-5.9°C

KRUS: Kwoty wolne od potrąceń i egzekucji – zmiany od 1 lipca fot. Paweł Pąk

KRUS: Kwoty wolne od potrąceń i egzekucji – zmiany od 1 lipca

Napisał  Lip 06, 2018

Od 1 lipca br. zostały zmienione przepisy, dotyczące ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.

Kwota wolna od potrąceń i egzekucji nie będzie już uzależniona od wysokości najniższej emerytury. Dotychczasowy procentowy związek został zamieniony odpowiednimi kwotami, uwzględniającymi poziom minimum socjalnego w jednoosobowym gospodarstwie domowym, który prowadzony jest przez emeryta.

Kwota emerytury i renty wolna od potrąceń i egzekucji wynosi:
- 825 zł – w przypadku sum egzekwowanych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne (wraz z kosztami i opłatami),
- 660 zł – w przypadku potrącania kwot nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych, funduszu alimentacyjnego, pomocy społecznej,
- 500 zł – w przypadku sum egzekwowanych na pokrycie należności alimentacyjnych,
- 200 zł – w przypadku potrącania należności z tytułu odpłatności za pobyt osób uprawnionych do świadczeń w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych.

Kwoty te będą podlegały corocznej waloryzacji od dnia 1 marca na zasadach określonych dla emerytur i rent.

Nowe kwoty wolne od potrąceń i egzekucji są stosowane nie tylko do potrąceń dokonywanych z emerytur i rent rolniczych od 1 lipca 2018 r., ale również już tych trwających.

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1076).

(rpf) Anna Kamińska / KRUS

Najnowsze filmy

Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
reklama