PROW 2014-2020: harmonogram naboru wniosków 2019 fot. Paweł Pąk

PROW 2014-2020: harmonogram naboru wniosków 2019

Napisał  Sty 10, 2019

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało harmonogram planowanych do ogłoszenia lub przeprowadzenia w 2019 roku naborów wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. MRiRW zastrzega, że podane terminy mogą ulec zmianie. 

Harmonogram naborów wniosków w ramach PROW 2014–2020 planowanych do 31.12.2019 r.

Rozwój gospodarstw
1. Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” – grudzień 2018 r.

2. Poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” typ operacji „Restrukturyzacja małych gospodarstw” – bez ASF / luty 2019 r., maj 2019 r.***
3. Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” - nabór obszar a, b, c / marzec 2019 r.
4. Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” typ operacji „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” / marzec 2019 r.
5. Działanie „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” / kwiecień 2019 r., październik 2019 r.
6. Poddziałanie „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” typ operacji „Premie dla młodych rolników” / maj 2019 r.***
7. Poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” typ operacji „Restrukturyzacja małych gospodarstw” - ASF / czerwiec 2019 r.***
8. Poddziałanie „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” typ operacji „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa” / wrzesień 2019 r.
9. Poddziałanie Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznym i katastrof typ operacji „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” / wrzesień 2019 r.**
10. Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” listopad 2019 r.**

Wzmacnianie przedsiębiorczości
1.
Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” typ operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” - rolnicy / styczeń 2019 r.
2. Poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” typ operacji „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” - ASF / sierpień 2019 r.
3. Poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” typ operacji „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” - bez ASF / wrzesień 2019 r.
4. Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” typ operacji Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych / wrzesień 2019 r. **

Rozwój terytorialny
5. Poddziałanie „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” typ operacji „Scalanie gruntów” / terminy uzależnione od SW, które ogłaszają kolejne nabory.
6. Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” typ operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” / terminy uzależnione od SW, które ogłaszają kolejne nabory.**
7. Poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - cały rok / terminy uzależnione od LGD, które ogłaszają nabory.
8. Poddziałanie „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” / nabór ciągły. Wnioski o przyznanie pomocy na operacje polegające na przygotowaniu projektu współpracy składa się do 31 marca 2021 r. Wnioski o przyznanie pomocy na operacje polegające na realizacji albo przygotowaniu połączonym z realizacją projektu współpracy składa się do 31 grudnia 2021 r.

Transfer wiedzy i innowacji
9. Poddziałanie „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” / luty 2019 r.
10. Poddziałanie „Wsparcie dla szkolenia doradców” / luty 2019 r.
11. Poddziałanie „Wsparcie korzystania z usług doradczych” marzec 2019 r.

Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych
12. Poddziałanie „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” typ operacji „Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości” / wrzesień 2019 r.****
13. Poddziałanie: „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” / wrzesień 2019 r.****

Ochrona Ekosystemów i efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi
14. Działanie „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” premia pielęgnacyjna i premia zalesieniowa, pierwsza premia pielęgnacyjna do gruntów z sukcesją naturalną / 15 marca – 15 maja 2019 r.
15. Działanie „Działanie rolno- środowiskowo-klimatyczne” / 15 marca – 15 maja 2019 r.
16. Działanie „Rolnictwo ekologiczne” / 15 marca – 15 maja 2019 r.
17. Działanie „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW)” / 15 marca – 15 maja 2019 r. (wnioski będzie można składać jeszcze w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia, stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności)
18. Poddziałanie „Inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska” / kwiecień 2019 r.
19. Działanie „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” – wnioski o przyznanie wsparcia na zalesienie / 1 czerwca – 31 lipca 2019 r.

* Planowane terminy niektórych naborów wniosków mogą ulec zmianie w wyniku przebiegu procesu legislacyjnego projektów aktów prawnych.
** Ogłoszenie naboru uzależnione będzie od dostępności środków finansowych (z uwzględnieniem m.in. wykorzystania środków w ramach poprzedniego naboru).
*** Z uwzględnieniem zmian PROW 2014-2020 przekazanych KE w grudniu 2018 r.
**** Planowany termin naboru uzależniony jest od procesu notyfikacji do Komisji Europejskiej krajowych systemów jakości żywności.

Skomentuj

reklama reklama

Ogłoszenia