19.9°C

Susza rolnicza – kiedy szacowanie strat fot. Paweł Pąk

Susza rolnicza – kiedy szacowanie strat

Napisał  Cze 27, 2018

W związku z obowiązującymi zasadami szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez określone zjawiska atmosferyczne i ich następstwa, można szacować jeśli wystąpiły ściśle określone okoliczności.

Są to: susza, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun obsunięcie się ziemi lub lawinę straty spowodowane przez suszę można szacować wyłącznie wówczas, gdy na danym terenie zgodnie z Klimatycznym Bilansem Wodnym wystąpiła susza.

Szkody można szacować w przypadku gdy nie jest prowadzony monitoring suszy, jeżeli monitoring potwierdza wystąpienie suszy w uprawach o analogicznych wymaganiach wodnych. 

W sytuacji szacowania szkód w łąkach należy wziąć pod uwagę okres wystąpienia zjawiska oraz ilość pokosów i termin ich przeprowadzenia.

Szacując straty, maksymalny poziom ustala się dla:

- łąk dwukośnych:
I pokos na poziomie 60%
II pokos na poziomie 40%

- łąk trójkośnych:
I pokos 50%
II pokos 30%
III pokos 20%

Szacując straty w pastwiskach należy wziąć pod uwagę strukturę plonów zielonki pastwiskowej w okresie wegetacji, przyjmując, że:
I rotacja (maj, czerwiec) – 50%
II rotacja (lipiec, sierpień) – 30 %
III rotacja (wrzesień, październik) – 20% 

W przypadku gospodarstw rolnych, które zajmują się jednocześnie produkcją roślinną i zwierzęcą w protokole należy zawrzeć informację o kosztach poniesionych z tytułu niezebrania plonów w wyniku wystąpienia szkód np. koszty związane z zakupem pasz.

Warunkiem jest zakup, wynikający z ujemnego bilansu paszowego w gospodarstwie rolnym spowodowanego szkodami powstałymi w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Ilość nabytych pasz nie może przekroczyć ilości pasz nie wyprodukowanych w gospodarstwie. 

Wymienione informacje podaje się w protokole szacowania szkód w produkcji roślinnej. Dane te umożliwiają właściwe naliczenie strat w dochodach z gospodarstwa rolnego.

W razie kilkakrotnego uszkodzenia tej samej uprawy, wysokość każdej następnej szkody ustala się z uwzględnieniem wysokości poprzednio ustalonych szkód w skali całego gospodarstwa rolnego.

Odniesieniem jest średnia roczna produkcja rolna w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji.

W takim przypadku w kolejnym protokole wysokość szkód powinna zostać pomniejszona o szkody wykazane w poprzednich protokołach w przypadku tej samej uprawy rolnej.

Jeżeli w poprzednim protokole oszacowane przez komisje szkody były niższe niż 30%, komisja w kolejnym protokole może podać łączną wartość i poziom szkód w skali gospodarstwa w odniesieniu do wszystkich niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

W tym przypadku w protokole powinny być także wyodrębnione wartości szkód i ich poziom w skali gospodarstwa z zaznaczeniem każdego z nich.

(rpf) Anna Kamińska / MRiRW

reklama