6.4°C

„Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” a wykorzystanie sprzętu zakupionego w ramach dofinansowania fot. Paweł Pąk

„Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” a wykorzystanie sprzętu zakupionego w ramach dofinansowania

Napisał  Lip 18, 2019

W związku z sygnałami otrzymywanymi od rolników dotyczącymi braku możliwości wykorzystania maszyn oraz sprzętu zakupionego w ramach dofinansowania w ramach operacji „Wsparcie inwestycji...”, samorząd rolniczy wystosował wniosek do MRiRW o interpretację przepisów.

W dniu 25 czerwca 2019 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiedziało na wniosek samorządu rolniczego dotyczący możliwości wykorzystywania maszyn lub urządzeń nabytych w trakcie realizacji operacji przez beneficjentów operacji typu „Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego PROW.

Wniosek samorządu dotyczył kwestii, czy rolnik, który podpisał umowę w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” – typ operacji „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach PROW 2014-2020, może zakupionym w ramach dofinansowania sprzętem wykonywać pracę (usługi wewnętrzne) we własnym gospodarstwie rolnym. Zapytanie zostało skierowane w kontekście informacji przekazywanych przez pracowników ARiMR, z których wynika, że działanie takie jest niedopuszczalne.

Zdaniem samorządu taka sytuacja doprowadza do absurdu, kiedy to rolnik posiadający odpowiedni do prac polowych sprzęt, zmuszony byłby do korzystania z usług w innej firmie lub do posiadania drugiego zestawu maszyn do pracy w swoim gospodarstwie.

Wydaje się, że jest to sprzeczne z przepisami Ustawy o swobodzie wykonywania działalności gospodarczej, gdyż powszechnie uznawane jest świadczenie tzw. usług wewnętrznych. Nie należy też pomijać faktu, że do zakupionego w ramach projektu sprzętu rolnik dołożył przecież minimum 50% wkładu własnego.

Odpowiedź MRiRW na powyższy wniosek jest następująca: „Wsparcie udzielane na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych” PROW 2014-2020 ma na celu wspieranie przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą dotyczącą świadczenia usług rolniczych. Zgodnie z treścią PROW 2014-2020, przedsiębiorca ubiegający się o przyznanie pomocy deklaruje obowiązek dokumentowania świadczenia usług rolniczych, co związane jest z zabezpieczeniem przed ryzykiem tworzenia sztucznych warunków w celu uzyskania wsparcia. Obowiązek złożenia powyższej deklaracji wynika z konieczności wyeliminowania możliwości zakupu przez beneficjentów maszyn rolniczych, które przede wszystkim będą używane we własnym gospodarstwie, a nie w celu prowadzenia działalności gospodarczej zapewniającej dochód.

Należy także podkreślić, że pomoc na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych” PROW 2014-2020 ma charakter pomocy de minimis. Oznacza to, że wsparcie dla przedsiębiorców może zostać przyznane, w oparciu o spełnienie warunków wynikających z przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. L 352, z 24.12.2013, str. 1)”.

(rpf) jp / Źródło: KRIR

reklama