MRiRW: projekt zmian w ustawie o ochronie roślin fot. Paweł Pąk

MRiRW: projekt zmian w ustawie o ochronie roślin

Napisał  Maj 09, 2018

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi złożyło dziś projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie roślin, mający na celu umożliwienie spełnienia wymagań importu spoza Unii Europejskiej.

Rozwiązania dotyczą bezpieczeństwa fitosanitarnego towarów roślinnych, a także ubiegania się o otwarcie nowych rynków zbytu produktów rolno-spożywczych.

Projekt ma na celu zapewnienie stałej obecności polskich towarów żywnościowych na rynku pozaeuropejskim oraz ograniczenie sytuacji, które naruszają wizerunek kraju, jako odpowiedzialnego i rzetelnego dostawcy.

Uzupełniono dotychczasowe ustawy o przepisy, dotyczące regulacji nadzoru nad podmiotami ujętymi w rejestrze eksporterów. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa lub podmioty prowadzące działalność dotyczącą certyfikacji w integrowanej produkcji roślin (podmioty certyfikujące) będzie nadzorować podmioty wpisane do rejestru eksporterów.

Zaproponowane zmiany są zgodne z wytycznymi poszczególnych państw trzecich i pozwalają na zmniejszenie kosztów i obciążenia proceduralnego Inspekcji i ekspertów.

Od momentu wprowadzenia zmian w ustawie podmioty, które będą chciały eksportować towar do państw trzecich, będą musiały zdeklarować i potwierdzić znajomość wymagań, obowiązujących w Państwach spoza Unii Europejskiej.

W celu zminimalizowania obciążeń administracyjnych wprowadzono także ułatwienia, dotyczące wpisywania podmiotów do rejestru przedsiębiorców, co oznacza rezygnację z wydawania decyzji administracyjnej przy dokonywaniu wpisów.

Wspomnianemu wpisowi podlega każdy podmiot, prowadzący uprawę, magazynowanie, wytwarzanie, pakowanie, sortowanie oraz przemieszczający na terytorium Polski produkty roślinne i przedmioty podatne na porażenie przez organizmy kwarantannowe.

Uproszczono w ten sposób procedurę dokonywania wpisu do rejestru przedsiębiorców. Decyzja administracyjna nie zostanie zmieniona w przypadku wykreślania podmiotu z rejestru przedsiębiorców.

Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa nie będzie zobowiązany do kontroli podmiotów, wpisanych do prowadzonego przez siebie rejestru przedsiębiorców, nie wykonujących w danym okresie działalności, wymagającej uzyskania wpisu, jeśli otrzyma wcześniejszą informację.

Zaproponowano również zmiany korzystne dla przedsiębiorców, importujących towary w opakowaniach drewnianych. Wprowadzono rozwiązania, ułatwiające przeprowadzenie granicznej kontroli fitosanitarnej opakowań drewnianych, w tym palet.

Umożliwią one również przeprowadzenie kontroli opakowań lub ich zniszczenie poza punktem wwozu w przypadku nieprawidłowego oznakowania po uprzedniej decyzji wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa.

Projekt ustawy zakłada także uproszczenie procedury, ułatwiającej rejestrację w elektronicznej bazie danych, informacji, dotyczących nasion i sadzeniaków ziemniaka, które są uzyskiwane zgodnie z metodami produkcji ekologicznej. Zmiana danych w komputerowej bazie będzie możliwa bez wydawania decyzji Administracji.

Kolejnym aspektem nowelizacji ustawy jest wprowadzenie zmian, pozwalających na zwiększenie wiarygodności systemu integrowanej produkcji roślin, w tym zapewnienie efektywniejszej wymiany informacji między Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa, a podmiotami certyfikującymi.

Zmiany w regulacjach ułatwią także współpracę Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Regulacje będą obowiązywać od 1 stycznia 2019r.

(rpf) Anna Kamińska

reklama reklama reklama reklama reklama