partnerzy portalu

reklama
Nowe zasady przedłużania umów dzierżaw fot. Portal Rolniczy Okiem Rolnika

Nowe zasady przedłużania umów dzierżaw

Napisał  Paź 23, 2017

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) przedstawił nowe wytyczne dotyczące wykonywania umowy dzierżawy oraz ich przedłużenia.

Na mocy zarzadzenia nr 95/2017/Z, umowa dzierżawy może być przedłużona na okres 15 lub 8 lat (z uwzględnieniem okresu pozostającego do wygaśnięcia umowy). 

Spółki hodowli roślin i zwierząt, które są uznane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za strategiczne dla gospodarki narodowej, nie są objęte tym okresem.

Umowa dzierżawy może być przedłużona na okres do 15, jeżeli dzierżawcą nieruchomości jest osoba, która prowadzi gospodarstwo rodzinne (w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego) lub osoba, które ma nie więcej niż 40 lat, jeżeli nie spełnia wymogu, jakim jest 5-letnie, osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego.

Umowa dzierżawy może też zostać przedłużona do 8 lat, jeżeli dzierżawcą nieruchomości nie jest osoba prowadząca gospodarstwo rodzinne w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego. 

Wydłużanie umów na wyżej wymienione okres, stanowić powinno generalną zasadę przy rozpatrywaniu przez KOWR wniosków dzierżawców. Jednakże mając na uwadze specyfikę działalności rolniczej i szereg występujących uwarunkowań formalno-prawnych, gospodarczych i organizacyjnych (np. profil prowadzonej produkcji rolniczej, nakłady poniesione w ramach prowadzonej działalności rolniczej) - wydłużenie umowy na ww. okres może być niewystarczające.

Dlatego też, w uzasadnionych przypadkach, za uprzednią zgodą Dyrektora Generalnego KOWR, wydłużenie umowy może nastąpić na dłuższy okres.

Dotychczasowa praktyka wykazała, że może to mieć miejsce w szczególności w przypadku, gdy:

- dzierżawca poniósł znaczne nakłady finansowe w ramach prowadzonej działalności rolniczej, czy też nabył znaczną część dzierżawionej nieruchomości, w tym także ośrodek gospodarczy, z rozłożeniem zapłaty ceny sprzedaży na raty lub z wykorzystaniem Środków pochodzących z kredytu - natomiast przedłużenie umowy dzierżawy, ze względu na poniesione koszty, jest niezbędne do zachowania stabilności gospodarowania oraz płynności finansowej gospodarstwa, 
- przedmiotem dzierżawy są nieruchomości stawowe lub też grunty, na których znajdują się plantacje kultur wieloletnich 
- jest to niezbędne do przyznania dzierżawcy pomocy finansowej współfinansowanej lub finansowanej ze środków pomocowych, 
- przemawiają za tym względy społeczno-gospodarcze (np. wysokość zatrudnienia, profil produkcji).

(rpf) Krzysztof Przepióra, źródło: KOWR

reklama reklama reklama reklama
reklama