4.7°C

reklama
reklama

Zakup nowych maszyn, wyposażenia, budowa? Można już składać wnioski o wsparcie na „Modernizację gospodarstw rolnych”

Napisał  Mar 31, 2020

Z dniem 31 marca 2020 roku rozpoczyna się nabór wniosków o pomoc z programu „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Jest ona skierowana do rolników planujących inwestycje związane między innymi z zakupem nowych maszyn i urządzeń rolniczych, wyposażeniem do produkcji rolnej oraz budową, przebudową, remontem połączonym z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej.

Wsparcie skierowane jest do rolników posiadających gospodarstwa, których wielkość ekonomiczna musi być nie mniejsza niż 13 tys. euro i nie większa niż 200 tys. euro. Wyjątek stanowią rolnicy, którzy będą wspólnie składać wniosek o przyznanie pomocy. W takim przypadku dolna granica wielkości ekonomicznej pojedynczego gospodarstwa może być mniejsza niż 13 tys. euro, przy czym suma wielkości ekonomicznej wszystkich gospodarstw musi wynosić co najmniej 15 tys. euro, a po zrealizowaniu inwestycji wielkość ekonomiczna gospodarstwa każdego ze wspólnie wnioskujących rolników osiągać wartość co najmniej 13 tys. euro.

Pomoc przyznawana jest w postaci refundacji poniesionych kosztów na realizację danej inwestycji. Poziom dofinansowania wynosi standardowo:
- 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji , albo
- 60%, ale tylko w przypadku, gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek o przyznanie pomocy składny jest przez osoby wspólnie wnioskujące.

W związku ze stanem epidemii w Polsce, ARiMR zaleca składanie wniosków pocztą przesyłką rejestrowaną, w terminie od 31 marca 2020 r. do 29 maja 2020 r. Należy przy tym pamiętać, aby wniosek wpłynął do Agencji w terminie 30 dni liczonych od dnia następującego po dniu zakończenia naboru. Zatem nie warto odkładać tego na ostatnią chwilę.

Wniosek można złożyć również osobiście w biurach powiatowych, jednak jedynie poprzez skorzystaniez udostępnionych wrzutni/urn, w których możliwe będzie pozostawienie dokumentów.

Wskazane jest również podanie we wniosku numerów telefonów oraz adresów e-mail i wyrażanie zgody na ich wykorzystanie poprzez zaznaczanie na wniosku o przyznanie pomocy pól w sekcji VII B. „Zgoda podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy na przetwarzanie danych osobowych” oraz sekcji VII C. „Zgoda pełnomocnika na przetwarzanie danych osobowych” (jeśli podmiot działa przez pełnomocnika) celem ułatwienia i przyspieszenia kontaktu w sprawach dotyczących złożonego wniosku.

Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy powinien upewnić się, że jest on składany w odpowiednim terminie, tj. od 31.03.2020 r. do 29.05.2020 r., na właściwym formularzu (wersja PROW 2014-2020_4.1.3/20/08) oraz, że zostały wypełnione pozycje dotyczące danych podmiotu ubiegającego się o pomoc w części II wniosku, w tym: pole 1.1 Numer identyfikacyjny, a w przypadku braku posiadania numeru identyfikacyjnego - dołączony został oryginał Wniosku o wpis do ewidencji producentów, jeżeli podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie pomocy nie został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności lub jego kopia oraz sekcja 4 Adres podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy.

Uwaga! W stosunku do poprzedniego naboru wniosków nastąpiła zmiana dotycząca numeru identyfikacyjnego producenta rolnego, który należy podać ubiegając się o wsparcie.

Po szczegółowe informacje dotyczące tego programu, jak i procedury składania wniosku odsyłamy na stronę internetową ARiMR.

(rpf) jp / Źródło: ARiMR

Udostępnij:

Skomentuj

reklama

Ogłoszenia