponowała dalsze ograniczenia w stosowaniu neonikotynoidów.

Dalece odmienne stanowiska dotyczące z jednej strony pojawiających się problemów w ochronie roślin związanych z ograniczeniem wykorzystania tych substancji, a z drugiej strony wskazujące na zagrożenia wynikające z ich użycia, były także przedmiotem obszernej dyskusji na spotkaniu w resorcie rolnictwa w dniu 27 stycznia 2017 r. Udział w wymianie poglądów wzięli przedstawiciele Zrzeszenia, organizacji rolniczych, pszczelarskich, Greenpeace Polska, placówek naukowych zajmujących się pszczelarstwem i ochroną roślin oraz członkowie Komisji ds. Środków Ochrony Roślin. Rozbieżne stanowiska i opinie wciąż napływają do MRiRW.

W tej sytuacji działania podejmowane przez resort rolnictwa związane są przede wszystkim z intensywnym poszukiwaniem skutecznych rozwiązań w ochronie roślin przy zapewnieniu bezpieczeństwa dla środowiska, jako alternatywy dla środków ochrony roślin zawierających neonikotynoidy. Miało to również wpływ na przedłużenie postępowania związanego z rozpatrywaniem wniosków złożonych Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych.

Efektem tych prac jest wydanie zezwolenia na dopuszczenie do obrotu zaprawy nasiennej zawierającej w składzie nową substancję czynną cyjanotraniliprol z grupy antranilowych diamidów, umożliwiającej ochronę rzepaku ozimego przed szkodnikami. Polska jest pierwszym krajem w UE, który wydał stałe zezwolenie dla tej zaprawy. Dodatkowo niebawem rozszerzony zostanie zakres stosowania systemicznego nalistnego środka ochrony roślin o zwalczanie śmietki kapuścianej.

Biorąc pod uwagę powyższe, pomimo pozytywnych opinii Ministra Zdrowia w zakresie bezpieczeństwa wnioskowanych środków ochrony roślin dla zdrowia człowieka i Komisji ds. Środków Ochrony Roślin w sprawie wydania przedmiotowych zezwoleń oraz przy braku opinii Ministra Środowiska, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi odmówił wydania zezwoleń na zastosowanie zawierających neonikotynoidy insektycydowych zapraw nasiennych wskazanych we wnioskach złożonych przez Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych.

Warto przy tym zwrócić uwagę, że pomimo wydania w kilku krajach UE zezwoleń dla zapraw neonikotynoidowych dotyczących sytuacji nadzwyczajnych w ochronie roślin, państwa takie jak Francja, Niemcy, Austria, Włochy, Czechy, Słowacja, Holandia, Belgia, gdzie powszechnie uprawia się rzepak, zezwoleń dla takich zapraw nie udzielają.

(rpf) źródło: MRiRW

reklama reklama reklama reklama
reklama