5.7°C

partnerzy:

reklama
Cele „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030” fot. Paweł Pąk

Cele „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030”

Napisał  Cze 16, 2019

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki przedstawił główne cele „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030” udostępnionej na stronie internetowej MRiRW oraz poinformował o trwających konsultacjach.

Projekty realizowane w ramach KSOW wpisują się w działania Strategii i powinny wspierać ich wdrażanie – mówił wiceminister. – Strategia jest pomysłem na rozwój wsi, rolnictwa i rybactwa do 2030 roku i jest jednym z głównych instrumentów realizacji polityki państwa w tym obszarze.

W dalszej części posiedzenia zaprezentowano Sprawozdanie roczne z realizacji Planu działania KSOW na lata 2014-2020 za rok 2018, które zostało pozytywnie zaopiniowane przez Grupę Roboczą.

Kolejnym punktem było podjęcie uchwał mających na celu uproszczenie, przyspieszenie i usprawnienie trybu pracy Grupy Roboczej.

Zaprezentowano i zaakceptowano również zmiany dwuletniego Planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019, w zakresie uwzględnienia w nim operacji partnerów KSOW wybranych w ramach konkursu nr 3/2019. W ramach konkursu wybrano do realizacji 340 operacji na kwotę 19 mln zł.

W dalszej części spotkania uczestnicy podzielili się wnioskami płynącymi z zakończonego etapu oceny i wyboru operacji partnerów KSOW w ramach konkursu nr 3/2019.

Przedstawiono również zasady dotyczące udziału w wydarzeniach Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ESROW) oraz informacje z XI posiedzenia Grupy Sterującej ds. ESROW.

Ostatnim punktem porządku obrad IX posiedzenia Grupy Roboczej ds. KSOW była dyskusja na temat propozycji tematów operacji własnych jednostek wdrażających KSOW, uwzględniających istotne potrzeby obszarów wiejskich, w tym działania ujęte w Strategii, które jednostki planują realizować w kolejnych latach obecnej perspektywy finansowej.

(rpf) jp / Źródło: MRiRW

reklama reklama