SYN CarialStar screening 1920x1080 big kopia

19.1°C

partnerzy:

reklama

syngenta neu

reklama
Jesteś studentem lub doktorantem? Skorzystaj z kredytu preferencyjnego! Portal Rolniczy Okiem Rolnika

Jesteś studentem lub doktorantem? Skorzystaj z kredytu preferencyjnego!

Napisał  Paź 02, 2017

Nowy rok akademicki dla wielu studentów wiąże się ze sporymi wydatkami związanymi z rozpocząciem edukacji. Jednym z najpopularniejszych sposobów na znalezienie funduszy jest zaciągnięcie nisko oprocentowanego i długoterminowego kredytu studenckiego.

Tego typu kredyt udzielany jest na cały czas trwania studiów, ale na okres nie dłuższy niż 6 lat. W przypadku doktorantów, okres obowiązywania świadczeń może zostać przedłużony maksymalnie do 4 lat.

Kredyt studencki wypłacany jest w miesięcznych ratach, przez okres nie przekraczający 10 miesięcy w ciągu roku akademickiego. Aktualne wysokości rat wynoszą 600 (rata podstawowa), 800 lub 1000 zł (rata podwyższona) oraz 400 zł (rata obniżona).

Udzielanie kredytów studenckich ma na celu wspieranie studentów i doktorantów znajdujących sie w trudnej sytuacji materialnej. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, corocznie ogłasza maksymalną wysokość miesięcznego dochodu w rodzinie, który uprawnia do starania się o przyznanie tego typu świadczenia. W roku akademickim 2017/18, maksymalny miesięczny dochód na osobę wynosi 2500 zł.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może pomóc w zabezpieczeniu takiego zobowiązania, jeżeli osoba z obszarów wiejskich ubiega się o przyznanie go w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. lub SGB - Bank S.A. Wnioski kredytowe można składać w bankach do dnia 20 października 2017 roku.

ARiMR może udzielić studentom lub doktorantom poręcznia spłaty kredytu, a jego wysokość uzależniona jest od dochodów na osobę w rodzinie. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może poręczyć spłatę całego zobowiązania, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1000 zł. Jeżeli dochód ten jest wyższy, wówczas wysokość poręcznia wynosi 80% otrzymnej kwoty. Trzeba jednak pamiętać, że gwarancja ARiMR nie obejmuje odsetek od kredytu, prowizji i innych opłat należnych bankowi.

Student, który ubiega się o poręczenie Agencji, powinien złożyć w banku wniosek udzielenie poręczenia, a także przedstawić dokumenty potwierdzające wysokość dochodów w rodzinie. Konieczne jest również przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego zamieszkanie w obszarze wiejskim, które można uzyskać w urzędzie gminy.

Wszelkich formalności związanych z udzieleniem poręczenia, dokonuje się w obszarach banków współpracujących z ARiMR - Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. lub SGB - Bank S.A.

(arimr) Krzysztof Przepióra

reklama
reklama reklama reklama reklama reklama