25.6°C

Apel ministra rolnictwa do firm skupujących produkty rolne fot. Paweł Pąk

Apel ministra rolnictwa do firm skupujących produkty rolne

Napisał  Wrz 09, 2019

Rolnicy dotknięci skutkami suszy, którzy z przyczyn od nich niezależnych nie mogą wywiązać się z umów na dostarczenie produktów rolnych, nie powinni być traktowani przez przedsiębiorców skupujących w sposób restrykcyjny.

Przedsiębiorcy powinni umożliwić rolnikom rozliczenie umowy w inny sposób, np. poprzez rozliczenie innym towarem czy też przeniesienie niedostarczonej ilości na zbiory przyszłoroczne.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomina, że zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 945), umowa na dostarczenie produktów rolnych musi zawierać wymagane prawem elementy, w tym m.in. postanowienia mające zastosowanie w przypadku zaistnienia siły wyższej (np. suszy).

Za wadliwą umowę, w której np. brak jest zapisów mających zastosowanie w przypadku zaistnienia siły wyższej kara wynosi 1% zapłaty za produkty nabyte wskutek wadliwej umowy. Gdy umowa nie spełnia więcej niż jednego z warunków, kary pieniężne dla nabywcy sumują się, z tym że łączna kara pieniężna nie może przekroczyć 5% zapłaty.

Kontrole prawidłowości zawierania umów przeprowadza dyrektor oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa właściwy według miejsca siedziby lub zamieszkania nabywcy.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomina również, że zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 517), przedsiębiorcy skupujący produkty rolne, wymuszający jednostronnie na rolnikach niekorzystne dla nich rozwiązania, po przeprowadzeniu przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postępowania wyjaśniającego, mogą zostać uznani jako podmioty stosujące praktykę nieuczciwie wykorzystującą przewagę kontraktową.

Takie działanie zagrożone jest dotkliwą karą finansową w wysokości do 3% obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary.

(rpf) jp / Źródło: MRiRW

reklama