27.8°C

partnerzy:

reklama
1/3

Będą zmiany w ustawie o nawozach i nawożeniu

Napisał  Kwi 27, 2018

Zmiany wynikają między innymi z potrzeby skutecznej realizacji celów określonych w dokumencie „Kierunki budowy biogazowni rolniczych na lata 2010–2020”, opracowanego przez Ministra Gospodarki we współpracy z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jest kilka powodów rozpoczęcia w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi prac nad nowelizacją ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu, są to między innymi:
- rozwój biogazowni rolniczych,
- potrzeba wprowadzenia przepisów ułatwiających nawozowe zagospodarowanie produktów pofermentacyjnych powstających w procesie fermentacji metanowej z surowców rolniczych, produktów ubocznych, odpadów oraz pozostałości z produkcji rolniczej i przetwórstwa rolno-spożywczego

Projekt ustawy zakłada następujące zmiany, które zaprezentowano w trzech grupach tematycznych, są to:
1. Ułatwienia dla producentów nawozów, środków wspomagających uprawę roślin oraz produktów pofermentacyjnych przy wprowadzaniu ich do obrotu;
2. Ułatwiony dostęp obywateli/producentów rolnych do informacji na temat znajdujących się na rynku nawozów, środków wspomagających uprawę roślin oraz produktów pofermentacyjnych;
3. Wzmocnienie nadzoru nad rynkiem nawozów, środków wspomagających uprawę roślin oraz produktów pofermentacyjnych.

W pierwszej grupie tematycznej najważniejszymi zmianami są:
- ograniczenie wymagań administracyjnych dla produktów pofermentacyjnych powstałych w biogazowniach rolniczych;
- ograniczenie wymagań administracyjnych dla produktów powstałych z przerobu odchodów zwierząt gospodarskich poprzez umożliwienie wprowadzania ich do obrotu, bez obowiązku uzyskania pozwolenia MRiRW jako „nawozów naturalnych przetworzonych”;
- zwolnienie z obowiązku uzyskiwania pozwoleń MRiRW na wprowadzenie do obrotu podłoży do upraw wytworzonych z torfów lub z torfów z dodatkiem nawozów oznaczonych jako „NAWÓZ WE” lub innych nawozów mineralnych dopuszczonych już do obrotu na podstawie pozwoleń MRiRW;
- zwolnienie z obowiązku przedkładania, wraz z wnioskiem, numeru identyfikacji podatkowej (NIP), zaświadczeń lub oświadczeń o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego albo w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
- liberalizacja przepisów art. 9 związanych z umieszczaniem informacji na opakowaniach nawozów i środków wspomagających uprawę roślin;
- wyłączenie spod przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu produktów zawierających w swoim składzie wyłącznie mikroorganizmy, z pożywką lub stabilizatorem lub bez pożywki lub stabilizatora.

W drugiej grupie tematycznej najważniejszymi zmianami są:
- nałożenie na podmioty obowiązku zgłaszania do właściwego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (WIJHARS) zamiaru wprowadzania do obrotu nawozów, produktów pofermentacyjnych, podłoży do upraw, z wyłączeniem podmiotów, które wprowadzają swoje produkty na podstawie pozwoleń MRiRW;
- nałożenie na podmioty obowiązku zgłaszania do właściwego WIJHARS zamiaru wprowadzania do obrotu nawozów lub środków wspomagających uprawę roślin na podstawie art. 5 ustawy;
- nałożenie na Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (GIJHARS) obowiązku prowadzenia wykazu nawozów lub środków wspomagających uprawę roślin lub produktów pofermentacyjnych;
- wprowadzenie obowiązku zamieszczania na opakowaniach nawozów i środków wspomagających uprawę roślin informacji nt. udziału w tych produktach odpadów lub ubocznych produktów kwalifikowanych tak w świetle ustawy o odpadach.

Natomiast w trzeciej grupie tematycznej najważniejszymi zmianami są:
- zmiana definicji wprowadzania do obrotu;
- ułatwienie nadzoru IJHARS nad rynkiem nawozów i podmiotami prowadzącymi obrót tymi produktami;
- rozszerzenie zakresu wymaganej dokumentacji w procedurze celnej nawozów i środków wspomagających uprawę roślin pochodzących z terytoriów państw trzecich;
- doprecyzowanie i uszczegółowienie dotychczasowych uprawnień IJHARS, Inspekcji Ochrony Środowiska oraz Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej.

Aktualnie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwa analiza zgłoszonych uwag, które można było zgłaszać do 13 kwietnia, obecnie konsultacje publiczne są już zakończone, zamknięto również etap uzgodnień międzyresortowych.

(rpf) Paweł Pąk / źródło: MRiRW

Najnowsze filmy

Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail

Slide thumbnail

Slide thumbnail
Slide thumbnail
reklama