fbpx
Ważne: jesteś beneficjentem PROW i zostałeś poszkodowany w wyniku klęski żywiołowej? fot. fotolia.com

Ważne: jesteś beneficjentem PROW i zostałeś poszkodowany w wyniku klęski żywiołowej?

Napisał  Sie 21, 2017

Beneficjenci PROW, którzy w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych nie mogą wywiązać się ze zobowiązań muszą niezwłocznie poinformować o tym ARiMR

ARiMR przypomina Beneficjentom, którzy otrzymali wsparcie w ramach PROW 2007 - 2013 lub 2014 - 2020, że jeżeli w wyniku strat spowodowanych klęskami żywiołowymi lub innymi zdarzeniami o charakterze siły wyższej, nie są w stanie zrealizować choćby jednego z zobowiązań zawartych w umowie czy decyzji o przyznaniu pomocy, muszą o tym poinformować ARiMR.

Zgłoszenie takiego zdarzenia w odpowiednim terminie, pozwoli ARiMR na całkowite lub częściowe zwolnienie Beneficjenta z wykonania zaciągniętych zobowiązań, a w przypadku działań PROW 2007-2013, za zgodą Agencji zmianie może ulec również termin ich wykonania.

Aby dokonać takiego zgłoszenia należy złożyć w Oddziale Regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji pisemny wniosek zawierający opis sprawy wraz z uzasadnieniem oraz niezbędnymi dokumentami, jeżeli Beneficjent jest już w ich posiadaniu.

Takim dokumentem może być protokół z oszacowania powstałych szkód, sporządzony przez komisję powołaną w tym celu przez właściwego wojewodę. Prosimy, aby nie zwlekać ze złożeniem takich wniosków.

W przypadku np. wsparcia otrzymanego na „Modernizację gospodarstw rolnych” wniosek taki wraz z załącznikami trzeba złożyć w następujących terminach:
- Beneficjenci PROW 2007-2013 - 10 dni roboczych od dnia, w którym powstała możliwość złożenia takiego wniosku;
- Beneficjenci PROW 2014-2020 - 15 dni roboczych od dnia, w którym powstała możliwość złożenia takiego wniosku.

(rpf) źródło: ARiMR

Udostępnij: