FarmNet ok OkiemRolnika Screening 1920x1030 260619

 

26.9°C

partnerzy:

reklama
Rozpoczyna się nabór wniosków na akwakulturę fotolia

Rozpoczyna się nabór wniosków na akwakulturę

Napisał  Lut 12, 2019

Od 12 lutego br. można składać wnioski na inwestycje produkcyjne w akwakulturę w ramach Priorytetu 2 + Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej i opartej na wiedzy. Nabór wniosków potrwa do 25.02.2019 roku.

Na co można składać wnioski
Wnioski o dofinansowanie można składać na realizację operacji mających na celu modernizację jednostek akwakultury, w tym poprawę warunków pracy i bezpieczeństwa pracowników sektora akwakultury oraz usprawnienie i modernizację w odniesieniu do zdrowia i dobrostanu zwierząt, w tym zakup sprzętu służącego ochronie gospodarstw przed dzikimi drapieżnikami, o których mowa w art. 48 ust. 1 lit. c i d rozporządzenia nr 508/2014.

Kto może składać wnioski
Wnioski o dofinansowanie mogą składać:
- uprawniony do rybactwa w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 652 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1566),
- podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie chowu lub hodowli organizmów morskich w polskich obszarach morskich na podstawie przepisów o rybołówstwie,
- który wywiązuje się z obowiązków statystycznych określonych w przepisach o statystyce publicznej w zakresie sprawozdań dotyczących powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli ryb.

W przypadku gdy operacja dotyczy obiektu chowu lub hodowli będącego przedmiotem współposiadania, pomoc przyznaje się łącznie wszystkim współposiadaczom albo jednemu ze współposiadaczy, na którego pozostali współposiadacze wyrazili zgodę, w formie pisemnej, na ubieganie się o przyznanie pomocy oraz na realizację operacji w obiekcie będącym przedmiotem współposiadania.

W przypadku, gdy o przyznanie pomocy ubiegają się wspólnicy spółki cywilnej, pomoc przyznaje się wszystkim wspólnikom łącznie albo jednemu ze wspólników, na którego pozostali wspólnicy wyrazili zgodę, w formie pisemnej, na ubieganie się o przyznanie pomocy oraz na realizację operacji.

Sposób składania wniosków
Wnioski o dofinansowanie składa się w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek o dofinansowanie składa się w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście przez wnioskodawcę albo przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego.

W ramach jednego naboru Wniosków o dofinansowanie Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie. Wniosek ten może dotyczyć jednej operacji, która dotyczy jednego obiektu chowu lub hodowli ryb.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie operacji
Limit środków finansowych, do którego ARiMR może przyznać pomoc w ramach całego naboru, wynosi 20 000 000 złotych.

Kryteria wyboru operacji
Pomoc będzie przyznawana zgodnie z kolejnością składania wniosków o dofinansowanie.

Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty znajdują się na stronach: www.arimr.gov.pl (otwórz) i MGMiŻŚ: https://mgm.gov.pl/pl/rybolowstwo/po-ryby-morze-2014-2020/

Inne ważne informacje
Szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru projektów oraz prawach i obowiązkach beneficjentów znajdują się w przepisach rozporządzenia wykonawczego oraz rozporządzenia nr 508/2014.

Opis promocji operacji
We wniosku o dofinansowanie obowiązkowo należy przedstawić propozycje działań informacyjnych i promocyjnych dla planowanych operacji. Propozycje muszą być zgodne z obowiązującą wersją Księgi Wizualizacji Znaku Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" PO RYBY 2014-2020 do pobrania ze strony MGMiŻŚ w zakładce "Rybołówstwo".

Środki odwoławcze - pamiętaj o swoich prawach
W przypadku odmowy przyznania pomocy wnioskodawcom przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego. O zasadach i trybie dla dokonania takich czynności mówi ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Obowiązek stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców
Należy pamiętać, że w ramach operacji realizowanej w zakresie ogłoszonego naboru jest się zobowiązanym do stosowania, opracowanych przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, zasad konkurencyjnego wyboru wykonawców. Dokument jest dostępny do pobrania ze strony MGMiŻŚ w zakładce „Rybołówstwo”.

(rpf) jp

Najnowsze filmy

Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail

Slide thumbnail

Slide thumbnail
Slide thumbnail
reklama
reklama