23.5°C

Drugi nabór wniosków na „Inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych” fot. Paweł Pąk

Drugi nabór wniosków na „Inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych”

Napisał  Paź 02, 2019

Od dziś, tj. 2 października 2019 r. ARiMR uruchamia drugi nabór wniosków o przyznanie pomocy na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska. Pomoc ta skierowana jest do właścicieli lasów i dotyczy pielęgnacji istniejących lasów. 

Pomoc może uzyskać właściciel lasu, będący osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, z wyłączeniem jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej reprezentujących Skarb Państwa w zakresie zarządzania mieniem stanowiącym własność Skarbu Państwa, jeżeli:

1. został mu nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,

2. zobowiązał się do wykonania inwestycji zgodnie z wymogami planu inwestycji zwiększających odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska, sporządzonym przez nadleśniczego.Pomoc jest przyznawana do gruntów, na których są realizowane inwestycje:
- wykazanych w ewidencji gruntów i budynków jako las;
- położonych w lesie,dla którego sporządzono Uproszczony Plan Urządzenia Lasu lub dla którego została wydana decyzja starosty na podstawie inwentaryzacji stanu lasu;
- stanowiących własność podmiotu składającego wniosek albo jego małżonka lub współwłasność tego podmiotu;
- o powierzchni co najmniej 0,1 ha;
- położonych poza obszarami:
a) Natura 2000 lub obszaru znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody, chyba że planowane wykonanie inwestycji nie jest sprzeczne z planami ochrony albo planami zadań ochronnych tych obszarów, a w przypadku niesporządzenia tych planów – gdy planowane wykonanie inwestycji nie jest sprzeczne z celami ochrony tych obszarów,
b) rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, parków narodowych lub obszarami ich otulin, chyba że planowane wykonanie inwestycji nie jest sprzeczne z celami ochrony tych obszarów.Pomoc może być przeznaczona na realizację inwestycji, tj.:1) przebudowa składu gatunkowego drzewostanu przez:
a) wprowadzenie drugiego piętra w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 30 do 50 lat, lub 
b) dolesienie luk powstałych w wyniku procesu chorobowego w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 21 do 60 lat, wraz z zabezpieczeniem pniaków po wyciętych drzewach, lub

2) zróżnicowanie struktury drzewostanu, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 30 do 60 lat, przez wprowadzenie podszytu rozumianego jako dolna warstwa w drzewostanie, złożona z gatunków drzewiastych i krzewiastych, chroniących i uaktywniających glebę, lub

3) założenie remizy rozumianej jako obszar, na którym są wprowadzane gatunki drzew i krzewów o dużym znaczeniu biocenotycznym w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 30 do 60 lat, przy czym remiza powinna być ogrodzona oraz mieć powierzchnię 10 arów, lub

4) czyszczenia późnerozumiane jako cięcia pielęgnacyjne wykonywane w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 11 do 20 lat, polegające na rozluźnieniu drzewostanu przez usunięcie drzew niepożądanych, lub

5) zabiegi ochronne przed zwierzynąpolegające na:
a) ogrodzeniu remizy – w przypadku realizacji inwestycji, o której mowa w pkt 3, albo
b) zabezpieczeniu drzewek repelentami – w przypadku realizacji inwestycji, o których mowa w pkt 1 i 2, albo
c) zabezpieczeniu drzewek osłonkami – w przypadku realizacji inwestycji, o których mowa w pkt 1 i 2. Wysokość stawek pomocy

1. Przebudowa składu gatunkowego drzewostanu przez wprowadzenie drugiego piętra w drzewostanie:
A) na gruntach w warunkach korzystnych: 8 137 zł/ha
B) na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12°: 9 249 zł/ha

2. Przebudowa składu gatunkowego drzewostanu przez dolesianie luk powstałych w wyniku procesu chorobowego wraz z zabezpieczeniem pniaków po wyciętych drzewach:
A) na gruntach w warunkach korzystnych: 12 538 zł/ha
B) na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12°: 14 213 zł/ha

3. Zróżnicowanie struktury drzewostanu przez wprowadzenie podszytu:
A) na gruntach w warunkach korzystnych: 4 610 zł/ha
B) na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12°: 5 210 zł/ha

4. Założenie remizy: 848 zł/inwestycję

5. Czyszczenia późne:
A) na gruntach w warunkach korzystnych: 764 zł/ha
B) na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12°: 917 zł/ha

6. Zabiegi ochronne przed zwierzyną, w przypadku wprowadzania drugiego piętra w drzewostanie lub podszytu, lub dolesiania luk, lub założenia remizy:
A) Zabezpieczenie drzewek repelentami: 424 zł/ha
B) Zabezpieczenie drzewek osłonkami: 1 488 zł/ha
C) Ogrodzenie remizy – siatką metalową o wysokości minimum 2 m: 8,82 zł/mb.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w biurach powiatowych ARiMR do 12 listopada 2019 r.

(rpf) jp / Źródło: ARiMR

reklama