3.3°C

URSUS S.A. przechodzi proces restrukturyzacji fot. Paweł Pąk

URSUS S.A. przechodzi proces restrukturyzacji

Napisał  Lis 29, 2018

URSUS S.A. ogłosiła wyniki za trzy kwartały 2018 r. Spółka wypracowała w tym czasie 79,3 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz stratę na poziomie operacyjnym wynoszącą 25,1 mln zł.

Strata netto Spółki po III kw. 2018 roku wyniosła 29,5 mln zł. Wobec pogarszającej się sytuacji płynnościowej Spółki, wywołanej kumulacją negatywnych zdarzeń w otoczeniu rynkowym, URSUS zdecydował się rozpocząć restrukturyzację.

Zgodnie z założeniami najpilniejsze inicjatywy naprawcze zostaną zrealizowane do końca pierwszego kwartału przyszłego roku. Presja negatywnych czynników zewnętrznych odbiła się na wynikach Spółki w trakcie 9 miesięcy 2018 r. URSUS odnotował znaczący spadek przychodów ze sprzedaży krajowej i zagranicznej.

W przypadku rynku krajowego dynamika spadku przychodów wyniosła 56,3% r/r, a ich wartość nominalna wyniosła 48,4 mln zł. Spadki przychodów ze sprzedaży krajowej wynikają w głównej mierze z braku realizacji dopłat unijnych, które mają znaczący wpływ na decyzje dotyczące zakupów inwestycyjnych w rolnictwie oraz pogarszającej się koniunktury na rynku maszyn rolniczych w Polsce – wg danych CEPiK w III kw. 2018 r. sprzedaż ciągników wyniosła 6,1 tys. szt. (spadek 10% r/r).

Przychody eksportowe wyniosły po trzech kwartałach tego roku 30,9 mln zł i były niższe o 71,7% r/r. Znaczący wpływ na spadek przychodów ze sprzedaży zagranicznej miało obniżenie przychodów z tytułu realizacji kontaktu z tanzańską spółką National Development Corporation (NDC).

W trakcie trzech kwartałów 2018 r. przychody z tytułu realizacji kontraktu wyniosły 3 762 tys. zł, podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku sprzedaż do Tanzanii wyniosła 60 513 tys. zł. Przyczyną opóźnień w realizacji kontraktu tanzańskiego były problemy proceduralne związane z akceptacją płatności.

Przyczyną opóźnienia w rozpoczęciu realizacji kontraktu zambijskiego na dostawę ciągników i maszyn rolniczych o łącznej wartości 100 mln USD były problemy proceduralne związane z brakiem ratyfikacji kontraktu międzyrządowego, w ramach którego miał być realizowany podpisany w roku 2017 pomiędzy URSUS S.A. a IDC (Zambia) kontrakt.

Łączne przychody ze sprzedaży URSUS S.A. w trzech kwartałach 2018 r. spadły o 64%, tj. o wartość 140,8 mln zł w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku i wyniosły 79,3 mln zł. Pomimo znaczącego zmniejszenia wolumenu sprzedaży Spółka musiała ponosić wysokie koszty stałe, co znalazło odzwierciedlenie w spadku rentowności sprzedanych wyrobów.

Wyraźnie niższe przychody ze sprzedaży w połączeniu z niższą rentownością sprzedawanych wyrobów przełożyły się na pogorszenie kolejnych poziomów wyników. Strata netto URSUS S.A. w trzech kwartałach 2018 r. wyniosła 29,5 mln zł w stosunku do 6,4 mln zł zysku netto rok do roku.

Grupa Kapitałowa URSUS po trzech kwartałach br. wykazała 142,4 mln zł przychodów ze sprzedaży (231,4 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku) oraz 44,3 mln zł straty operacyjnej. Strata netto wyniosła 51,3 mln zł względem 3 mln zł zysku netto przed rokiem. URSUS BUS S.A. konsekwentnie buduje portfel zamówień Przychody ze sprzedaży URSUS BUS S.A. po trzech kwartałach 2018 r. wyniosły 47,5 mln zł i były prawie dwukrotnie wyższe w stosunku do przychodów w analogicznym okresie 2017 r.

Na poziomie wyniku operacyjnego spółka miała stratę w wysokości 17,5 mln zł. Strata brutto wyniosła 20,3 mln zł, zaś strata netto ukształtowała się na poziomie 20 mln zł. Realizacja kontraktu na dostawę 15 trolejbusów do Lublina wymagała równoległego poniesienia przez Spółkę wydatków na cele badawczo-rozwojowe, które miały charakter jednorazowy i były niezbędne do ukończenia tego projektu.

Ponadto dodatkowymi czynnikami wpływającymi na zwiększenie straty w stosunku do okresu porównawczego były zwiększone koszty administracyjne oraz koszty finansowe związane z dynamicznym rozwojem Spółki.

URSUS BUS aktywnie bierze udział w przetargach na dostawę autobusów. Według stanu na 30 września br., spółka ma podpisane kontrakty na dostawę 90 szt. pojazdów o łącznej wartości ok. 152,7 mln zł netto do takich miast jak: Lublin, Zielona Góra, Szczecinek, Katowice oraz Ostrów Wielkopolski.

Ponadto spółka złożyła oferty w przetargach na łączną ilość 19 szt. pojazdów o wartości ok. 42 mln zł netto. Restrukturyzacja w toku Z uwagi na zbliżające się zapadalności terminów spłaty kredytów w bankach finansujących Spółkę, a także zmniejszone wpływy finansowe spowodowane znaczącym spadkiem przychodów, Zarząd Spółki podjął decyzję o złożeniu wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego. Zarząd miał także na uwadze ochronę praw i interesów akcjonariuszy, wierzycieli, dostawców i kooperantów Spółki.

W odpowiedzi na negatywne czynniki wpływające na pogorszenie naszej sytuacji płynnościowej Zarząd URSUS S.A. postanowił wystąpić do sądu o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego. Dzięki pozytywnej decyzji sądu wydanej 7 listopada,

Spółka otrzymała czas niezbędny do przeprowadzenia gruntownej restrukturyzacji i dostosowania modelu biznesowego do obecnie panujących warunków rynkowych. Jesteśmy przekonani, że nasze inicjatywy zawarte w planie restrukturyzacji pozwolą odbudować naszą pozycję rynkową i przygotować Spółkę na nowe wyzwania – powiedział Michał Nidzgorski, wiceprezes zarządu URSUS S.A.

Plan restrukturyzacji URSUS S.A. zakłada m.in. sprzedaż aktywów, zwiększenie przychodów z działalności, zwiększenie marżowości oraz optymalizację kosztów działania Spółki. Działania restrukturyzacyjne zostały zaplanowane na lata 2018 – 2023.

(rpf) jp / informacja prasowa URSUS S.A.

reklama