4.3°C

PROW 2014-2020: Na co i kiedy wnioski do końca 2021 fotolia

PROW 2014-2020: Na co i kiedy wnioski do końca 2021

Napisał  Sty 14, 2020

Przedstawiamy opublikowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi harmonogram planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014–2020 do końca 2021r. Zobacz na jakie działania i w jakich terminach będzie można ubiegać się o wsparcie.

Harmonogram planowanych naborów wniosków w ramach PROW 20142020 do końca 2021r.

Lp.

Nazwa działania/poddziałania/typ operacji

Planowany termin naboru

ROZWÓJ GOSPODARSTW

1

Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” typ operacji „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”.

- 2020 r. – nabór ciągły
- 2021 r. – nabór ciągły

2

Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”.

- 30.12.2019 r.–28.01.2020 r.
- listopad/grudzień 2020 r.**
- listopad 2021 r.**

3

Poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” typ operacji Restrukturyzacja małych gospodarstw” ASF .

luty 2020 r.

4

Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” obszar nawadnianie w gospodarstwie.

- luty 2020 r.
- lipiec 2020 r.
- październik 2020 r.
- styczeń 2021 r.

5

Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” obszar d

marzec 2020 r.

6

Poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” typ operacji Restrukturyzacja małych gospodarstw” bez ASF.

- marzec 2020 r.
- luty 2021 r.

7

Poddziałanie „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” typ operacji Premie dla młodych rolników”.

- maj2020 r.
- luty 2021 r.

8

Działanie Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”.

- maj 2020 r. ***
- październik 2020 r.***
- maj 2021 r. ***
- październik 2021 r.***

9

Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” typ operacji Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”.

- wrzesień 2020 r. **
- wrzesień 2021 r.**

10

Poddziałanie „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” typ operacji „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa.

wrzesień 2020 r. - ostatni nabór wniosków.

11

Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”.

listopad/grudzień 2020 r.**

WZMACNIANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

12

Poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” typ operacji Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” ASF.

luty 2020 r.

13

Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” typ operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych”  nabór nieobejmujący rolników.

luty 2020 r.****

14

Poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” typ operacji Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” bez ASF.

czerwiec 2020 r.**

15

Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” typ operacji Rozwój przedsiębiorczości rozwój usług rolniczych.

lipiec 2020 r.

16

Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” typ operacji Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” nabór dla rolników wykonujących lub podejmujących działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD) oraz nabór tematyczny PKD w zakresie rozpoczynania działalności gospodarczej dotyczącej przetwarzania.

wrzesień 2020 r.

ROZWÓJ TERYTORIALNY

17

Poddziałanie „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” typ operacji Scalanie gruntów”.

Terminy uzależnione od SW, które ogłaszają kolejne nabory.

18

Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”typ operacji Gospodarka wodno-ściekowa”.

Terminy uzależnione od SW, które ogłaszają kolejne nabory.

19

Poddziałanie Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Cały rok. Terminy uzależnione od LGD, które ogłaszają nabory.

20

Poddziałanie „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania.

Nabór ciągły. Wnioski o przyznanie pomocy na operacje polegające na przygotowaniu projektu współpracy składa się do 31 marca 2021 r. Wnioski o przyznanie pomocy na operacje polegające na realizacji albo przygotowaniu połączonym z realizacją projektu współpracy składa się do 31 grudnia 2021 r.

TRANSFER WIEDZY I INNOWACJI

21

Poddziałanie Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności”.

- styczeń 2020 r.
- listopad 2020 r.

22

Poddziałanie „Wsparcie dla szkolenia doradców.

- styczeń 2020 r.
- październik 2020 r.

23

Poddziałanie „Wsparcie korzystania z usług doradczych.

styczeń/luty 2020 r.

24

Działanie „Współpraca.

- styczeń 2020 r.
- październik/listopad 2020 r.

SYSTEMY JAKOŚCI PRODUKTÓW ROLNYCH I ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH

25

Poddziałanie „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” typ operacji Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości”.

wrzesień 2020 r.***

26

Poddziałanie: Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym”.

29.11.2019 r. - 27.01.2020 r.

OCHRONA EKOSYSTEMÓW I EFEKTYWNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI NATURALNYMI

27

Poddziałanie Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” premia pielęgnacyjna i premia zalesieniowa.

- 15 marca –15 maja 2020 r.

- 15 marca –15 maja 2021 r.

28

Działanie Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne”.

29

Działanie Rolnictwo ekologiczne”.

30

Działanie Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW)”.

31

Działanie Dobrostan zwierząt”.

32

Poddziałanie Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska”.

- maj/czerwiec 2020 r. **

- październik/listopad 2020 r. **
- maj/czerwiec 2021 r. **

- październik/listopad 2021 r. **

33

Poddziałanie Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” wsparcie na zalesienie.

- 1 czerwca –31 lipca 2020 r. **
- 1 czerwca–31 lipca 2021 r. **

Objaśnienia

*Planowane terminy niektórych naborów wniosków mogą ulec zmianie w wyniku przebiegu procesu legislacyjnego projektów aktów prawnych.
**Ogłoszenie naboru uzależnione będzie od dostępności środków finansowych (z uwzględnieniem m.in. wykorzystania środków w ramach poprzedniego naboru).
***Nabór/nabory wniosków o przyznanie pomocy w 2020 i 2021 r. będą uzależnione od treści przepisów przejściowych UE, w związku ztym, że w ramach tych instrumentów wsparcia podejmowane są wieloletnie zobowiązania finansowe, których finansowanie miałoby się odbywać ze środków okresu programowania 2021-2027.
****W ramach naboru, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2019 r.zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U poz. 1235), preferowane będą operacje dotyczące produkcji paszy dla zwierząt gospodarskich realizowane przez podmioty wykorzystujące do tej produkcji surowce niebędące genetycznie zmodyfikowanymi organizmami do użytku paszowego (wrozumieniu art. 2 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (Dz. Urz. UE L 268 z 18.10.2003, str. 1, z późn. zm. Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 32, str. 432)

(rpf) jp / Źródło: MRiRW

reklama