20.6°C

Dopłaty do paliwa rolniczego: Proponowana stawka podatku akcyzowego na 2020 rok fotolia

Dopłaty do paliwa rolniczego: Proponowana stawka podatku akcyzowego na 2020 rok

Napisał  Paź 31, 2019

24 października 2019 roku do konsultacji publicznych skierowano projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zwrotu stawki podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2020 r.

Jak wynika z projektu rozporządzenia, w 2020 r. stawkę zwrotu stawki podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustala się w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju w 2020 r.

Kwota zwrotu podatku ustalana jest jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT, i stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, w ramach rocznego limitu.

Limit ustala się jako sumę:
1) Kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz

2) Kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych dla bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku przerzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Jak wskazano w projekcie uzasadnienia projektowanego rozporządzenia, w projekcie ustawy na rok 2020, na postępowania w sprawie zwrotu podatku i jego wypłatę ustaloną kwotę 1 mld 180 mln zł.

(rpf) pp

reklama