24.6°C

GUS: Wzrost pogłowia bydła w 2018 roku, w handlu spadki fot. Paweł Pąk

GUS: Wzrost pogłowia bydła w 2018 roku, w handlu spadki

Napisał  Lut 04, 2019

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące liczebności pogłowia bydła na przestrzeni dwóch ostatnich lat. Tendencja jest wzrostowa, jednak w handlu zagranicznym sytuacja nie wygląda optymistycznie.

Pogłowie bydła w grudniu ubiegłego roku liczyło 6 183,3 tys. sztuk, co daje skok o 2,4% w stosunku do grudnia 2017 roku. Wzrost liczebności stada wynikał głównie ze zwiększewnia pogłowia młodego bydła w wieku 1-2 lat o 3,8% oraz bydła dorosłego o 3,3%.

W grudniu 2018 r. pogłowie bydła wynosiło 6 183,3 tys. sztuk i było o 147,6 tys. sztuk (o 2,4%) wyższe niż przed rokiem. Stado młodego bydła w wieku 1-2 lat powiększyło się w stosunku do roku poprzedniego o 3,4%, natomiast pogłowie krów wzrosło w tym okresie o 76,7 tys. sztuk (o 3,3%) do poziomu 2 417,4 tys. sztuk.

W grudniu 2017 roku odnotowano nieznaczne obniżenie pogłowia (o 0,2%) jedynie w grupie cieląt. Jednak porównaniu do czerwca 2018 r. wzrosło ono o 1,4% do poziomu 1 709,4 tys. sztuk.

W strukturze stada bydła ogółem udział poszczególnych grup wiekowo-użytkowych w grudniu 2018 r. wynosił:
- cielęta w wieku poniżej 1 roku – 27,6%,
- młode bydło hodowlane i rzeźne w wieku 1-2 lat – 28,0%,
- krowy – 39,1%,
- pozostałe bydło dorosłe hodowlane i rzeźne w wieku 2 lat i więcej - 5,3%.

W porównaniu ze strukturą pogłowia bydła w grudniu 2017 r. zwiększył się udział pogłowia młodego bydła w wieku 1-2 lat (o 0,4 p. proc.), krów (o 0,3 p. proc.) i udział pozostałego bydła dorosłego w wieku powyżej 2 lat (o 0,1 p. proc.), a zmalał udział pogłowia cieląt w wieku poniżej 1 roku (o 0,8 p. proc.).

Ze wstępnych danych dotyczących handlu zagranicznego bydłem w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2018 r. odnotowano wzrost importu bydła o 13,8% (w tym cieląt o 17,2%) w stosunku do analogicznego okresu 2017 r. W tym samym okresie wielkość eksportu bydła kształtowała się na poziomie 49,1 tys. sztuk i spadła o 21,0% w stosunku do poprzedniego roku (w tym cieląt o 25,9%).

Największy udział w krajowym pogłowiu bydła miały województwa: mazowieckie (19,0%), wielkopolskie (16,7%) i podlaskie (16,3 %). W województwach dolnośląskim, lubuskim, podkarpackim i zachodniopomorskim udział w krajowym pogłowiu bydła nie przekroczył 2%, zaś w pozostałych województwach 10%.

Średnia cena skupu 1 kg żywca wołowego za 12 miesięcy 2018 r. wynosiła 6,60 zł/kg i była wyższa o 4,4% od notowanej w analogicznym okresie 2017 r. Natomiast przeciętna cena skupu mleka w tym samym okresie (134,11 zł za 100 l) była o 3,0 % niższa.

(rpf) jp / źródło: GUS

reklama