6.1°C

GUS: Ceny produktów rolnych w marcu 2019

Napisał  Kwi 19, 2019

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych, takich jak pszenica, żyto, żywiec wołowy, żywiec wieprzowy, drób i mleko krowie, wzrosły w marcu 2019 r. zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 2,1%), jak i w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego (o 4,4%).

Ceny skupu i ceny uzyskiwane przez rolników na targowiskach
W marcu 2019 r. w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły ceny skupu produktów zwierzęcych, ziemniaków i kukurydzy, natomiast spadły ceny pozostałych zbóż i mleka. W skali roku ceny skupu większości produktów rolnych były wyższe, z wyjątkiem cen żywca wieprzowego.

W marcu 2019 r. na targowiskach ceny większości produktów rolnych były wyższe niż przed miesiącem, z wyjątkiem cen pszenżyta i żywca wieprzowego. W skali roku odnotowano wzrost cen większości produktów. Wyjątek stanowiły ceny żywca wołowego i wieprzowego oraz prosiąt na chów.

Ceny podstawowych produktów rolnych
W marcu 2019 r. średnio za pszenicę płacono w skupie 82,89 zł/dt, tj. o 1,1% mniej niż przed miesiącem, natomiast więcej o 24,0% niż przed rokiem. Ceny targowiskowe pszenicy (94,68 zł/dt) wzrosły zarówno w porównaniu z poprzednim miesiącem (o 0,5%), jak i w sto-sunku do roku ubiegłego (o 16,9%).

Ceny żyta w skupie wyniosły 69,75 zł/dt i były niższe o 4,3% w skali miesiąca, natomiast wyższe o 21,8% w skali roku. W transakcjach targowiskowych ceny żyta wyniosły 74,86 zł/dt i wzrosły o 0,8% w porównaniu z poprzednim miesiącem i o 14,3% w stosunku do marca 2018 r.

W marcu 2019 r. w skupie za ziemniaki płacono średnio 86,68 zł/dt, tj. więcej o 10,9% niż przed miesiącem i o 42,3% niż przed rokiem. W transakcjach targowiskowych średnia cena za 1 dt ziemniaków (147,54 zł) wzrosła zarówno w porównaniu z poprzednim miesiącem (o 6,2%), jak i z analogicznym okresu roku ubiegłego (o 68,0%).

W marcu 2019 r. ceny skupu żywca wołowego (6,53 zł/kg) wzrosły o 2,1% w skali miesiąca i o 2,9% w skali roku. Na targowiskach ceny tego żywca wyniosły 7,17 zł/kg i były wyższe o 5,6% w porównaniu z poprzednim miesiącem. W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku zanotowano spadek cen o 0,7%.

Ceny żywca wieprzowego w skupie kształtowały się na poziomie 4,47 zł/kg i były wyższe o 7,5% w porównaniu z poprzednim miesiącem, natomiast w odniesieniu do roku ubiegłego odnotowano spadek o 3,3%. Na targowiskach za 1 kg tego żywca płacono 4,79 zł, tj. mniej o 6,4% niż przed miesiącem i o 3,0% niż przed rokiem.

W marcu 2019 r. poprawiła się zarówno relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen żyta (6,0 wobec 5,6 przed miesiącem) jak i relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen jęczmienia (5,0 wobec 4,7 w lutym 2019 r.).

Na targowiskach płacono za prosię na chów 179,87 zł/szt., tj. o 6,5% więcej niż przed miesiącem, natomiast o 3,0% mniej niż przed rokiem.

Ceny skupu drobiu rzeźnego kształtowały się na poziomie 3,88 zł/kg i były wyższe zarówno w stosunku do poprzedniego miesiąca (o 3,5%), jak i w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego (o 7,5%).

Za 1 hl mleka płacono w skupie 137,82 zł. Cena mleka w stosunku do ubiegłego miesiąca spadła o 0,2%, natomiast w odniesieniu do marca 2018 r. wzrosła o 2,7%.

(rpf) jp / Źródło: GUS