3.9°C

Wsparcie dla gospodarstw, które czasowo zaprzestały produkcji drobiu z powodu ptasiej grypy fot. Paweł Pąk

Wsparcie dla gospodarstw, które czasowo zaprzestały produkcji drobiu z powodu ptasiej grypy

Napisał  Cze 17, 2019

Z dniem 15 czerwca 2019 r. ruszył nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego z tytułu czasowego wyłączenia gospodarstwa z produkcji drobiu na skutek zastosowania przepisów weterynaryjnych w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Wsparcie dla producentów rolnych, którzy ponieśli straty spowodowane czasowym wyłączeniem gospodarstwa z produkcji drobiarskiej w następstwie zastosowania środków zdrowia zwierząt i środków weterynaryjnych, określonych w unijnych i krajowych przepisach prawnych, wprowadzonych w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków w okresie od 3 grudnia 2016 r. do 16 marca 2017 r.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnych środków wspierania rynku w sektorach jaj i mięsa drobiowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1066).

O wsparcie może ubiegać się producent rolny, w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2017 r., poz. 1853), zwany dalej „producentem rolnym”, który:1. Prowadził gospodarstwo:
- w okresie od dnia 3 grudnia 2016 r. do dnia 16 marca 2017 r., w zakresie działalności nadzorowanej, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. h lub lit. n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,

- które znajdowało się na obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym wyznaczonym w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, określonym w krajowych i unijnych przepisach, wymienionych w załączniku rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/1507, i wobec którego zastosowano środki w zakresie zdrowia zwierząt i środki weterynaryjne, o których mowa w tych przepisach,- w odniesieniu do którego, w związku ze zwalczaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, powiatowy lekarz weterynarii w drodze decyzji administracyjnej wydał nakaz zabicia drobiu lub poddania go ubojowi, a zabicie bądź ubój drobiu miało miejsce w okresie od dnia 3 grudnia 2016 r. do dnia 16 marca 2017 r. (wsparcie nie przysługuje, jeżeli powiatowy lekarz weterynarii, na podstawie art. 48b ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, nakazał, w drodze decyzji, zabicie lub ubój drobiu oraz zakazał utrzymywania w gospodarstwie drobiu, tj. w przypadku, gdy producent nie stosował się do nakazów, zakazów lub ograniczeń, wydanych w związku ze zwalczaniem grypy ptaków)

2. Z tytułu wnioskowanych szkód, nie ubiega się albo nie przyznano mu wsparcia z budżetu państwa, ubezpieczenia lub budżetu UE.

Wnioski o udzielenie wsparcia należy składać w Oddziale Regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez ARiMR.

Wnioski można składać do 8 lipca 2019 r.

(rpf) jp / Źródło: ARiMR

reklama