SYN CarialStar screening 1920x1080 big kopia

15.2°C

partnerzy:

reklama

syngenta neu

reklama
ARiMR: Wsparcie dla rolników, którzy ucierpieli wskutek sierpniowych nawałnic fot. ⓒ ohenze - fotolia.com

ARiMR: Wsparcie dla rolników, którzy ucierpieli wskutek sierpniowych nawałnic

Napisał  Paź 03, 2017

Rolnicy, którzy ponieśli straty wskutek sierpniowych nawałnic, mogą ubiegać się o wsparcie finansowe - informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Pomoc dotyczy szkód wyrządzonych w uprawach rolnych, lasach oraz budynkach służących do prowadzenia działalności rolniczej w wyniku wystąpienia huraganu, nawalnego deszczu lub gradu.

Wnioski należy złożyć do 31 października 2017 roku w odpowiednim ze względu zamieszkania, powiatowym biurze ARiMR.

O wsparcie mogą ubiegać się producenci rolni, którzy:

- Otrzymali numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz ewidencji gospodarstw rolnych.

- Donzali szkód, w uprawach rolnych, lasach oraz budynkach służących do prowadzenia działalności rolniczej w wyniku wystąpienia huraganu, deszczu nawalnego oraz gradu w sierpniu 2017 roku.

- Posiadają status mikroprzedsiębiorstwa lub małego/średniego przedsiębiorstwa w rozumieniu załącznika nr 1 do rozporządzenia nr 702/2014.

Stawki wsparcia kształtują się na trzech poziomach:

- 1000 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, na której wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 roku huraganu, deszczu nawalnego lub gradu,
- 2000 zł na 1 ha powierzchni lasów, na której wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 roku huraganu, deszczu nawalnego lub gradu,
- Maksymalnie 10000 zł na odtworzenie budynku służącego do prowadzenia działalności rolniczej, w przypadku szkód spowodowanych wystąpieniem w sierpniu 2017 roku huraganu, deszczu nawalnego lub gradu.

Wysokość wsparcia w przypadków upraw rolnych i lasów określa się jako iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku powierzchni, na której wystąpiły szkody oraz stawki tej pomocy.

W przypadku szkód powstałych w budynkach służących do prowadzenia działalności rolniczej, wysokość wsparcia pomniejsza się o 50%, jeżeli w 2017 roku producent rolny nie miał ubezpieczonych przynajmniej od jednego z ryzyk, co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej, z wyłączeniem łąk i pastwisk.

Pomniejszenie kwoty pomocy nie dotyczy natomiast wsparcia związanego ze szkodami w lasach.

Odpowiednie wnioski można pobrać na stronie ARiMR 

Do wniosku dołącza się:

1) kopię protokołu oszacowania szkód, sporządzonego zgodnie ze wzorem opublikowanym na stronie MRiRW https://www.minrol.gov.pl/Informacje-branzowe/Niekorzystne-zjawiska-atmosferyczne-pomoc zawierającego informacje:

- o powierzchni upraw rolnych, na której wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 roku huraganu, deszczu nawalnego lub gradu, lub

- o zakresie i wysokości szkód w budynkach służących do prowadzenia przez producenta rolnego działalności rolniczej spowodowanych wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu,

potwierdzonego przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód (w przypadku szkód w uprawach rolnych - tylko  gdy wynoszą one powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej), lub

2) oświadczenie producenta rolnego o powierzchni lasu, na której wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 roku huraganu, deszczu nawalnego lub gradu, oraz o wysokości kwoty na odtworzenie lasu, w którym wystąpiły te szkody - otwórz. Wystąpienie szkód w lasach potwierdza wojewoda właściwy ze względu na położenie lasu, w którym wystąpiły te szkody, sporządzając adnotację na oświadczeniu producenta rolnego.

3) oświadczenie albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis (w przypadku pomocy de minimis),

4) Kopie polis ubezpieczeniowych upraw i budynków.

(ARiMR) Krzysztof Przepióra

reklama
reklama
reklama
reklama reklama reklama reklama reklama

Jak zyskać wysoki plon ziemniaka

Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail