SYN CarialStar screening 1920x1080 big kopia

15.2°C

partnerzy:

reklama

syngenta neu

reklama
Harmonogram PROW 2014-2020 w roku 2018 fot. OkiemRolnika.pl

Harmonogram PROW 2014-2020 w roku 2018

Napisał  Sty 13, 2018

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki przedstawiając harmonogram wdrażania poszczególnych działań programu w roku 2018 powiedział: - Zaczynamy trzeci rok wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Jest to rok decydujący.

- Harmonogram przygotowaliśmy we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, analizując jednocześnie dotychczasowe działania i głosy partnerów społecznych – powiedział wiceminister.

Podczas prezentacji poszczególnych 15 grup działań, podsekretarz stanu zaznaczył, że wprowadzane zmiany są odpowiedzią na oczekiwania beneficjentów.
- Procedowana obecnie modyfikacja PROW 2014–2020 obejmuje pakiet 24 zmian o charakterze technicznym, merytorycznym oraz finansowym – poinformował wiceminister.

- Między innymi zwiększyliśmy limit pomocy z 300 000 zł do 500 000 zł. – w przypadku rolników składających wnioski w naborze tematycznym dotyczącym wsparcia rozpoczynania działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych w ramach typu operacji Przetwórstwo i marketing produktów rolnych – dodał podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki. Wiceminister przedstawił również inne propozycje zmian objęte modyfikacją PROW 2014-2020.

Prezentujemy harmonogram PROW 2014-2020 na rok 2018:

I. Rozwój gospodarstw
1. Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji
„Modernizacja gospodarstw rolnych” - nabór obszar a, b, c i d 
luty 2018 r. - obszar d
czerwiec 2018 r. - obszar: a, b, c

2. Poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” typ operacji „Restrukturyzacja małych gospodarstw” – bez ASF
marzec 2018 r.

3. Podziałanie „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” typ operacji „Restrukturyzacja małych gospodarstw” - ASF
Termin naboru ogłaszany na postawie analizy sytuacji dotyczącej występowania kolejnych ognisk ASF

4. Poddziałanie „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” typ operacji „Premie dla młodych rolników”
maj 2018 r.

5. Działanie „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”
czerwiec 2018 r.
listopad 2018 r.

6. Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” typ operacji „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”
wrzesień 2018 r.

7. Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” typ operacji „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w zakresie rodzaju operacji dotyczących ASF
Termin naboru ogłaszany na postawie analizy sytuacji dotyczącej występowania kolejnych ognisk ASF.

8. Poddziałanie „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” typ operacji „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa”
wrzesień 2018 r.

9. Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”
wrzesień 2018 r.**

10. Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN”
grudzień 2018 r.

11. Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” typ operacji „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”
Termin naboru podawany w sytuacji wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych uzasadniających ogłoszenie naboru.

II. Wzmacnianie przedsiębiorczości

1. Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” typ operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” - zakłady przetwórcze
30 marca – 29 kwietnia 2018 r. (nabór został ogłoszony 27 grudnia 2017 r.)

2. Poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” typ operacji „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” - bez ASF
czerwiec 2018 r.

3. Poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” typ operacji „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” - ASF
Termin naboru ogłaszany na postawie analizy sytuacji dotyczącej występowania kolejnych ognisk ASF.

4. Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” typ operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” - rolnicy listopad 2018 r. (ogłoszenie o naborze w październiku 2018 r.)

III. Rozwój terytorialny
1. Poddziałanie „Wsparcie badań i inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej” typ operacji „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” oraz poddziałanie „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury, i powiązanej infrastruktury” typ operacji „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej”
styczeń 2018 r. (terminy uzależnione od SW, które ogłaszają nabory)

2. Poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Cały rok. (terminy uzależnione od LGD, które ogłaszają nabory)

3. Poddziałanie „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” typ operacji „Scalanie gruntów”
Terminy uzależnione od SW, które ogłaszają kolejne nabory.

4. Poddziałanie „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”
Nabór ciągły. Wnioski o przyznanie pomocy na operacje polegające na przygotowaniu projektu współpracy składa się do 31 marca 2021 r. Wnioski o przyznanie pomocy na operacje polegające na realizacji albo przygotowaniu połączonym z realizacją projektu współpracy składa się do 31 grudnia 2021 r.

Transfer wiedzy i innnowacji
1. Poddziałanie „Wsparcie korzystania z usług doradczych” typ operacji „Świadczenie kompleksowej porady dla rolnika” oraz typ operacji „Świadczenie kompleksowej porady dla właściciela lasu”
styczeń 2018 r.

2. Działanie „Współpraca”
wrzesień 2018 r.

IV. Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych
1. Poddziałanie „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” typ operacji „Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości” maj 2018 r. 
listopad 2018 r. (ogłoszenie o naborze w październiku 2018 r.) ***

V. Ochrona ekosystemów i efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi

1. Działanie: „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” - premia pielęgnacyjna i premia zalesieniowa,
pierwsza premia pielęgnacyjna do gruntów z sukcesją naturalną.
15 marca – 15 maja 2018 r. (wnioski będzie można składać jeszcze w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia, stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności)
2. Działanie: „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne”
3. Działanie: „Rolnictwo ekologiczne”
4. Działanie: „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW)”
5. Działanie: „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” – wnioski o przyznanie wsparcia na zalesienie
1 czerwca – 31 lipca 2018 r.

* Planowane terminy niektórych naborów wniosków mogą ulec zmianie w związku z proponowanymi zmianami PROW 2014-2020 oraz w wyniku przebiegu procesu legislacyjnego projektów aktów prawnych.
** Planowany termin uruchomienia naboru w 2018 r. uzależniony od wykorzystania środków w ramach nab oru przeprowadzonego w 2017 r.
***Planowany termin uruchomienia naboru w 2018 r. uzależniony od procesu notyfikacji do Komisji Europejskiej krajowych systemów jakości żywności.

(rpf) Paweł Pąk / źródło: MRiRW

reklama
reklama
reklama
reklama reklama reklama reklama reklama

Jak zyskać wysoki plon ziemniaka

Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail