8.1°C

Rozmowy z Czechami o bezpieczeństwie i jakości żywności fot. MRIRW

Rozmowy z Czechami o bezpieczeństwie i jakości żywności

Napisał  Maj 08, 2019

Rozmowy dotyczyły kwestii współpracy polsko–czeskiej w obszarze bezpieczeństwa i jakości żywności, w kontekście wykrycia na terytorium Republiki Czeskiej bakterii Salmonella w mięsie drobiowym pochodzącym z Polski.

6 maja 2019 roku w ministerstwie rolnictwa polski sekretarz stanu Szymon Giżyński rozmawiał z wiceministrem rolnictwa ds. UE i spraw zagranicznych w ministerstwie rolnictwa Republiki Czeskiej Jiřím Šírem. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele polskich inspekcji: Głównego Inspektoratu Weterynarii, Głównej Inspekcji Sanitarnej, Głównej Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. 

Sekretarz stanu Szymon Giżyński przekazał stronie czeskiej, że kluczową kwestią w zakresie współpracy w obszarze jakości i bezpieczeństwa żywności, jest bieżące, ścisłe współdziałanie polskich i czeskich inspekcji, w tym stosowanie istniejących procedur Unii Europejskiej. Zaznaczył, że Polska ściśle przestrzega prawodawstwa Unii Europejskiej; wszelkie wykryte nieprawidłowości są zgłaszane na bieżąco w systemie wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach (RASFF). Potwierdził stałą gotowość Polski do współpracy i szczegółowej wymiany informacji ze stroną czeską.

Podkreślając dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo konsumentów, jak również nacisk opinii publicznej w Republice Czeskiej, wiceminister Jiří Šír przedstawił informacje o wykrytych w kwietniu 2019 r. na rynku czeskim przypadkach obecności baterii Salmonella w mięsie drobiowym pochodzącym z Polski. Dziękując za możliwość wymiany informacji podczas spotkania w Warszawie, podkreślił potrzebę współpracy, mającej na celu zminimalizowanie ryzyka umieszczania na rynku importowanych produktów – niezgodnych, zdaniem strony czeskiej, z przepisami prawa żywnościowego.

Polska Inspekcja Weterynaryjna poinformowała, że incydenty dotyczące stwierdzenia nieprawidłowej jakości zdrowotnej żywności dotyczą nie tylko produktów z Polski, ale także z innych państw członkowskich, w tym z Czech.

Ministrowie podzielili się również doświadczeniami w zakresie zwalczania ASF w Polsce i Republice Czeskiej. W konkluzjach spotkania uzgodniono, że w najbliższej przyszłości roboczą wizytę w Polsce złoży Główny Lekarz Weterynarii Republiki Czeskiej wraz ze współpracownikami, a celem spotkania będzie zapoznanie się z funkcjonowaniem polskiego systemu nadzoru weterynaryjnego, zacieśnienie dotychczasowej współpracy inspekcji weterynaryjnych obu krajów i wymiana doświadczeń na poziomie eksperckim. Postanowiono również o stałych kontaktach pozostałych polskich inspekcji odpowiedzialnych za szeroko pojęte bezpieczeństwo żywności – GIJHARS i GIS – z ich czeskimi odpowiednikami.

Ministrowie ustalili również, że o każdym przypadku wykrycia nieprawidłowości dotyczących żywności, pochodzącej zarówno z Polski, jak i Republiki Czeskiej, będzie niezwłocznie informowana druga strona, następnie podejmowane będą działania wyjaśniające przez odpowiednie inspekcje; informacja zostanie zgłoszona w systemie wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach (RASFF) i dopiero po wyczerpaniu tych procedur – może nastąpić poinformowanie opinii publicznej.

(rpf) jp / Źródło: MRiRW