18.4°C

partnerzy:

reklama
Jak założyć gospodarstwo ekologiczne fot. fotolia.com

Jak założyć gospodarstwo ekologiczne

Napisał  Kwi 16, 2018

Rolnictwo ekologiczne z każdym rokiem zyskuje na popularności w Europie, jak i na całym Świecie. W Polsce również ma coraz więcej zwolenników, pasjonatów uprawy bez stosowania nawozów sztucznych oraz środków chemicznych, a także hodowli opartej na produktach organicznych.

W celu uzyskania statusu gospodarstwa ekologicznego oraz certyfikatu zgodności, potwierdzającego produkcję metodami ekologicznymi trzeba dokonać wyboru organizacji certyfikującej. Takich jednostek mających upoważnienie Ministra Rolnictwa i Wsi jest w naszym kraju dwanaście.

Niezbędne dokumenty 
Po otrzymaniu wniosku o certyfikację i formularzy należy je wypełnić oraz skompletować konieczną dokumentację m.in.
- mapy,
- wypisy z ewidencji gruntów i budynków dotyczący gospodarstwa,
- informację o rodzaju i planowanych ilościach produktów, które mają być wytwarzane metodami ekologicznymi,
- opis gospodarstwa z zaznaczeniem położenia gruntów, obiektów i urządzeń produkcyjnych,
- opis działań niezbędnych do wykonania w przypadku okresu przestawienia gospodarstwa rolnego na produkcję prowadzoną metodami ekologicznymi,
- kwestionariusz producenta produkującego metodami ekologicznymi,
- kopie umowy(ów) dzierżawy gruntów.

Wniosek musi zawierać również zgodę na przeprowadzenie kontroli odpłatnej według planu kontroli firmy certyfikującej dane gospodarstwo. Jednocześnie z wysłaniem wniosku do firmy certyfikującej rolnik musi wpłacić zaliczkę w różnej wysokości w zależności od jednostki certyfikującej.

Komplet dokumentów należy wysłać do wybranej przez nas organizacji certyfikującej. Trzeba również pamiętać, że wniosek o certyfikację składa się w danej organizacji certyfikującej rokrocznie, pomimo, iż uzyskaliśmy już taki certyfikat.

Gospodarstwo ekologiczne to również obowiązki
Wraz ze zgodą na uprawę metodą ekologiczną rolnik otrzymuje od firmy certyfikującej dokumenty niezbędne do prowadzenia gospodarstwa ekologicznego, w których jest zobowiązany wpisywać daty i rodzaje wykonanych zabiegów rolnych ekologicznych, zakupu i czynności związanych z żywieniem, pielęgnacyjnych oraz weterynaryjnych zwierząt gospodarskich, środków produkcji rolnej i ochrony roślin a także dokładne daty zbiorów i rodzaj oraz wielkość produkcji ekologicznej, takie jak:
- karta uprawy,
- rejestr zwierząt,
- rejestr paszowy,
- rejestr pielęgnacji i leczenia zwierząt,
- rejestr sprzedającego produkty pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego,
- deklarację sprzedającego,
- rejestr zakupu środków produkcji,
- rejestr zakupionych i wykorzystanych nawozów dozwolonych
- rejestr wypasu,
- rejestr czynności agrotechnicznych,
- bilans paszowy oraz,
- wniosek o zatwierdzenie etykiety potwierdzającej, że produkty pochodzą z gospodarstwa ekologicznego.

Po wpłynięciu wniosku oraz wpłacie zaliczki rolnik zostaje objęty planem kontroliPonieważ gospodarstwo ekologiczne musi być rokrocznie kontrolowane, musimy wnieść z odpowiednim wyprzedzeniem opłatę za kontrolę gospodarstwa.

Inspektorzy dokonują kontroli w celu sprawdzenia czy działamy zgodnie z wszelkimi wymogami upraw i hodowli ekologicznej. Po zakończeniu kontroli inspektorzy przygotowują protokół pokontrolny w dwóch egzemplarzach. Jeden z nich pozostaje w kontrolowanym gospodarstwie, a drugi otrzymuje organizacja certyfikująca dane gospodarstwo.

W przypadku gdy rolnik przygotowuje wniosek o płatność w ramach pakietu rolnictwo ekologiczne wchodzącego w skład programu rolno - środowiskowego, organizacja certyfikująca, biorąc za podstawę protokół z kontroli, przygotowuje raport, który zostanie następnie przekazany ARiMR. Na podstawie tego raportu ARiMR wylicza płatność dla danego gospodarstwa ekologicznego.

Producent jest zobowiązany w określonym terminie do podpisania i odesłania umowy, natomiast pozostałe dokumenty powinien przesłać w terminie wskazanym przez jednostkę certyfikującą. Rolnik otrzymuje od jednostki certyfikującej także plan kontroli.

Certyfikaty i dopłaty do upraw
Starający się o uzyskanie pozwolenia na prowadzenie gospodarstwa metodami ekologicznymi w Polsce mają do dyspozycji następujące rodzaje grup certyfikatów:
- akwakultury,
- produkcji zwierzęcej i roślinnej,
- zbioru ze stanu naturalnego,
- przetwarzania, wprowadzania do obrotu, importu,
- pszczelarstwa

Jeśli chodzi o certyfikaty ekologiczne na rynku europejskim to dostępnych jest kilkadziesiąt z różnych dziedzin obowiązujących zarówno na terenie całej Unii jak i na terenach poszczególnych państw będących członkami Wspólnoty Europejskiej.

(rpf) Tomasz Kodłubański

Najnowsze filmy

Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail

Slide thumbnail

Slide thumbnail
Slide thumbnail
reklama