partnerzy portalu

reklama
Zmiany cen produktów roślinnych i zwierzęcych we wrześniu 2017 fot. Portal Rolniczy Okiem Rolnika

Zmiany cen produktów roślinnych i zwierzęcych we wrześniu 2017

Napisał  Paź 23, 2017

We wrześniu 2017 roku, na rynkach produktów rolnych odnotowano wzrost cen skupu większości produktów roślinnych (wyjątek stanowiły ziemniaki), a staniały produkty zwierzęce (za wyjątkiem mleka).

Odwrotne było w przypadku targowisk, gdzie większość produktów roślinnych staniała, a wzrosły ceny produktów zwierzęcych, za wyjątkiem prosiąt na chów.

Na przestrzeni ostatniego roku, na obu rynkach wzrosły ceny podstawowych produktów rolnych.

Utrzymał się wzrost cen skupu mleka krowiego osiągając poziom znacznie wyższy niż przed rokiem. Niższe były tylko w skupie ceny jęczmienia, ziemniaków i żywca wieprzowego.

We wrześniu 2017 r. ceny pszenicy w skupie wyniosły 64,57 zł/dt i były wyższe o 1,4% niż przed miesiącem i o 5,5% w porównaniu z wrześniem 2016 r. W transakcjach targowiskowych ceny pszenicy (79,38 zł/dt) w niewielkim stopniu odbiegały od notowanych przed miesiącem – spadek o 0,1%. Natomiast w stosunku do 2016 r. zboże zdrożało o 6,9%.

Za żyto w skupie płacono 53,73 zł/dt, tj. o 1,1% więcej w porównaniu z sierpniem br. i o 7,1% więcej w odniesieni do analogicznego okresu ub. roku. W obrocie targowiskowym ceny żyta nieznacznie spadły do 64,49 zł/dt, - w stosunku do ubiegłego miesiąca o 0,2%, ale na przestrzeni roku wzrosły o 6,8%.

Ceny jęczmienia w skupie wzrosły o 2,7% w porównaniu z poprzednim miesiącem do poziomu 62,08 zł/dt, ale były niższe niż przed rokiem o 1,7%. Na targowiskach za 1 dt jęczmienia płacono 71,92 zł, tj. o 1,5% mniej niż w sierpniu br., ale o 6,0% więcej niż w tym samym okresie 2016 r.

We wrześniu 2017 r. ceny pszenżyta w skupie wyniosły 57,52 zł/dt i wzrosły o 3,4% w stosunku do poprzedniego miesiąca, a w porównaniu z analogicznym okresem 2016 roku o 3,3%. Na targowiskach za 1 dt pszenżyta płacono 69,82 zł, tj. o 1,0% więcej niż przed miesiącem i o 7,4% więcej niż we wrześniu 2016 r.

Ceny owsa w skupie w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 3,7%, a w odniesieniu do września 2016 r. o 1,4% i wyniosły 51,68 zł/dt. W sprzedaży targowiskowej średnia cena 1 dt tego zboża wyniosła 63,83 zł, tj. o 3,0% mniej niż w poprzednim miesiącu, ale o 6,5% więcej niż przed rokiem.

We wrześniu 2017 r. za ziemniaki w skupie płacono 27,74 zł/dt. W skali miesiąca spadek cen wyniósł 18,8%, natomiast w skali roku 5,2%. Na wysokość cen wpływ miał sezonowy skup (bardzo tanich - 22,55 zł/dt) ziemniaków skrobiowych, których udział w skupie stanowił ok. 70%. Na targowiskach za 1 dt ziemniaków płacono 88,38 zł, tj. o 8,1% mniej niż przed miesiącem, ale o 2,6% więcej niż przed rokiem.

Ceny żywca wieprzowego w skupie kształtowały się na poziomie 5,28 zł/kg i były nieznacznie niższe (o 0,2%) zarówno w porównaniu z poprzednim miesiącem, jak i takim samym okresem poprzedniego roku. Na targowiskach za 1 kg tego żywca płacono 5,45 zł, tj. więcej o 1,9% niż przed miesiącem i o 9,2% więcej niż przed rokiem.

Za prosię na chów w obrocie targowiskowym płacono 189,35 zł/szt. Cena ta była niższa w stosunku do poprzedniego miesiąca o 3,7%, ale w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku wzrosła o 15,6%.

We wrześniu 2017 r. relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen żyta pozostała na niezmienionym poziomie i wyniosła 8,2. Natomiast relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen jęczmienia nieznacznie poprawiła się (7,3 wobec 7,2 przed miesiącem).

Ceny skupu żywca wołowego (6,31 zł/kg) w skali miesiąca zmalały o 0,9%, ale w skali roku wzrosły o 3,9%. Na targowiskach ceny tego żywca wyniosły 6,90 zł/kg i były wyższe o 1,8% w stosunku do poprzedniego miesiąca i o 8,2% w odniesieniu do poprzedniego roku.

Ceny skupu drobiu rzeźnego w skali miesiąca zmalały o 0,3%, do poziomu 3,86 zł/kg, ale w stosunku do analogicznego okresu ub. roku wzrosły o 3,7%.

Za 1 hl mleka płacono w skupie 144,95 zł, tj. o 3,8% więcej niż przed miesiącem i o 29,6% więcej niż przed rokiem.

(rpf) źródło: GUS

reklama reklama reklama reklama
reklama