6.4°C

Aktualizacja harmonogramu PROW 2014-2020

Napisał  Lip 15, 2019

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokonało aktualizacji harmonogramu planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020. Poniżej znajduje się najnowsza wersja harmonogramu planowanych do 31.12.2019 r. naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020, zatwierdzona przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego.

Harmonogram planowanych do 31.12.2019 r. naborów wniosków w ramach PROW 2014–2020

Lp.

Nazwa działania/poddziałania/typu operacji

Planowany termin naboru/rozpoczęcia naboru wniosków*

 

ROZWÓJ GOSPODARSTW

1

Działanie „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”

październik/listopad 2019 r.

2

Poddziałanie „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” typ operacji „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa

wrzesień 2019 r.

3

Poddziałanie Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznym i katastrof typ operacji „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”

październik 2019 r.

4

Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”

listopad 2019 r.**

5

Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” – nawodnienia w gospodarstwie

wrzesień 2019 r.

 

WZMACNIANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

6

Poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” typ operacji „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” - ASF

sierpień 2019 r.

7

Poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” typ operacji „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” - bez ASF

wrzesień 2019 r.

8

Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” typ operacji Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych

wrzesień 2019 r.**

9

Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” typ operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych- dla rolników zajmujących się lub podejmujących działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego

październik 2019 r.

10

Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” typ operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych”***

listopad/grudzień 2019 r.

 

ROZWÓJ TERYTORIALNY

11

Poddziałanie „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” typ operacji „Scalanie gruntów”

Terminy uzależnione od SW, które ogłaszają kolejne nabory.

12

Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” typ operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach

Terminy uzależnione od SW, które ogłaszają kolejne nabory.**

13

Poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Cały rok. Terminy uzależnione od LGD, które ogłaszają nabory.

14

Poddziałanie „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania

Nabór ciągły. Wnioski o przyznanie pomocy na operacje polegające na przygotowaniu projektu współpracy składa się do 31 marca 2021 r. Wnioski o przyznanie pomocy na operacje polegające na realizacji albo przygotowaniu połączonym z realizacją projektu współpracy składa się do 31 grudnia 2021 r.

 

TRANSFER WIEDZY I INNOWACJI

15

Poddziałanie „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności”

sierpień 2019 r.

16

Poddziałanie „Wsparcie korzystania z usług doradczych”

wrzesień 2019 r.

17

Działanie „Współpraca

listopad/grudzień 2019 r.

 

SYSTEMY JAKOSCI PRODUKTÓW ROLNYCH I ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH

18

Poddziałanie „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” typ operacji „Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości”

wrzesień 2019 r.****

19

Poddziałanie: „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym”

listopad 2019 r.****

 

INWESTYCJE W ROZWÓJ OBSZARÓW LEŚNYCH I POPRAWĘ ŻYWOTNOŚCI LASÓW

20

Poddziałanie „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska”

październik 2019 r.

* Planowane terminy niektórych naborów wniosków mogą ulec zmianie w wyniku przebiegu procesu legislacyjnego projektów aktów prawnych.

** Ogłoszenie naboru uzależnione będzie od dostępności środków finansowych (z uwzględnieniem m.in. wykorzystania środków w ramach poprzedniego naboru).

*** W ramach naboru, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U poz. 1235), preferowane będą operacje dotyczące produkcji paszy dla zwierząt gospodarskich realizowane przez podmioty wykorzystujące do tej produkcji surowce niebędące genetycznie zmodyfikowanymi organizmami do użytku paszowego (W rozumieniu art. 2 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (Dz. Urz. UE L 268 z 18.10.2003, str. 1, z późn. zm.  Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 32, str. 432)).

**** Planowany termin naboru uzależniony jest od procesu notyfikacji do Komisji Europejskiej krajowych systemów jakości żywności.

(rpf) jp / Źródło: MRiRW

reklama