16.9°C

Fundusz Gwarancji Rolnych: Na co można wziąć kredyt z gwarancją spłaty

Napisał  Lis 18, 2019

W dniu 30 lipca 2019 r. powstał Fundusz Gwarancji Rolnych (FGR) w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Fundusz powstał na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK). Co zyskujemy decydując się na kredyt z gwarancją spłaty i na co można go przeznaczyć?

Gwarancja FGR stanowi pomoc publiczną lub pomoc de minimis i jest oferowana mikro, małym i średnim przedsiębiorcom, będących przetwórcami lub wprowadzającymi produkty do obrotu oraz rolnikami – producentami produkcji podstawowej. Banki udzielające kredytu z gwarancją FGR, mogą zaoferować przetwórcy/rolnikowi kredyt inwestycyjny lub obrotowy na lepszych warunkach, niż gdyby ten kredyt nie był zabezpieczony gwarancją np. niższą marżę, prowizję za udzielnie kredytu czy wydłużony okres karencji. O wyborze rodzaju korzystniejszych warunków dla klientów decyduje bank udzielający kredytu na podstawie przeprowadzonej analizy.

Możliwość skorzystania z gwarancji FGR będzie miał każdy przedsiębiorca MŚP, działający w sektorze rolnym zajmujący się produkcją podstawowych produktów rolnych, ich przetwarzaniem lub wprowadzaniem ich do obrotu, który złoży w banku kredytującym wniosek o gwarancję FGR oraz uzyska potwierdzenie spełnienia kryterium dostępu w procedurze oceny i któremu bank, po analizie zdolności kredytowej, udzieli wnioskowanego kredytu.

Kredyty z gwarancją FGR będą mogły być udzielane na finansowanie przedsięwzięć z zakresu odpowiadającego następującym źródłom wsparcia oferowanego w ramach dwóch poddziałań PROW 2014–2020:
- Modernizacja gospodarstw rolnych
- Przetwórstwo i marketing produktów rolnych

Celem instrumentu jest wspieranie MŚP działających w sektorze rolnym, które chcą zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku korzystając z finansowania dłużnego.

Gwarancją nie może być objęty kredyt:
- na zakup, budowę lub modernizację budynków lub pomieszczeń mieszkalnych;
- na zakup udziałów/akcji w podmiotach gospodarczych (inwestycja kapitałowa);
- na zakup używanych maszyn i urządzeń starszych niż 5 lat;
- na zakup wierzytelności;
- preferencyjny z dopłatą ARiMR;
- na prefinansowanie projektów realizowanych ze wsparciem w formie dotacji pochodzącej ze środków publicznych innych niż dotacja udzielona w ramach działania Modernizacji gospodarstw rolnych oraz Przetwórstwo i marketing artykułów rolnych.

Kredytu z gwarancją FGR udzielają banki kredytujące, które podpisały umowę na portfelową minię gwarancyjna z BGK.

W ramach PROW 2014–2020 nie można finansować tych samych wydatków kwalifikowalnych z dwóch źródeł wsparcia unijnego. Istnieje jednak możliwość udzielania kredytu z gwarancją FGR na wkład własny, czyli do wysokości kwoty pozostającej po odjęciu kwoty pomocy z PROW od kosztów kwalifikowalnych operacji wspieranej. Należy przy tym pamiętać, że wskazane powyżej połączenie, nie może powodować przekroczenia dopuszczalnego poziomu pomocy publicznej oferowanej w ramach PROW i z tytułu gwarancji FGR, tj. dla przedsiębiorcy/rolnika korzystającego z dotacji w ramach poddziałania Przetwórstwo i marketing produktów rolnych, bądź Modernizacja gospodarstw rolnych jest to intensywność na poziomie 50% kosztów kwalifikowanych albo 60% w przypadku młodego rolnika.

(rpf) jp / Źródło: ARiMR

reklama