fbpx
Urszula Majek-Moch, dyrektor Departamentu Oceny Projektów Inwestycyjnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Urszula Majek-Moch, dyrektor Departamentu Oceny Projektów Inwestycyjnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa fot. Paweł Pąk

Nawet 15 mln wsparcia na inwestycje w zakładach przetwórczych

Napisał  Sty 24, 2018

Z Urszulą Majek-Moch, dyrektorem Departamentu Oceny Projektów Inwestycyjnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na temat wsparcia na inwestycje w zakładach przetwórczych rozmawiał Paweł Pąk – redaktor naczelny polskiego portalu rolniczego OkiemRolnika.pl

Przed kilkoma dniami ukazało się ogłoszenie o możliwości składania wniosków o  przyznanie pomocy w ramach poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”. Jest to instrument finansowy dostępny w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, który został skierowany do sektora rolno-spożywczego.

Tak, to prawda. W ogłoszonym naborze, który, przypomnę, Agencja przeprowadzi w terminie od 30 marca do 29 kwietnia bieżącego roku, o dofinansowanie inwestycji będą się mogły ubiegać podmioty, które zajmują się przetwórstwem rolno-spożywczym albo wprowadzają do obrotu artykuły rolne i, co ważne, działają jako mikro- małe i średnie przedsiębiorstwa.

Wnioskodawcy mają zatem sporo czasu, żeby dogłębnie przeanalizować swoje potrzeby inwestycyjne, zweryfikować możliwość ich realizacji w ramach dostępnych środków i, co istotne, profesjonalnie przygotować się do ubiegania się o wsparcie finansowe.

Ile pieniędzy łącznie może trafić do beneficjentów w tym naborze?
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, określającym limit środków na poszczególne działania PROW, do dyspozycji przedsiębiorców w latach 2018-2020 pozostało niemal 316 mln euro. Jednak ostateczny limit środków na ten nabór wniosków poznamy z chwilą nowelizacji tego rozporządzenia.

Jak szeroki jest zakres działalności objętych wsparciem finansowym?
Pomoc może być przyznana podmiotom realizującym inwestycje w sektorach przetwórstwa: mleka, mięsa, owoców i warzyw, zbóż, ziemniaków, jaj, miodu.

Liczną grupę beneficjentów stanowią także podmioty prowadzące handel hurtowy owocami i zbożem. Szczegółowy zakres wsparcia określa rozporządzenie wykonawcze dla poddziałania 4.2.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać pomoc finansową?
Wsparcie może zostać udzielone podmiotom zdolnym do realizacji przedsięwzięcia, jednak wyłącznie wtedy, gdy jego realizacja nie byłaby możliwa bez udziału środków publicznych, jest to tzw. efekt deadweight.

Koniecznie trzeba pamiętać, że pomoc może być udzielona na realizację projektów wyłącznie w tych zakładach, które spełniają obowiązujące standardy higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt.

Warunkiem przyznania pomocy jest również to, że wnioskodawcy muszą zobowiązać się do zawarcia długoterminowych umów z producentami rolnymi na zakup surowca.

Beneficjenci działania są zobowiązani do ponoszenia wszystkich kosztów kwalifikowalnych z zachowaniem zasad konkurencyjności wydatków. W przypadku zadań, których planowany koszt netto przekracza 20 tys. zł, wymagane jest przeprowadzenie postępowania ofertowego, a jego upublicznienie możliwe jest tylko za pośrednictwem Portalu Ogłoszeń ARiMR.

Od czego zależy wysokość pomocy?
Pomoc przyznawana jest w formie refundacji kosztów poniesionych na realizację inwestycji. Jej maksymalny poziom wynosi 50%. Wysokość wsparcia finansowego dla zakładów przetwórczych sięga aktualnie 10 mln zł, a w przypadku tych przedsiębiorstw, które są związkiem grup producentów rolnych lub zrzeszeniem organizacji producentów w rozumieniu przepisów ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach – 15 mln zł. Minimalna wysokość wsparcia wynosi natomiast 100 tys. zł.

Czy wnioskodawcy mogą ubiegać się o zaliczki?
Przedsiębiorcy mają również możliwość korzystania z zaliczek na realizację inwestycji. Warunkiem wypłaty zaliczki jest ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej lub równoważnej gwarancji (np. ubezpieczeniowej), odpowiadającej kwocie zaliczki.

Na dofinansowanie jakich przedsięwzięć mogą liczyć beneficjenci działania?
Dostępny katalog kosztów kwalifikowalnych obejmuje bardzo szerokie spektrum możliwości, bowiem zaliczyć do nich można m.in. koszty zakupu:
- maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania produktów,
- aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania,
- urządzeń służących poprawie ochrony środowiska.

Tzw. koszty budowlane, które obejmują możliwość budowy i rozbudowy zarówno budynków wykorzystywanych do prowadzonej działalności, jak i budynków infrastruktury technicznej związanej z ochroną środowiska, mogą być kwalifikowane wyłącznie w zakresie niezbędnym do wdrożenia inwestycji polegającej na zakupie maszyn i urządzeń.

Co decyduje o kolejności przyznawania wsparcia?
W pierwszym etapie wnioski poddaje się ocenie punktowej. O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru określonych w rozporządzeniu wykonawczym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla poddziałania 4.2.

Kryteria wyboru premiują m.in.:
- przynależność do grupy czy organizacji producentów rolnych ich związków czy zrzeszeń,
- prowadzenia działalności w formie spółdzielni,
- innowacyjność operacji bądź powiązanie jej z ochroną środowiska lub przeciwdziałaniem zmianom klimatu,
- na dodatkowe punkty mogą też liczyć przedsiębiorcy, którzy prowadzić będą działalność na terenach objętych bezrobociem.

Na podstawie liczby otrzymanych punktów ustalona jest lista określająca kolejność przysługiwania pomocy.

Gdzie należy składać wnioski?
Wnioski o przyznanie pomocy należy składać osobiście lub przez upoważnioną osobę w oddziałach regionalnym ARiMR właściwych ze względu na miejsce realizacji operacji. Można je również wysyłać rejestrowaną przesyłką pocztową.

_________________

Szczegółowe informacje na temat zasad wsparcia i warunkach ubiegania się o pomoc w poddziałaniu 4.2 dostępne są na stronie internetowej ARiMR. Wszystkie pytania i wątpliwości z tym związane można kierować również bezpośrednio do Departamentu Oceny Projektów Inwestycyjnych - tel. (22) 318 47 70.

Realizacja programu
Od chwili uruchomienia PROW 2014-2020 ARiMR przeprowadziła cztery nabory wniosków w ramach poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”, w tym dwa skierowane do przedsiębiorców prowadzących zakłady przetwórcze oraz zakłady zajmujące się sprzedażą hurtową lub magazynowaniem artykułów spożywczych

W przypadku zakładów:
- pierwszy nabór został przeprowadzony jeszcze w grudniu 2015 r. Ogółem złożono 834 wnioski na kwotę 1,4 mld zł. Aktualnie beneficjenci realizują inwestycje objęte dofinansowaniem i rozliczają je w Agencji występując z wnioskami o płatność;

- drugi nabór miał miejsce w dniach 10 kwietnia - 9 maja br. Spotkał się on (podobnie zresztą jak pierwszy) z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony potencjalnych beneficjentów. W oddziałach regionalnych ARiMR zarejestrowano 808 wniosków na łączną kwotę ponad 1,5 mld zł. Tymczasem pula środków zarezerwowanych w budżecie PROW 2014-2020 na ten nabór wynosi niespełna 120 mln euro.

Spośród wielu sektorów, w których mogą działać podmioty ubiegające się o dofinansowanie, dominują sektory przetwórstwa owoców i warzyw oraz handlu hurtowego tymi artykułami, handlu hurtowego zbożem, a także przetwórstwa mięsa. Tym razem nieco mniejsze zainteresowanie możliwością pozyskania wsparcia przejawiały zakłady przetwórstwa mleka.

(rpf) Paweł Pąk 

Udostępnij:

Skomentuj